Giant Ragweed (Ambrosie trifida) kan blive indtil seks meter høj, og det kræver formodentlig en kædesav eller en machete for at fælde den. Her er det en majsmark i USA, der er blevet overgroet. Dækkene på mejetærskeren er på lidt under to meter og mejetærskeren er derfor lidt under seks meters høj. Giant Ragweed er på lidt under seks meters højde eller mere.

Vi har modtaget denne tankevækkende artikel fra cand.scient.mat/stat. Klaus Flemløse.

Ved brug af herbicider i planteproduktionen vil man fra dag ét starte dannelse af pesticid resistente planter. Der er konstateret næsten 450 unikke tilfælde af resistens i hele verden. Udviklingen af resistens startede først i 1975 nogenlunde samtidig med introduktionen af Glyphosat(Round Up). I USA er der konstateret ca. 160 tilfælde, i Canada ca. 60 tilfælde og i Danmark 9 tilfælde. Se Weed Science.

Problemet med resistens er så stort, at det på et tidspunkt kan true landbrugsproduktionen. Som det mest ekstreme eksempel på resistente ukrudt omtales Gigant Ragweed.

Giant Ragweed kan kun vanskeligt bekæmpes kemisk og i sidste ende er der kun manuel bekæmpelse tilbage. Giant Ragweed er fundet i Danmark ved foderpladser, men botanikere mener ikke, at der kan dannes en vild bestand i Danmark pga. af det danske klima. Der findes vilde bestande af Giant Ragweed i Frankrig, Georgien, Tyskland, Italien, Belgien, Holland, Rumænien, Rusland, Serbien, Spanien, Schweitz ifølge Plant Protection Organization (EPPO).

 

 

Her er et ikonisk billede af den resistent Giant Ragweed. Det er taget den 29. juni 2007. Billedet viser, at Giant Ragweed har nået en højde på omkring 11 fod. Det er taget ved Northern Illinois Agronomy Research Center near DeKalb, Purdue University.

Der er mange link, der omhandler en kemisk bekæmpelse at Giant Ragweed. Der skal typisk bruges flere herbicider i flere omgange, men ingen kendte midler er 100% effektive , se Herbicide resistant giant ragweed control: Alternative herbicide options are limited.

I Danmark findes der 3 arter af slægten:

  • Ambrosie trifida – Trefliget Ambrosie
  • Ambrosie artemisiifolia – Bynke Ambrosie
  • Ambrosie coronopifolia – Krybende Ambrosie

Botanikeren Ole B. Lyshede har på Fugle & Naturs hjemmeside oplyst følgende den 3.12.2016:

I projektet Atlas Flora Danica er der i tiden 1992-2010 fundet 3 eksemplarer af Ambrosie trifida, alle på ruderatlignende lokaliteter og med fuglefodring. På Fugle & Natur er der angivet 2 fund på lignende steder. A. artemisiifolia er i Atlas Flora Danica fundet 146 gange, igen på ruderatlignende steder og fuglefodring. På Fugle & Natur ligger 56 indberetninger. Jeg ser ingen umiddelbar fare ved disse to arter, men det er da udmærket at have opmærksomhed på dem.

Bemærk: Et ruderat (af latin rudera = “stenbrokker”) er et område, som er præget af tidligere menneskelig udnyttelse. Ofte er jorden stenet, sammenkørt og rig på kvælstof.

Retningslinier for forebyggelse og bekæmpelse af bynke-ambrosie
Der er udført et stort arbejde mht. udredning af Bynke-Ambrosie, der er en allergifremmende planter. Alt hvad der kan krybe og gå har deltaget i følgende rapport: Retningslinier for forebyggelse og bekæmpelse af bynke-ambrosie (Ambrosie artemisiifolia)

Distribution of Ambrosia artemisiifolia (common ragweed) in Europe under climate change as predicted by the process based model. Læs artiklen. Læs artiklen.

Bynke-ambrosie (Ambrosie artemisiifolia) har spredt sig fra Nordamerika til de temporære zoner i Europa samt i dele af Asien og Australien, hvor den er en af de væsentligste årsager til pollen induceret allergi (høfeber). Den fortsatte spredning af bynke-ambrosie er et stigende problem i Europa, ikke mindst i forhold til dens sygdomsfremkaldende virkning, men også som markukrudt og invasiv art. Omkostninger som følge af spredningen af bynke-ambrosie er i størrelsesordenen flere hundrede millioner euro.Andre arter af slægten ambrosie, først og fremmest trefliget ambrosie (A. trifida) og krybende ambrosie (A. coronopifolia), har spredt sig til Europa sammen med bynkeambrosie. De er ligeledes allergifremkaldende.

Trefliget og Krybende Ambrosie spreder sig som besværligt ukrudt i en del af deres hjemmehørende område i Amerika, men de er relativ sjældne i de fleste dele af Europa.

Rapporten blev til i perioden 2008-2009.Det kunne være af interesse at vide, om der sidenhen er sket en udvikling med hensyn til spredning af ambrosie-arterne.

Bynke-ambrosie i afgrøder bidrager væsentligt til spredning og opbygning af populationer i områder, hvor den endnu ikke er etableret som skadevoldende ukrudt. Som følge heraf er det nødvendigt, at landmænd indgår i den overordnede strategi for bekæmpelse af bynke-ambrosie.

Klaus Flemløse.

Fodring af fugle
Som det fremgår af tidligere citater er fuglefoder en kilde til udbredelse af ambrosie-arterne. Derfor bør alt fuglefoder være garanteret fri fra spiringsdygtigt frø af ambrosie-arterne. Hertil kommer, at det burde være lovpligtigt for grundejere at luge for disse arter. Det er lidt af et paradoks, at man for at gavne fuglene komme man til, at sprede invasive arter til skade for mange.

Afsluttende bemærkning
Jeg kan ikke se, at Giant Ragweed vil blive et problem for landbruget i Danmark foreløbig, men den kan blive det andre steder i Europa ved brug af Glyphosat resistente afgrøder. Dog tjener Giant Ragweed som et eksempel på, hvor galt det kan gå med uhæmmet brug af GMO-teknikker og herbicider.

Det er udbredt opfattelse at pesticiders farlighed kan sammenlignes med salt og kaffe. Eksemplet med Giant Ragweed viser, at der er andre bivirkninger, der for alvor kan true landbrugsproduktionen.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.