larsbrinchthygesenDen såkaldte omfattende miljøvurdering til Endelave Havbrug har havbrugets ejer købt ved et eksternt konsulentfirma. Rapporten minder om et partsindlæg mere end en videnskabelig dokumentation, som Miljøministeriet desværre ikke forholder sig neutralt-kritisk til. Det skriver miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen 23. august 2014 i et debatindlæg i Jyllands-Posten.

Tre landsorganisationer, en lokal forening samt Horsens Kommune har alle klaget over Miljøstyrelsens tilladelse, fordi den ”grundige” redegørelse ikke er god nok. Alarmklokkerne burde ellers ringe i Miljøstyrelsen, da havbrug er på deres egen opgørelse over listevirksomheder, der enten er risikovirksomheder eller kræver særlig opmærksomhed ved udarbejdelse af miljøgodkendelser. Opmærksomheden er til at overse.

 

Kulsort vand

Endelave Havbrugs udledning af 463 tons slam antages ikke at give væsentlige, lokale gener. Erfaringerne med fem eksisterende havbrug i området viser noget andet. Her konstateres jævnligt kulsort vand med en sigtdybde på 1 cm, når sediment fra havbrug og muslingebrug hvirvles op.

Opdræt af fisk i havet foregår uden rensning. Slam, foderrester, fiskefækalier og medicin ledes direkte ud. Kompensationsopdræt med muslinger er eneste ”rensning”, og dokumentationen mangler.

Laks_Mattilsynet
Burlaks resulterer i en voldsom lokal forurening, der blot lukkes ud i havet.

Er det bæredygtigt og et strengt miljøkrav, når der udledes 463 tons iltforbrugende slam og mange tons næringssalte, mens der 17 km væk sidder muslinger på line og ”renser” vandet? Skulle spildevandet renses på Horsens Renseanlæg, kostede det 7-8 mio. kr. Havde ejeren placeret sin fiskefabrik på land, skulle han selv betale for at komme af med spildevandet, men når fiskefabrikken placeres i havet, er der pludselig 4.972.000 skattepligtige danskere at dele regningen med.

Endvidere er det gratis at etablere havbrug, hvorimod den ansvarlige fiskeopdrætter skal betale for grunden til en fiskefabrik på land. Det er altså en god forretning at svine havet til.

Den nære natur påvirkes

En fiskefabrik på havet vil naturligvis påvirke den nære natur, miljøet og de vilde fiskebestande.

Der er store problemer med udslip af burfisk fra de flydende fiskefabrikker. De fremmede burfisk (regnbueørreder, som ikke findes naturligt i Danmark) søger op i vandløb og skader de naturlige fiskebestande. Hvilken betydning udslippene har, er ikke dokumenteret, men problemstillingen er ikke vurderet i dette tilfælde.

Lad os få styr på fiskefabrikkerne. De skal på land, så fiskene ikke slipper ud, og spildevandet renses. Herved stilles samme krav til fiskeproduktion som andre forurenende virksomheder.

Visited 19 times, 9 visit(s) today

Comments are closed.