Arealet med landbrugsafgrøder er gået tilbage, mens naturarealerne vokser. Imidlertid har det tilsyneladende ingen effekt på biodiversitetens generelle nedtur. Privatfoto af sprøjtesporene i en hvedemark.

Landbrugsareal optog 25.787 km2 eller 59,8 pct. af Danmark i 2018. Det er 1,8 pct. mindre end i 2011.

For de mest intensivt dyrkede landbrugsarealer med etårige afgrøder som korn og rodfrugter har tilbagegangen været større (minus 4,8 pct.), mens der har været en stigning i ekstensive landbrugsarealer med fx græs og brak. Mens landbruget optager mindre plads, fylder veje og bebygget areal 4,0 pct. mere i 2018 end i 2011.

Naturen har også fået mere plads. Arealet med natur er øget 5,9 pct. fra 3.671 km2 i 2011 til 3.887 km2 i 2018, hvilket svarer til, at 9 pct. af Danmark er dækket af naturarealer. Den største fremgang (7,3 pct.) har været i våde naturtyper som moser og enge. Opgørelsen indeholder ingen oplysninger om naturens tilstand eller kvalitet fx artsrigdommen.

Skovarealet indgår ikke i kategorien natur, men opgøres for sig. Skovarealet er stort set uændret i perioden.

Det skriver Danmarks Statistik i en redegørelse 28. januar 2020.

Det bebyggede areal vokser i takt med befolkningen

13,8 pct. af Danmark var optaget af veje, jernbaner, bygninger, haver, parkeringspladser og øvrige kunstige overflader i 2018, mod 13,3 pct. i 2011. Denne type areal udgjorde i 2018 i alt 5.921 km2, hvilket svarer til 1.024 m2 pr. indbygger. Det er det samme pr. indbygger som i 2011.

Lolland er den tættest opdyrkede kommune i Danmark

Den kommune, som er tættest opdyrket, er Lolland. Her var 77,0 pct. af arealet optaget af landbrug i 2018. Dette er kun en anelse mindre end i 2011 (77,5 pct.). Den kommune, som har bidraget mest til faldet i landbrugsarealet i perioden, er Varde, hvor landbrugsarealet er mindsket med 3,2 pct. fra 716 km2 til 693 km2.

I samme periode er især naturarealer, søer og vandløb kommet til at fylde mere i kommunen, om end også det bebyggede areal er vokset. Tal for arealdækket i alle kommuner kan findes på www.statistikbanken.dk/arealdk.

Genskabelsen af den vestjyske Filsø med tilstødende naturarealer i 2012 betød ca. 2300 hektar færre landbrugsarealer Varde Kommune. Billedet er fra indvielsen af den nye supersø. Foto: Merete Vigen

Danmark er det tættest opdyrkede land i EU

Det lille fald i det dyrkede areal skal ses i sammenhæng med, at Danmark er det tættest opdyrkede land i EU. Ifølge Eurostats opgørelse af arealdække er 50,6 pct. af Danmark dækket af marker, hvilket er klart den højeste andel i EU. Tallet er fra 2015 og ikke direkte sammenligneligt med arealregnskabet pga. forskelle i metode og klassifikation. Til gengæld sikrer den fælles metode en høj grad af sammenlignelighed mellem landene.

Arealdække for Danmark

  2011
 
2018
 
  2011
 
2018
 
  Ændring
2011 til 2018
  km2   pct.   km2 pct.
Areal i alt 43048 43054   100 100   6 0,0
Veje, bebygget mv. 5696 5921   13,3 13,8   226 4,0
Landbrug 26259 25787   61,0 59,8   -473 -1,8
Heraf etårige afgrøder (korn mv.) 24518 23345   57,0 54,2   -1173 -4,8
Heraf ekstensive landbrugsarealer 1321 1870   3,1 4,3   549 41,5
Heraf træafgrøder og uoplyst afgrøde 420 572   0,9 1,3   152 36,1
Skov 5635 5624   13,1 13,1   -11 -0,2
Natur 3671 3887   8,5 9,0   216 5,9
Heraf heder, klitter og anden tør natur 1467 1522   3,4 3,5   55 3,7
Heraf enge, moser og anden våd natur 2204 2365   5,1 5,5   161 7,3
Søer og vandløb 1130 1169   2,6 2,7   39 3,5
Ikke klassificeret 658 666   1,5 1,6   9 1,3
Anm.: Skov omfatter ikke områder som er kortlagt som fx vandløb, ubefæstet vej eller mose i skov, disse er talt med i hhv. vandløb, vej og våd natur. Bl.a. derfor er skovarealet i denne opgørelse mindre end det er opgjort i skovstatistikken fra Københavns Universitet.
Kilde: www statistikbanken dk/arealdk.
Visited 4 times, 1 visit(s) today

Skriv en kommentar