Mere fup end fakta om havbrug

larsbrinchthygesenDen såkaldte omfattende miljøvurdering til Endelave Havbrug har havbrugets ejer købt ved et eksternt konsulentfirma. Rapporten minder om et partsindlæg mere end en videnskabelig dokumentation, som Miljøministeriet desværre ikke forholder sig neutralt-kritisk til. Det skriver miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen 23. august 2014 i et debatindlæg i Jyllands-Posten.

Tre landsorganisationer, en lokal forening samt Horsens Kommune har alle klaget over Miljøstyrelsens tilladelse, fordi den ”grundige” redegørelse ikke er god nok. Alarmklokkerne burde ellers ringe i Miljøstyrelsen, da havbrug er på deres egen opgørelse over listevirksomheder, der enten er risikovirksomheder eller kræver særlig opmærksomhed ved udarbejdelse af miljøgodkendelser. Opmærksomheden er til at overse.

 

Kulsort vand

Endelave Havbrugs udledning af 463 tons slam antages ikke at give væsentlige, lokale gener. Erfaringerne med fem eksisterende havbrug i området viser noget andet. Her konstateres jævnligt kulsort vand med en sigtdybde på 1 cm, når sediment fra havbrug og muslingebrug hvirvles op.

Opdræt af fisk i havet foregår uden rensning. Slam, foderrester, fiskefækalier og medicin ledes direkte ud. Kompensationsopdræt med muslinger er eneste ”rensning”, og dokumentationen mangler.

Laks_Mattilsynet

Burlaks resulterer i en voldsom lokal forurening, der blot lukkes ud i havet.

Er det bæredygtigt og et strengt miljøkrav, når der udledes 463 tons iltforbrugende slam og mange tons næringssalte, mens der 17 km væk sidder muslinger på line og ”renser” vandet? Skulle spildevandet renses på Horsens Renseanlæg, kostede det 7-8 mio. kr. Havde ejeren placeret sin fiskefabrik på land, skulle han selv betale for at komme af med spildevandet, men når fiskefabrikken placeres i havet, er der pludselig 4.972.000 skattepligtige danskere at dele regningen med.

Endvidere er det gratis at etablere havbrug, hvorimod den ansvarlige fiskeopdrætter skal betale for grunden til en fiskefabrik på land. Det er altså en god forretning at svine havet til.

Den nære natur påvirkes

En fiskefabrik på havet vil naturligvis påvirke den nære natur, miljøet og de vilde fiskebestande.

Der er store problemer med udslip af burfisk fra de flydende fiskefabrikker. De fremmede burfisk (regnbueørreder, som ikke findes naturligt i Danmark) søger op i vandløb og skader de naturlige fiskebestande. Hvilken betydning udslippene har, er ikke dokumenteret, men problemstillingen er ikke vurderet i dette tilfælde.

Lad os få styr på fiskefabrikkerne. De skal på land, så fiskene ikke slipper ud, og spildevandet renses. Herved stilles samme krav til fiskeproduktion som andre forurenende virksomheder.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.