Stadig nedgang i antallet af skarver i Danmark

Den danske ynglebestand af skarv blev i 2019 opgjort til 30.469 par. Dette svarer til en tilbagegang på 3,9 procent i forhold til året før og en samlet tilbagegang på 8,2 procent over de seneste to år. Det fremgår af den årlige skarvrapport fra DCE ved Aarhus Universitet.

Flere skarver i Vestjylland

Bestanden har dog været forholdsvis stabil siden 2014. I denne periode har der været mellem 30.400 og 33.200 par i Danmark, og de årlige udsving i bestanden har været på under 5 procent. Størrelsen af skarvbestanden har de seneste år svaret til ca. 80 procent af det antal, der ynglede i landet, da bestanden kulminerede i årene omkring 2000.

Den største regionale ændring i skarvbestanden i 2019 var i Vestjylland med en fremgang på 20 procent. I de fleste andre regioner var der tilbagegang, størst i Limfjorden (18 procent), Lillebælt/Sydfyn (13 procent) og Nordsjælland (10 procent).

Færre kolonier

Der blev registreret i alt 70 skarvkolonier i 2019. Dette er 6 færre end i 2018. Antallet af skarvkolonier i Danmark nåede en foreløbig kulmination i 2016 med 84 kolonier, men siden er antallet faldet med en sjettedel. Der forsvandt 12 kolonier i 2019, mens der opstod 6 nye. Landets største koloni var Stavns Fjord på Samsø med 2.488 reder, og i alt var der 8 kolonier med over 1.000 reder.

Ørneterror

Den stigende bestand af havørne i Danmark har en stadig større påvirkning af skarvkolonierne. I adskillige kolonier konstateredes nedsat ynglesucces som følge af forekomst af havørne. Herudover tyder observationer i flere kolonier på, at forekomst af havørne kan forsinke skarvernes ynglesæson.

Forekomst af havørne er også en sandsynlig årsag til, at skarverne i 2019 opgav at forsøge at yngle i en koloni på Vestsjælland, som havde eksisteret i 30 år, og hvor der i 2018 havde ynglet næsten 600 par.

Mennesketerror

Forvaltende tiltag (bekæmpelse) i skarvkolonier omfattede i 2019 i alt 3.858 skarvreder, svarende til ca. 13 procent af bestanden. I 2019 bestod bekæmpelsen primært i oliering af æg, så fostrene dør (2.413 reder), og fjernelse af reder så fuglene forhindres i at yngle (1.424 reder).

Der blev foretaget bekæmpelse i 14 kolonier. I ni af kolonierne foretog Naturstyrelsen selv reguleringen, mens den blev udført af private lodsejere i fem kolonier. Ud over ødelæggelse af reder og deres indhold blev der ved to kolonier skudt i alt 169 voksne skarver, og i en af disse kolonier blev der desuden skudt 32 flyvefærdige unger i juli-august.

Omfanget af bekæmpelse har ligget på nogenlunde samme niveau i perioden 2016-2019, men var væsentligt lavere i årene før (2010-2015). Effekten af bekæmpelsen er omdiskuteret, og Dyrenes Beskyttelse har protesteret mod den såkaldte Skarvplan fra 2016, som efter foreningens overbevisning ville bane vejen for bekæmpelse af skarver ved endnu ikke eksisterende tiltag for at lokke lystfiskerturister til, bl.a. med et krav om at fjerne skarver fra jyske åer og fjorde i større omfang.

Alle figurer og billeder er fra rapporten.

Comments

comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.