Billede af Stub + Gudrun1
Frisk stub af bøg som blev plantet i 1809 i den statsejede Sonnerup skov. Bøgen burde være fredet efter Naturstyrelsens interne regler, men kæmpetræet blev alligevel fældet for at få penge i kassen.

“Hvem beskytter naturen, spørger Ivan Abramowitz i et indlæg 23. maj i Frederiksborg Amtsavis, og påpeger endnu engang, at det lokale skovdistrikt ikke overholder loven ved at gennemfører rydninger i et Natura 2000 område i fuglenes yngletid.”

Det skriver biolog Søren Wium-Andersen i samme avis 29. maj og fortsætter:

“Som vanligt kommer der næppe et svar fra distriktet, som gentagne gange har sat skovdrift over naturbeskyt-telse. Distriktet bliver bakket op af Naturstyrelsen, som i et svar til Folketinget i 2012 har ladet Miljøministeren svare Folketinget: ‘Almindelig skovdrift er derfor ikke i strid med beskyttelsen af reder og æg, heller ikke selv om skovningen sker i yngletiden.”’

Den fortolkning benytter styrelsens mange distrikter sig så af til fortsat at fælde træer og foretage rydninger i fuglenes yngletid. I lodret uoverens-stemmelse med Natura 2000 bestemmelserne og bestemmelserne om miljøskader.”

Wium-Andersen påger, at “miljøskader” defineres helt forskelligt i det samme ministerium fra gang til gang, og han antyder, at der spiller økonomiske overvejelser ind på de “saglige” afgørelser. Biologen fortsætter sit indlæg:

“At der ikke er klare regler om miljøskader i ministeriet bekræftes af, at Miljøstyrelsen, som er en anden styrelse i ministeriet, i 2012 godt 6 uger efter udsendte et notat om miljøskader, der beskriver, hvornår man bliver ansvarlig for en miljøskade. Her står der bl.a. ….Driftsherren, brugeren/ producenten eller importøren kan blive ansvarlige for en miljøskade …Det skyldbaserede ansvar omfatter alle andre erhvervsaktiviteter (fx skovfæld-ning, redeplyndring og opdyrkning af beskyttede vedvarende græsarealer), der forårsager betydelige skader på beskyttede arter og internationale naturbeskyttelsesområder.

Det skader naturen, at der er en så forskellig opfattelse af den samme lov om miljøskader indenfor samme ministerium. Regeringen har tilsluttet sig at naturens mangfoldighed skal forbedres inden 2020. Derfor bør Naturstyrelsen ikke fortsat have lov til at fremture med sine krav om altid at sætte økonomisk udbytte over naturbeskyttelse. Ministeren bør banke det lokale distrikt og Naturstyrelsen på plads, dersom Ministeren vil leve op til de biodiversitetsmål for 2020, som regeringen har givet tilsagn om.”

 

Visited 3 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.