Miraklet i Filsø

filsø1_sofryd_edit

Krybende Søpryd blev den 26. august 2015 genfundet i Danmark i tretten små bestande i den genoprettede Filsø. Foto: Peter Holm.

KajSand001

Prof. Kaj Sand- Jensen, KU.

Trods 60 år med intensivt landbrug sætter den genskabte kæmpesø Filsø i Vestjylland rekord som landets mest enestående, hvad angår vandplanter. Omhyggelige undersøgelser i dagene 24.-28. august i år dokumenterer, at vandplanterne har reageret uhyre positivt på de genskabte muligheder og er dukket op i rekordantal. Med 56 arter er Filsø i dag ubestridt Danmarks rigeste lokalitet for søplanter, og blandt de nyfundne arter er der ekstreme sjældenheder, alle troede udryddede. Det udtaler professor Kaj Sand-Jensen fra Biologisk Institut ved Københavns Universitet.

I slutningen af august undersøgte Sand-Jensen og andre forskere fra Københavns Universitet i samarbejde med jyske botanikere vandplanterne i Filsø vest for Varde. Det er blot tre år siden, at kæmpesøen på 900 hektar blev genskabt af Aage V. Jensen Naturfond efter 60 års udtørring og udnyttelse til intensivt landbrug.

Professor Kaj Sand-Jensen udtaler: ”Vores fund af vandplanter kan bedst betegnes som mirakuløse. I alt har vi fundet 52 forskellige arter. Lægger vi fire krydsninger og underarter til havner vi på tallet 56. Denne artsrigdom overstiger med stor sandsynlighed, den vi møder i de allermest artsrige, naturlige søer i Danmark. Filsøs samlede artsrigdom er røget helt til tops. ”

Det er bemærkelsesværdigt, at fire små nøjsomme arter, som voksede talrigt i den oprindelige næringsfattige klitsø for 100 år siden, er kommet tilbage. Det er arterne Strandbo, Vandportulak, Krybende Ranunkel og Vandpeber-Bækarve. Alle er i dag fåtallige i Danmark, men har fået nye muligheder i den genskabte Filsø.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

To af de jyske botanikere (Bjarne Moeslund tv., Peter Holm th.) fremviser med stor glæde den sjældne vandplante Søpryd fra Filsø.

Nye arter i Danmark
”Vi har også fundet to arter i Filsø, som først for nylig er blevet opdaget i Danmark. Den ene art, Butfrugtet Vandstjerne, er nu vidt udbredt i Filsø. Den anden art, Rød Andemad, har vi fundet fåtalligt i søen.

Den allerstørste opdagelse var dog fundet – eller rettere genfundet – af den smukke vandplante, Krybende Søpryd, som sidst var dokumenteret i Danmark i en mose vest for Filsø i 1975. Her i august fandt vi 13 små, nye bestande af Krybende Søpryd i Filsø. Man kan sige, at den hele tiden har ligget under hvedemarkerne og ventet på bedre tider. Arten er ikke bare pivsjælden herhjemme. I Tyskland, Sverige og Norge har den blot to voksesteder. ”

Professor Sand-Jensen nævner flere sandsynlige årsager til den usædvanligt høje artsrigdom af vandplanter i Filsø. De fleste arter har formentlig fortsat været til stede i nabolaget og er simpelthen fløjet ind med de mange ænder og gæs, som flytter sig op og ned langs den jyske vestkyst. Planterne har så haft optimale muligheder for at etablere sig på lavt vand og på ubevoksede søbredder . Da den genskabte Filsø er meget stor, har der også været masser af plads for de nye arter.

filsø2_sofryd_portrat

Søpryd har været forsvundet siden 1975, men vokser nu atter på Filsø. Foto: Peter Holm.

Filsø viser på alle måder, at hvor der er vilje og god planlægning, er der en vej til en rig og spændende natur i fremtiden. Selv et intensivt drevet svinebrug kan omdannes til natur og nye levesteder for fugle, fisk, odder og planter. Filsøs natur er igen til stor glæde for egnens beboere og fungerer allerede nu som en magnet for danske og udenlandske gæster i det vestjyske. På årsbasis er der registreret flere end 100.000 besøgende, der gerne vil se de mange arter, eller gå eller cykle en tur i den rige natur.

Læs historien om Filsø her.

Andre populære indlæg:

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.