Fra protestaktionen mod havbrug ud for Djursland.

Greenpeace i København skriver i en pressemeddelelse 14.  juli 2017:

Efter mange måneders hed debat er kampen imod regeringens havbrugsplaner nu nået helt ind i EU-Kommissionen. Det sker, efter at EU-Parlamentets klagekomité, på indstilling fra SF-politikere i Østjylland og EU-Parlamentet, netop enstemmigt har besluttet at bede EU-kommissionen om at tage sagen op med den danske regering.

“Det, at de danske havbrugsplaner nu kommer helt ind under EU-Kommissionens lup, er opløftende for alle, der har kæmpet imod regeringens kritisable planer om at opskalere burfiskeproduktionen herhjemme. Vi har positive forventninger til, at Kommissionen kan komme det danske havmiljø til undsætning i den her sag,” siger Magnus Eckeskog, havansvarlig i Greenpeace i Danmark.

Komitteen modtog tidligere på året en klage fra en række lokalpolitikere fra kommunalbestyrelserne i Norddjurs, Syddjurs og Samsø, der er bekymrede for den miljøbelastning, der vil være en uundgåelig konsekvens af at opføre flere havbrug i danske farvande. Trods talrige protester fra borgere, politikere og organisationer gav et flertal i Folketinget i juni grønt lys for regeringens omdiskuterede forslag om at svække dansk miljølovgivning, så det er muligt at udvide eksisterende samt opføre yderligere forurenende havbrug herhjemme.

“Det bør være en miljøministers fornemmeste opgave at passe på vores miljø, men Esben Lunde Larsen viser desværre igen og igen eksempler på det modsatte. Nu ser vi frem til, at EU kan spille en positiv rolle sammen med de mange politikere, organisationer og borgere, der på forskellig vis forsøger at ruske op i ministeren og de partier i Folketinget, der desværre valgte at give grønt lys for flere havbrug,” siger Magnus Eckeskog.

Martin Eckeskog er havansvarlig hos Greenpeace.

Kort efter, at Folketinget vedtog L111, der altså er en lempelse af den danske miljølovgivning, rettede Greenpeace henvendelse til EU-Kommissionen for at gøre opmærksom på, at planerne om havbrug er på kollisionskurs med de to EU-direktiver, Vandrammedirektivet og Havstrategidirektivet, som begge stiller krav om nedbringelse af bl.a. kvælstof og fosforudledning til vand- og havområder. Miljøtilstanden i danske farvande er i øjeblikket så dårlig, at det allerede uden yderligere havbrug vil være umuligt at leve op til kravene om god miljøtilstand i størstedelen af danske kyst- og havområder, sådan som Danmark ellers er bundet til af Havstrategidirektivet.

“Danmark har desværre gennem længere tid spillet en ikke særlig konstruktiv rolle i forhold til havbeskyttelse, og senest er det lykkedes den danske regering at udvande et ambitiøst forslag fra Kommissionenom at forbedre Europas havmiljø. Det er en skidt vej, som vores miljø ikke kan være tjent med,” slutter Magnus Eckeskog.

 

Comments are closed.