Torsminde
Slusen i Torsminde er nøglen til at regulere saltholdigheden i Nissum Fjord. Foto: Hans Hunderup.

Miljøminister Kirsten Brosbøl så i denne uge på, hvordan Miljøministeriet og kommuner med et nyt projekt vil få undervandsplanterne tilbage til den golde bund i Nissum Fjord. Det meddeler Naturstyrelsen i en pressemeddelelse 14. august 2014.

– Bunden af Nissum Fjord er næsten som en ørken, fordi den har været så belastet af næringssalte, at planterne er forsvundet. De seneste 5-10 år er vandet igen blevet klarere, men vandplanterne har ikke fundet tilbage. Derfor skal fjorden nu have en hjælpende hånd, så der kan komme gang i plante- og dyrelivet igen, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Vandplanterne er i løbet af de seneste 40 år helt forsvundet fra Nissum Fjord, og derfor sætter Miljøministeriet, Holstebro Kommune og Lemvig Kommune nu gang i to nye tiltag, der skal give nyt liv til den golde fjordbund.

Ramme|Klosterhede Plantage|Nissum Fjord|Vemb|Ulfborg|Lystlund
Nissum Fjord har gennem det meste af det 20. århundrede været udsat for en stigende belastning med gødningsstoffer fra landbrug og byspildevand, der har kvalt plantelivet i den store fjord.

Miljøministeriet vil i en tre-årig forsøgsperiode justere driften af slusen i Thorsminde, så saltholdigheden i fjorden bliver mere stabil. Samtidig vil Holstebro Kommune og Lemvig Kommune høste havgræs i Ringkøbing Fjord, som bliver puttet ind i gamle minkbure, som derefter sættes ud i Nissum Fjord.

Håbet er, at en mere stabil saltholdighed og udsætning af planterne vil få frø fra havgræsset til at sprede sig, så græsset igen kan få fat i fjordbunden.

Planterne har været væk i over 20 år
Selv om vandet er blevet renere i fjorden, er vandplanterne havgræs og børstebladet vandaks ikke kommet igen. Det skyldes formentlig, at planterne har været væk i mere end 20 år, og derfor findes der ikke længere de nødvendige plantefrø i området.

Vandplanterne er et vigtigt fødegrundlag for mange af de fuglearter, der er knyttet til fjorden, og som fjordens status som Natura 2000-område er forpligtet til at passe på.

– Hvis vandplanterne først kommer igen, kan det give flere gevinster. Der bliver mere føde til mange fuglearter, men også fiskeyngel og smådyr får bedre områder at vokse op i. Endelig kan vandplanterne være med til at holde på sand og dynd i fjordbunden, så den ikke hvirvles op og gør fjorden grumset, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

I dag er der undervandsplanter på under fem procent af fjordbunden i Nissum Fjord. Forsøgene igangsættes i august 2014 og forventes at fortsætte i 2015 og 2016.

Læs om Nissum Fjords historie  og de gentagne forsøg på at tørlægge og opdyrke den store fjord gennem de sidste 400 år.

Visited 31 times, 18 visit(s) today

Comments are closed.