Den danske ynglebestand af skarv blev i 2019 opgjort til 30.469 par. Dette svarer til en tilbagegang på 3,9 procent i forhold til året før og en samlet tilbagegang på 8,2 procent over de seneste to år. Det fremgår af den årlige skarvrapport fra DCE ved Aarhus Universitet.

Flere skarver i Vestjylland

Bestanden har dog været forholdsvis stabil siden 2014. I denne periode har der været mellem 30.400 og 33.200 par i Danmark, og de årlige udsving i bestanden har været på under 5 procent. Størrelsen af skarvbestanden har de seneste år svaret til ca. 80 procent af det antal, der ynglede i landet, da bestanden kulminerede i årene omkring 2000.

Den største regionale ændring i skarvbestanden i 2019 var i Vestjylland med en fremgang på 20 procent. I de fleste andre regioner var der tilbagegang, størst i Limfjorden (18 procent), Lillebælt/Sydfyn (13 procent) og Nordsjælland (10 procent).

Færre kolonier

Der blev registreret i alt 70 skarvkolonier i 2019. Dette er 6 færre end i 2018. Antallet af skarvkolonier i Danmark nåede en foreløbig kulmination i 2016 med 84 kolonier, men siden er antallet faldet med en sjettedel. Der forsvandt 12 kolonier i 2019, mens der opstod 6 nye. Landets største koloni var Stavns Fjord på Samsø med 2.488 reder, og i alt var der 8 kolonier med over 1.000 reder.

Ørneterror

Den stigende bestand af havørne i Danmark har en stadig større påvirkning af skarvkolonierne. I adskillige kolonier konstateredes nedsat ynglesucces som følge af forekomst af havørne. Herudover tyder observationer i flere kolonier på, at forekomst af havørne kan forsinke skarvernes ynglesæson.

Forekomst af havørne er også en sandsynlig årsag til, at skarverne i 2019 opgav at forsøge at yngle i en koloni på Vestsjælland, som havde eksisteret i 30 år, og hvor der i 2018 havde ynglet næsten 600 par.

Mennesketerror

Forvaltende tiltag (bekæmpelse) i skarvkolonier omfattede i 2019 i alt 3.858 skarvreder, svarende til ca. 13 procent af bestanden. I 2019 bestod bekæmpelsen primært i oliering af æg, så fostrene dør (2.413 reder), og fjernelse af reder så fuglene forhindres i at yngle (1.424 reder).

Der blev foretaget bekæmpelse i 14 kolonier. I ni af kolonierne foretog Naturstyrelsen selv reguleringen, mens den blev udført af private lodsejere i fem kolonier. Ud over ødelæggelse af reder og deres indhold blev der ved to kolonier skudt i alt 169 voksne skarver, og i en af disse kolonier blev der desuden skudt 32 flyvefærdige unger i juli-august.

Omfanget af bekæmpelse har ligget på nogenlunde samme niveau i perioden 2016-2019, men var væsentligt lavere i årene før (2010-2015). Effekten af bekæmpelsen er omdiskuteret, og Dyrenes Beskyttelse har protesteret mod den såkaldte Skarvplan fra 2016, som efter foreningens overbevisning ville bane vejen for bekæmpelse af skarver ved endnu ikke eksisterende tiltag for at lokke lystfiskerturister til, bl.a. med et krav om at fjerne skarver fra jyske åer og fjorde i større omfang.

Alle figurer og billeder er fra rapporten.

Visited 4 times, 1 visit(s) today

Skriv en kommentar