Med sin lange, kløftede hale, de lange kontrastrige vinger og den rustrøde farve er den røde glente en smuk og iøjnefaldende rovfugl. Foto: Jan Nielsen

I løbet af få år er der sket en fordobling i antallet af røde glenter, som holder vinter i den danske natur. Det viser den nationale tælling, hvis facit i weekenden gav 566 røde glenter. Aldrig tidligere har den danske midvinter budt på så mange af de røde rovfugle. Det skriver Jan Skriver for Dansk Ornitologisk Forening den 12. januar 2022.

År for år bliver der flere og flere røde rovfugle med kløftede haler i det danske vinterlandskab. Det dokumenterede Dansk Ornitologisk Forenings årlige midvintertælling af røde glenter, som fandt sted i weekenden 8-9. januar.

Hele 566 røde glenter blev talt landet over dog med en klar overvægt af glenter i den østlige del af Danmark.

Sønderjylland og Vestjylland er stort set uden røde glenter om vinteren viser den regionale opgørelse over vinterglenterne, som bliver koordineret af den fynske ornitolog Per Rasmussen, der er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) artscaretaker for rød glente. Han samler tallene for de årlige vintertællinger og holder styr på udviklingen i den danske ynglebestand år for år.

For et par hundrede år siden var den røde glente en ganske almindelig rovfugl i Danmark, men på grund af beskydning og giftudlægning blev arten udryddet i starten af 1900-tallet. Nu er den kommet stærkt igen. Foto: Jan Nielsen

Flest i glentelandet mod øst

Rundt regnet 100 ornitologer deltog i weekendens landsdækkende glentetælling, som Dansk Ornitologisk Forening (DOF) gennemførte for ottende år i træk.

Et halvt hundrede lokaliteter i Danmark huser rød glente på denne tid af året, hvor mange af fuglene samles til kollektiv overnatning.

Langt de fleste røde glenter blev talt i Vestsjælland og i Storstrømsområdet, hvor mange glenter i timen før solnedgang cirkler omkring i terrænet og giver opvisning i graciøs rovfugleflugt.

Det er primært nær rovfuglenes sovegemakker, at man kan få det bedste overblik over artens antal i leveområderne i de mørke måneder. Ud på eftermiddagen stimler glenter fra alle verdenshjørner sammen, mens de forbereder sig på at gå til ro i en mindre gruppe træer. Det er denne flokadfærd, der gør det muligt for ornitologer at få præcise tal på fuglene, når man vel at mærke finder rovfuglenes foretrukne sovesteder.

Den røde glente er en ådselæder, som helst holder til i et kuperet terræn, hvor småskove veksler med dyrkede marker og husdyrhold. Det er kendt, at mange danske glenter søger føde langs motorveje og stærkt trafikerede landeveje, hvor biltrafikken dagligt serverer døde dyr og fugle til ådselæderne.

Den røde glente har et bredt fødespektrum, men er især kendt som specialist i at finde og fortære ådsler. Foto: Jan Nielsen

FAKTA

(Kilde: Dansk Ornitologisk Forening)

Hvor lever den røde glente?

Den røde glente har, i modsætning til sin nære slægtning den sorte glente, en begrænset geografisk udbredelse. Næsten hele artens yngleområde befinder sig inden for Europa. 80% af den europæiske bestand er koncentreret i 3 lande: Tyskland, Frankrig og Spanien. I alle tre lande er glenten nu i tilbagegang.

I Danmark yngler den røde glente fåtalligt, men den har været i fremgang i de seneste år og findes nu i alle landsdele. Flest glentepar yngler der i det østlige Jylland.

Den røde glente yngler i åbne landskaber med spredte skove, gerne i nærheden af vandløb, søer eller moser. Glenten overtager ofte andre større fugles reder i høje træer som f.eks. ravne- eller musvågereder. Reden pyntes gerne med f.eks. papirstumper, farvet plastic, reb, og lignende.

Den røde glente er også fåtallig som trækfugl i Danmark, omend antallet af trækkende glenter i Østdanmark har været stigende, i takt med at den sydsvenske bestand er vokset. Der er i løbet af en enkelt efterårssæson talt helt op til 1.000 indtrækkende svenske glenter ved Stevns.

De danske og sydsvenske ynglefugle overvintrer primært i Spanien og Frankrig. Vinterfodring i Sverige har dog medført, at stadig flere sydsvenske glenter overvintrer tæt på yngleområdet, og den observeres også herhjemme om vinteren i stigende antal.

Hvad spiser den røde glente?

Den røde glente har et bredt fødespektrum, men er især kendt som specialist i at finde og fortære ådsler. Derfor har fuglen en vigtig rolle som “naturens skraldemand”. Men glenten er også i stand til selv at jage og dræbe sit bytte. Ungerne fodres således især med friskfangede padder, krybdyr, mus, rotter, hareunger, småfugle, kragefugle og måger. Glenten tager de byttedyr, der er mest talrige på ynglestedet.

På europæisk plan er den røde glente stadig truet, bl.a. som følge af direkte forfølgelse på overvintringspladserne i vinterkvarteret i Spanien, men internationalt pres har mindsket problemet i de senere år. I de lysegrønne områder er glenterne trækfugle, mens de er standfugle i de lyseblå områder. Kort: Wikipedia

Hvordan går det med bestanden?

For et par hundrede år siden var den røde glente en ganske almindelig rovfugl i Danmark, men på grund af beskydning og giftudlægning blev arten udryddet i starten af 1900-tallet.

Efter dansk helårsfredning i 1922 gik der 50 år, før arten genindvandrede først i 1970’erne fra de voksende svenske og tyske bestande og har siden langsomt bredt sig.

2007 var et gennembrudsår med mindst 46 ynglepar, heraf 12 par ynglede på Sjælland, og ynglebestanden er fortsat i fremgang. I 2021 ynglede omkring 350 par. Den sydsvenske bestand er også vokset markant fra 20 par i 1960 og op til nu over 3000 ynglepar.

På europæisk plan er den røde glente dog stadig truet, bl.a. som følge af direkte forfølgelse på overvintringspladserne i vinterkvarteret i Spanien, men internationalt pres har mindsket problemet i de senere år.

Visited 2 times, 1 visit(s) today

One Comment

  1. Torben Aagesen

    Når jeg er så heldig at støde på den røde glente svævende på himlende og tilmed får lov at høre dens kald, så er min dag altså reddet.

Skriv en kommentar