Spørgsmålet om at efterlade kadavere af døde dyr ude i naturen deler holdningerne til de nye naturnationalparker. Veterinærlovgivningen tillader ikke i dag, at produktionsdyr efterlades til at rådne op på marken, uanset om det er i “naturen” eller på græsningsarealer. Privatfoto

Kommunalbestyrelserne i Thisted og Læsø kommuner har meddelt miljøminister Lea Wermelin (S), at man ikke ønsker en af de nye naturnationalparker placeret i kommunen. Også i Jammerbugt kommune er der optræk til et nej efter markante protester fra lokale beboere

Seneste nyt – tilføjelse 05092021, kl. 1300: Rebild Kommune har også sagt nej tak til en naturnationalpark i Rold Skov

Seneste nyt – tilføjelse 07092021, kl. 1145: Viborg Kommune har også sagt nej tak til naturnationalpark i Hald Sø-området

Overraskende er der tale om en klar politisk mistillid til konceptet for naturnationalparker fra to af Danmarks mest naturrige kommuner. Læsø Kommune rummer i følge undersøgelser fra Århus Universitet landets højeste biodiversitet på landjord, og Thisted Kommune er hjemsted for den første danske nationalpark, der går helt tilbage til 2007. Området omfatter 24.370 ha og strækker sig over et op til 12 km bredt bælte fra Agger Tange i syd til Hanstholm i nord.

Den uventede modstand bringer ministeren og de rewilding-begejstrede tilhængere af de nye parker i et stort dilemma: Skal projekterne gennemtrumfes, og parkerne oprettes på trods af den markante lokale modstand – eller skal regeringen finder andre græsgange til sine planer.

Borgmester Ulla Vestergaard (S), Thisted Kommune. Foto: S-kampagne

Forhastet lov uden borgerinddragelse

Det er et gennemgående tema i kritikken fra de to kommuner, at man finder selve processen uacceptabel. Borgmester Ulla Vestergaard, Thisted kommune, skriver bl.a. i nej-svaret til miljøministeren:

”Vi ønsker endvidere at udtrykke kritik af den proces, der har været op til den 2. september, hvor der skal indgives forslag til nye naturnationalparker. Processen har været forhastet uden mulighed for en kvalificeret borgerinddragelse. Dertil kommer, at det har været på et yderst sparsomt grundlag, at der skal tages stilling til forslaget. Det har bevirket, at der har været meget usikkerhed omkring præmisserne og grundlaget for processen.”

Hvad angår selve begrundelsen for at takke nej til det nye projekt, hedder det i borgmesterens brev, der er dateret den 27. august 2021:

”Thisted Kommune ønsker ikke en naturnationalpark på statens arealer i Nationalpark Thy. Da Nationalpark Thy i sin tid blev etableret, som den første i landet, var det efter en lang, grundig og god dialog mellem stat, kommune og øvrige parter. En af de grundlæggende præmisser var og er, at der er en balance mellem beskyttelse og benyttelse, og at tilgængeligheden ikke blev begrænset som konsekvens af etableringen af Nationalpark Thy. 

 I den sparsomme information vi har fået om en evt. naturnationalpark i Nationalpark Thy er der skabt en usikkerhed om, hvorvidt de grundlæggende præmisser bliver kompromitteret. Da vi ser Nationalpark Thy som en stor succes til gavn for både naturen, turister og borgere i lokalområdet, har vi svært ved at se, hvordan en naturnationalpark i samme område kan være en gevinst. Omvendt er vi bekymret for, at begrebsforvirringen mellem naturnationalparker og nationalparker generelt kan være til skade for de fem etablerede nationalparker i Danmark.”

Forslag om naturnationalpark på Læsø mødt med dyb mistillid

Mere end to tredjedele af kommunen er allerede naturfredet

På Læsø hersker den samme mistillid til de statslige myndigheders fremfærd. Allerede i februar 2021 indgav Læsø kommunalbestyrelse et omfattende høringssvar (se link ovenfor) til udkastet til lovforslag om naturnationalparker, men man ser ikke i ministeriets kommentarer til høringssvarene eller i den vedtagne lovtekst, at Læsøs ønsker til en Naturnationalpark Læsø vil blive imødekommet.

Foreløbig er der udpeget 5 områder til de nye naturnationalparker, men det er planen at finde yderligere 10 områder. Spørgsmålstegnet er indsat af redaktionen. Kilde: Naturstyrelsen

Kommunalbestyrelsen på Læsø har derfor meddelt ministeren i beslutning af den 23. august 2021, at:

”Vi ønsker (…) ikke en naturnationalpark på Læsø på de påtænkte vilkår.”

Indledningsvis begrunder Læsø Kommunalbestyrelse sin afvisning med følgende fakta:

”Læsø kommunes areal (til lands og til havs) rummer i følge undersøgelser fra Århus Universitet landets næsthøjeste biodiversitet. Ser man udelukkende på landarealet, ligger Læsø højst mht. biodiversitet.

 Det hænger sammen med især to forhold:

 1. 71% af kommunens landareal er omfattet af naturfredninger, Natura2000-arealer, arealer til ‘urørt skov’, fuglereservater og beskyttelsen af såkaldte §3-arealer. Derudover er hav- og vadearealerne omkring Læsø til en afstand af 10 km fra stranden for ca. 70 %’s vedkommende omfattet af EU-fuglebeskyttelsesområder, fuglereservater og af Ramsar-områder.
 2. Efter kommunalreformen og nedlæggelsen af Nordjyllands Amt – der i mange år anvendte op til 8 mio. kr årligt på plejen af Læsøs nationalt enestående strandenge, heder, hedemoser, indlandsklitter m.m. – har Læsøs lodsejere og Læsø Kommune af egen drift passet og vedligeholdt øens vidtstrakte, lysåbne arealer gennem fjernelse af uønsket skovopvækst og afgræsning.

  Her skal naturnationalparkerne ligge, hvis det står til WWF Verdensnaturfonden, men både Thisted og Læsø Kommuner har meldt fra, mens borgerne i Jammerbugt Kommune strides indbyrdes, som redaktionen har angivet på det originale kort. Kilde: WWF Verdensnaturfonden

Hellere mere naturpleje end nye naturparker

Kommunalbestyrelsen på Læsø foreslår som tidligere, at der sættes ind fra statens side med midler og mandskab til at bevare den meget betydelige biodiversitet, der stadig findes på øen. Man har flere gange forsøgt at åbne en dialog med miljøministeren om dette, men hidtil forgæves:

”Læsø Kommune er af den opfattelse, at staten ved oprettelse af en Naturnationalpark Læsø – i stedet for at pålægge Læsø yderligere restriktioner i forhold til turismen og arealanvendelsen i øvrigt  – burde interessere sig for at sikre øens i forvejen meget betydelige lysåbne arealer, således at den høje biodiversitet kan bevares og øges på de allerede naturbeskyttede arealer (71% af landarealet), og således at øen – efter de stadig større fiskerirestriktioner og nedlæggelsen af øens minkerhverv – fortsat kan opretholde et indtægtsgrundlag for den fastboende befolkning gennem kvægavl, turisme og glæde ved at bosætte sig og betale skat på øen.”

Om de økonomiske konsekvenser – og om de mange fristende tilskudsmillioner, der i loven er stillet i udsigt – skriver kommunalbestyrelsen videre:

”Miljøministeriet skriver blandt andet følgende om nationalparker på deres hjemmeside: “…Vi har afsat 888 millioner kroner …” og “I Natur- og Biodiversitetspakken blev der afsat penge til op mod i alt 15 naturnationalparker”. Der er altså afsat 888 millioner kroner til ca. 15 Naturnationalparker. Det vil dog være farligt og forkert at regne med, at staten så ville bruge 888 millioner / 15 parker altså små 60 mio. kr. på Læsø, såfremt der kom en naturnationalpark på Læsø. Tallet ville efter alt at dømme bliver meget mindre i praksis.

Læsø ønsker ikke flere restriktioner på øens naturområder.

 Læsø Kommunalbestyrelse har flere gange inviteret miljøministeren til et møde om, hvordan fx Læsøs enestående, lysåbne natur bedst kan bevares. Vi mener fortsat, at et sådant møde er påkrævet.”

Optræk til protester i Jammerbugt Kommune

Miljøministerens forslag om en Tranum Naturnationalpark i Jammerbugt Kommune har også udløst voldsomme protester, men ikke fra politisk hold. Tværtimod har borgmester Mogens Gade (V) udtalt sig ganske begejstret om forslaget, som han angiveligt udenom kommunalbestyrelsen har takket ja til. Det har fået en kreds af borgere til at protestere. I en pressemeddelelse begrunder de deres protest med bl.a. disse ord:

”Under sloganet “Ja tak til natur – nej tak til en indhegnet naturnationalpark” vil en gruppe borgere forhindre, at nordjysk naturområde udvikles til en slags “tivoli” på bekostning af vilde dyr og planter

Gruppen er imod den lukkethed, der har kendetegnet den lokalpolitiske opbakning til Naturnationalpark, Tranum. Gruppen er dertil uforstående overfor, at borgmester Mogens Gade har meddelt miljøministeren, at der er stor lokal opbakning til projektet. Borgerne er slet ikke blevet hørt. Borgmesteren har på det seneste forsøgt at berolige borgerne med, at der kun bliver tale om et lille ”Morten Korch” hegn. Mon miljøministeren og Naturstyrelsen vil lade sig nøje med det?”

Protestgruppen er imidlertid blevet mødet med nye protester fra en anden gruppe af borgere, der gerne vil have fordelene ved en naturnationalpark i Jammerbugt Kommune, dog ikke for enhver pris. Denne gruppe skriver i en udtalelse:

”Vi ønsker, at NNP Tranum realiseres inden for rammerne i IUCN (International Union for the Conservation of Nature) gældende for kategori II Nationalparker. Udgangspunktet for denne kategori er en streng beskyttelse af økosystemer og arter, der er særlig karakteristiske for det udpegede område. Samtidig skal området tjene til bl.a. uddannelses- og videnskabelige formål og være en turistmæssig og rekreativ attraktion – dette dog på et niveau, der på ingen måde skader hovedformålet, der handler om natur på naturens præmisser og forøget biodiversitet. Både hvad angår størrelse og vores særlig klitnatur har NNP Tranum alle forudsætningerne for at blive det første naturområde i Danmark, der lever op til IUCN’s krav til en kategori II Nationalpark.

Hvis det lykkes at skabe en NNP Tranum inden for rammerne af IUCN´s kategori II, Nationalpark, er det ingen tvivl om, at det kan blive et kæmpe plus for særligt turisterhvervet og den almindelige naturgæst, som jo både omfatter mange borgere i lokalsamfundet og Nordjylland – men også de mange turister er i den kategori. Den vil kunne give kæmpestore naturoplevelser i en uberørt natur – og på et niveau som ikke hidtil er set i Danmark.”

Dyrehaven i Gribskov med vilde elge deler vandene

Bannerfoto: Strandenge på Læsø. Foto: Wikipedia

Kommentarer

 1. Torben Aagesen

  De projekter skal ikke under nogen omstændigheder gennemtrumfes – det er på tide at man lytter til borgernes ønsker, og ikke til borgmestre som Morten Gade.

 2. Ulla Gottliebsen

  Tak til Kjeld Hansen for denne artikel. Den gruppe, der kæmper mod oprettelsen af indhegning af vores natur i Tranum, er i hastig vækst, og medlemstallet nærmer sig de 2000. Vi har allerede en varieret og prægtig natur, der for væsentlig del er fredet. En enstående kronvildtstamme har vi dertil. En stamme hvis hidtidige færdselog fouragering fra Skagen og langt sydpå nu forhindres ved indsættelsen af husdyr, der skal kaldes vilde i indhegningen. Det er aldrig blevet dokumenteret af miljøministeriet ell
  er biologer, at der skulle være noget galt med hverken biodiversiteten eller naturen her. Alligevel skal storstilede planer gennemføres. En lukkethed har kendetegnet hele processen, og en stor del af borgerne er slet ikke klar over, hvad der skal ske. Når de får det at vide, er de oftest imod. At skoven skal fældes, fordi den består af “ikke naturligt hjemmehørende træarter” er en ulykke for egnen. Tidligere tiders sandflugt og lange perioder med kold havgus huskes, og det skræmmer.

 3. Michael Stoltze

  Det eneste, der er galt med naturnationalparker, er navnet. Det burde hedde nationalparker.

 4. Klaus Flemløse

  De foreslåede nnp er systematisk vanrøgt/dyremishandling.

  Almindingen nnp burde aldrig være åbnet og med det forventede
  areal , vil den være et fremmed element uden folkelig opbakning

  Jeg forstår ikke at bornholmerne vil finde sig i det.

 5. Per Tejsner

  Tak til Folketinget for at tage naturkrisen alvorligt og udlægge 75.000 ha af vores fælles skove til urørt natur. Efter eksperters anbefaling.

 6. Karina Ninka Hjortholt

  Aldrig i livet om dyr skal LIDE sultedøden….og da SLET IKKE i INDHEGNINGER !!!. Jeg vil melde det SÅ MANGE GANGE, og jeg vil lægge det ud på offentlige og INTERNATIONALE medier, så der ikke bare bliver ramaskrig i DK, men hele verden !!

Skriv en kommentar