Livet skal tilbage i Nissum Fjord

Torsminde

Slusen i Torsminde er nøglen til at regulere saltholdigheden i Nissum Fjord. Foto: Hans Hunderup.

Miljøminister Kirsten Brosbøl så i denne uge på, hvordan Miljøministeriet og kommuner med et nyt projekt vil få undervandsplanterne tilbage til den golde bund i Nissum Fjord. Det meddeler Naturstyrelsen i en pressemeddelelse 14. august 2014.

– Bunden af Nissum Fjord er næsten som en ørken, fordi den har været så belastet af næringssalte, at planterne er forsvundet. De seneste 5-10 år er vandet igen blevet klarere, men vandplanterne har ikke fundet tilbage. Derfor skal fjorden nu have en hjælpende hånd, så der kan komme gang i plante- og dyrelivet igen, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Vandplanterne er i løbet af de seneste 40 år helt forsvundet fra Nissum Fjord, og derfor sætter Miljøministeriet, Holstebro Kommune og Lemvig Kommune nu gang i to nye tiltag, der skal give nyt liv til den golde fjordbund.

Ramme|Klosterhede Plantage|Nissum Fjord|Vemb|Ulfborg|Lystlund

Nissum Fjord har gennem det meste af det 20. århundrede været udsat for en stigende belastning med gødningsstoffer fra landbrug og byspildevand, der har kvalt plantelivet i den store fjord.

Miljøministeriet vil i en tre-årig forsøgsperiode justere driften af slusen i Thorsminde, så saltholdigheden i fjorden bliver mere stabil. Samtidig vil Holstebro Kommune og Lemvig Kommune høste havgræs i Ringkøbing Fjord, som bliver puttet ind i gamle minkbure, som derefter sættes ud i Nissum Fjord.

Håbet er, at en mere stabil saltholdighed og udsætning af planterne vil få frø fra havgræsset til at sprede sig, så græsset igen kan få fat i fjordbunden.

Planterne har været væk i over 20 år
Selv om vandet er blevet renere i fjorden, er vandplanterne havgræs og børstebladet vandaks ikke kommet igen. Det skyldes formentlig, at planterne har været væk i mere end 20 år, og derfor findes der ikke længere de nødvendige plantefrø i området.

Vandplanterne er et vigtigt fødegrundlag for mange af de fuglearter, der er knyttet til fjorden, og som fjordens status som Natura 2000-område er forpligtet til at passe på.

– Hvis vandplanterne først kommer igen, kan det give flere gevinster. Der bliver mere føde til mange fuglearter, men også fiskeyngel og smådyr får bedre områder at vokse op i. Endelig kan vandplanterne være med til at holde på sand og dynd i fjordbunden, så den ikke hvirvles op og gør fjorden grumset, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

I dag er der undervandsplanter på under fem procent af fjordbunden i Nissum Fjord. Forsøgene igangsættes i august 2014 og forventes at fortsætte i 2015 og 2016.

Læs om Nissum Fjords historie  og de gentagne forsøg på at tørlægge og opdyrke den store fjord gennem de sidste 400 år.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.