ÆblerHvert efterår oversprøjtes en stadig større andel af de nysåede korn-, kartoffel- og frømarker med ukrudtsmidlet prosulfocarb, som bl.a. er aktivstoffet i det meget solgte middel Boxer. 

Anvendelsen er eksploderet: i 1993 blev der solgt 25 tons aktivt stof, i 2010 var det steget til 820 tons, altså en 33-dobling. Det betyder, at der forekommer betydelige mængder af det stærkt giftige stof i regnvand og i atmosfæren, hvilket virker ødelæggende på usprøjtede afgrøder uden for de besprøjtede marker.

Hele den danske æbleavl – og en lang række andre afgrøder som f.eks. kål, porrer og øvrige grøntsager – rammes af det giftige nedfald, uanset om der er tale om økologiske eller konventionelle produkter. Det kan betyde meget store økonomiske tab, fordi produkterne må kasseres, hvis de er forurenede med prosulfocarb.

Alligevel kvier Miljøministeriet sig ved at stoppe brugen af dette kemikalie; landbruget og kemiproducenten skal først have love at prøve at stoppe forureningen med en ”frivillig” handleplan.

Boxer_SorenMoeslundLarsen
Planteavler Søren Moeslund Larsen vil gerne være fri for nedfald af giftige kemikalier på sine afgrøder.

I et læserbrev i LandbrugsNyt 23. september 2014 beskriver Søren Moeslund Larsen, økologisk planteavler og formand for Planteavlsudvalget i Økologisk Landsforening, hvad sagen drejer sig om:

I forrige uge beskyldte Bo Secher, planteavlschef, DLS, i et debatindlæg i LandbrugsNyt Økologisk Landsforening for at slå plat på, at økologiske æbleavlere har fået deres høst ødelagt af pesticidet prosulfocarb – aktivstoffet i bl.a. Boxer. Jeg tager kraftigt afstand fra den beskyldning. Økologisk Landsforening på vegne af de økologiske æbleavlere slår ikke plat på sagen, vi kræver retten til at være her og til at producere giftfri æbler.Koncentrationen af prosulfocarb i regnvand og dug stiger mange hundrede procent i sept. – okt. Hvis stoffet ender og kan måles på fødevarer, som er ’non target crops’ fx æbler, skal disse kasseres. Økologiske som konventionelle. Der er ikke et spørgsmål om nedklassificering og prisforringelse, men om, at høsten skal kasseres.

Den økologiske æbleproduktion i Danmark stod i 2013 over for et solidt, kommercielt gennembrud. Nu er optimismen afløst af frygt for overlevelse. Hvis prosulfocarbforurening rammer hvert år i æblehøsten, så er det slut med æbleavl i Danmark.

En frivillig handlingsplan fra landbruget og producenten, Syngenta skal vise sit værd dette efterår. Ellers er miljøministeren klar til at handle. Det bør ikke være et spørgsmål om frivillighed, om man vil bidrage til ødelæggelse af kollegers afgrøder el. forsøge at forhindre det. Vi skal sikre æbleavlen i Danmark, og mens vi venter på, om det sker frivilligt el. pr. lovkrav, står det enhver frit for at lade dunken med Boxer stå.

Fakta om Boxer

Citater fra brugervejledningen:

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Irriterer huden.
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.
Undgå indånding af aerosoltåger. Undgå kontakt med
huden. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
Emballagen må ikke genbruges.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må i kartofler ikke anvendes senere end 42 dage før høst.
Frøgræshalm må ikke bruges til foder.
Der skal være et interval på 100 dage for såning/plantning af efterfølgende afgrøder
tilhørende skærmplante-familien (Apiaceae) undtagen bladselleri, gulerødder,
knoldselleri, pastinak og persillerod.
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at
beskytte organismer, der lever i vand.
Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har
indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via
dræn fra gårdspladser og veje.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer.Boxer_salg af prosulfocarb_2

Visited 3 times, 1 visit(s) today