Kvong Mose er et af de områder i Varde Kommune, der allerede er blevet genetableret som vådområde. Pressefoto: Varde Kommune

Varde Kommune ser positivt på Dansk Industri og Danmarks Naturfredningsforenings forslag om at give lodsejere et stærkere økonomisk incitament til at skabe mere natur, der er til gavn for både klimaet og biodiversiteten. Det skriver kommunens borgmester i en pressemeddelelse 12. maj 2023

Borgmester Mads Sørensen (V)

“Vi ønsker alle en grønnere fremtid, og i Varde Kommune har vi et godt og tillidsfuldt samarbejde med lodsejere. Men hvis vi skal nå regeringens mål om at udtage 100.000 hektar lavbundsjord inden 2030, kræver det, at vi giver landmændene og de private jordejere et stærkt incitament for at udtage arealer til lavbundsprojekter og andre naturprojekter til gavn for klimaet og biodiversiteten,” udtaler kommunens borgmester og fhv. minkavler Mads Sørensen (V) og tilføjer:

“Vi har brug for at tænke nyt, og her kommer Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Industri med et konkret forslag, som er værd at kigge nærmere på.”

Lavbundsjorde står for halvdelen af landbrugets samlede CO2-udledning. Derfor har regeringen en ambition om at udtage 100.000 hektar lavbundsjord til genopretning af vådområder inden 2030.

Varde Kommune er derfor i gang med at planlægge og etablere over 1.700 hektar, der vil skabe en markant CO2-reduktion og bidrage til at nå regeringens mål. Det vil svare til 1,7 % af regeringens målsætning.

Men potentialet strækker sig længere end landbruget. Eksempelvis er der i Varde Kommune cirka 1500 fritidsejendomme og hobbylandbrug, hvor ejerne råder over store jordarealer. Disse arealer er oplagte kandidater til at skabe natur, der er til gavn for klimaet og biodiversiteten, men ejerne har indtil nu manglet et incitament.

Varde Kommune markedsfører sig med sloganet ”Vi i naturen”, men naturindholdet rækker dog ikke til Top 10 blandt de danske kommuner. Nummer 1 er Fanø med 87 biodiversitetspoint ud af 100 mulige. Trods naturperler som Skallingen, Fiilsø og Nørholm Hede opnår Varde blot 32 point på Danmarks Naturfredningsforenings naturkapitalindeks, hvilket kun rækker til en 22. plads ud af de 98 mulige.

Baggrund

Direktør i Dansk Industri Emil Fannikke Kiær, Pressefoto fra DI/Sif Meincke

Dansk Industri og Danmarks Naturfredningsforening foreslår i et nyt fælles udspil, at skattefritage naturbeskyttede arealer for at øge incitamentet til at skabe natur på private arealer.

– Danmark halter bagefter, når det handler om at gøre en indsats for naturen. Derfor er jeg rigtig glad for, at Dansk Industri og Danmarks Naturfredningsforening står sammen om et reelt bud på, hvordan vi får skabt mere og bedre natur på særligt de private arealer, siger politisk direktør i Dansk Industri Emil Fannikke Kiær:

– Det er helt nødvendigt, at vi tænker de private arealer mere med som en del af indsatsen, end det har været gjort hidtil.

Du kan læse hele forslaget her.

Bannerbillede: Den genskabte Tinglev Mose i Sønderjylland. Privatfoto

Visited 25 times, 15 visit(s) today

One Comment

 1. Ulla Gottliebsen

  Det er ikke korrekt, at regeringen har indgået aftaler, der sikrer de mindre landbrug, der er ramt af omklassificering til hård beskatning og værdiforringelse.

  I øvrigt foretages omklassificeringerne iht aktindsigt ganske ofte på grundlag af fejldata eller mangelfulde data og mærkværdige “samlede konkrete afvejninger og vurderinger”.

  Vedr. den overgangsordning, som kan søges ved landbrug, der omklassificeres til ejerbolig.:

  1. Det er uklart, om den mangedoblede beskatning blot indefryses til senere betaling – enten ved salg eller efter en “periode”, som der står i Vurderingsstyrelsens Styresignal.

  2. Den værdiforringelse, der sker med ejendommen ved omklassificeringen, ydes der ingen erstatning for. Ejendommen vil blive usælgelig, når der medfølger en beskatning, der er mange gange hårdere end andre landbrug.

  3. Landbrugsejendomme, der omklassificeres til erhverv er om muligt endnu hårdere ramt, Tilbuddet om at søge overgangsordningen gælder kun for de landbrug, der omklassificeres til ejerbolig.

  4. Ikke alle landbrug under 15 ha er blevet omklassificeret i denne omgang. Kun 1. etape er gennemført. Dog er det oplyst, at for de næste er der ingen overgangsordning at søge. Der falder hammeren med det samme. Mangedobling af skat og mistet ejendomsværdi..

  Vedr. DI og DNs forslag om naturejendomme:
  1. Ved omlægning til “urørt skov”. Indebærer det, at området skal indhegnes, og at der skal gå husdyr, der ikke må fodres og passes?

  2. DN har tidligere talt for Allemandsret på private naturarealer. Medfører skattefriheden eventuelt, at private får adgang til arealerne uden ejerens accept? .

  Det retfærdige, enkle og meningsfulde ville være, at ALLE landbrug behandles ens, og at det er Landbrugsministeriets bestemmelser for landbrugsmæssig drift, der er gældende – ikke Skats vilkårlige og aparte. Der ydes allerede tilskud til naturvenlige driftsformer og til udtag til natur. Denne ordning kunne udvides i stedet for dette bureaukratiske cirkus, vi nu er vidne til og ofre for..

Skriv en kommentar