Miljøminister Lea Wermelin tog mandag 26. august 2019 hul på udvidelsen af True Skov ved Aarhus. I det kommende år bliver skoven udvidet med et areal svarende til næsten 100 fodboldbaner for at beskytte områdets drikkevand og give bedre muligheder for oplevelser i det fri. Udgiften til skovplantningen er ikke oplyst.

Det fremgår af en pressemeddelelse 26.08. 2019 fra Miljøministeriet.

For 25 år siden blev de første træer plantet i True Skov ved Aarhus. Statsskoven har siden vokset sig større, og nu får den yderligere vokseværk. Miljø- og Fødevareministeriet har i samarbejde med Aarhus Kommune og Aarhus Vand købt et nyt areal, der i foråret skal plantes til med 100.000 træer.

Med udvidelsen vokser True Skov fra 446 hektar til 515 hektar – svarerende til 721 fodboldbaner. Dermed bliver skoven større end Aarhus’ gamle bykerne indenfor Ringgaden.

Her overtager den nye miljøminister Lea Wermelin taburetten efter Venstre-manden Jakob Ellemann-Jensen. Wermelin har også overtaget den tidligere ministers ivrige profilering med daglige pressemeddelelser.

– Skoven er en garanti for, at der bliver passet godt på vores drikkevand. Som et andet kinderæg giver den også nye muligheder for mere natur, spændende naturoplevelser og friluftsliv lige dér, hvor folk bor. Samtidig trækker skovrejsning klimaregnskabet i den rigtige retning, fordi træerne optager CO2, mens de vokser. Der er mange gode grunde til, at vi skal have meget mere skov i Danmark, og jeg er glad for at kunne tage hul på udvidelsen af True Skov, siger miljøminister Lea Wermelin.

Aarhus Vand og Aarhus Kommune finansierer 75 procent af arealkøbet, mens Naturstyrelsen finansierer resten og står for etablering af skoven. Udgifterne til at forhindre forureningen med landbrugets sprøjtegifte oplyses ikke.

True Skov vest for Aarhus.

Mere skov på vej

Miljø- og Fødevareministeriet, Aarhus Kommune og Aarhus Vand har i knap 30 år samarbejdet om at få mere skov i Aarhus. Skovarealet i kommunen er siden 1990 vokset fra cirka fem procent til omkring 11 procent. Sidste år indgik partnerne en ny samarbejdsaftale om at rejse omkring 550 hektar ny skov, og udvidelsen af True Skov sker som led i den aftale.

Den nye aftale om skovrejsning vil på sigt medvirke til, at True Skov bliver en del af det største sammenhængende skov- og naturområde i byens historie. 

Mellem motorvejen og jernbanen – i den vestlige del af True Skov – ligger ”Lille Amerika”. Navnet skyldes, at der her er plantet en lang række nordamerikanske træarter. Det er træer som douglas, sitka, tsuga, grandis, rødeg, tulipantræ og robinia. De nordamerikanske træer tjener to formål. Dels giver det en helt anden slags skov end dem, man normalt kalder danske, dels for at få erfaringer med, hvordan nordamerikanske træarter klarer sig på dansk jord. Desuden giver nordamerikanske træer generelt set god tømmer. Foto: Naturstyrelsen.

– Det her handler om 100.000 træer, men det handler også om meget mere. True Skov er en vigtig del af Aarhus Kommunes strategi om mere skov til grundvandsbeskyttelse, biodiversitet og som bidrag til vores mål om CO2-neutralitet i 2030 – og så er True skov mere end noget andet borgernes bynære skov, hvor alle har haft mulighed for at komme med input, så skoven også kan blive et aktiv i forhold til friluftsliv, folkesundhed og den grønne byudvikling i Aarhus. På den baggrund vil jeg også rose Miljø- og fødevareministeriet for samarbejdet med Aarhus Kommune omkring skovrejsning, som viser, hvor langt vi i fællesskab kan nå, siger Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus.

Statsskovrider Søren Hald skal passe den nye skov.

Skovens naboer og kommende brugere har haft mulighed for at komme med input til indretningen af det nye område i True Skov, og planlægningen bliver afsluttet i sensommeren og præsenteret på et offentligt møde.

Om udvidelsen af True Skov

•    True Skov vokser i det kommende år fra 446 hektar til 515 hektar.   

•    I runde tal tilplantes 40 % af arealet med totalt 100.000 træer; 25 % udlægges til naturlig tilgroning; 25 % udvikles til lysåbne naturtyper; de resterende 10% af arealet er beskyttet natur.

•    Store dele af det nye område i True Skov får lov at gro til naturligt. Her plantes der kun små øer med træer og buske, hvorfra dyrene kan sprede deres nødder og frugter.

•    De nye skovområder skaber sammenhæng mellem eksisterende områder og beskyttet natur i form af overdrev, enge og moser.

•    Der vil fortsat være åbne områder, så man fortsat vil kunne fornemme tunneldalen, der skærer sig gennem landskabet.

•    Der skal etableres stisystemer i området, så man kan gå, løbe og cykle.

•    Om 100 år vil den nye del af True Skov have lagret mindst 36.400 tons CO2 alene i de træer, der er blevet plantet. 

•    Når udvidelsen er færdig, kan både dyr og mennesker færdes gennem et langt, sammenhængende offentligt skov- og naturområde hele vejen fra Gellerup Parken gennem Skjoldhøj Kilen og True Skov.

På det sumpede stykke i True Skov er der anlagt en gangbro af træ. Foto: Sten Porse/Wikipedia


Kommentarer

  1. Holger Øster Mortensen

    Aarhus Kommune bare vokser og vokser. Den østjyske storby er blevet et yderst attraktivt sted at bo. Men hvis ikke der kan skaffes nok rent drikkevand, stopper denne voksende befolkningstilvækst helt af sig selv. Aarhus har nemlig det problem, at der ikke findes andre kendte grundvandsforekomster end dem, der allerede er hårdt presset. Ikke mindst syd for Aarhus er dette problem blevet sat på spidsen. Et af kommunens vigtigste grundvandsmagasiner ligger ved Beder og Malling. Her har en halv snes obsternasige bønder med landboformand Jens Gammelgaard, Odder, i front i årevis sat en kæp i hjulet for at sikre rent drikkevand til alle. Denne svinestreg står Jens Gammelgaard også i spidsen for i Odder Kommune, hvor kommunens vigtigste grundvandsressourcer v. Boulstrup er stærkt truet af bøndernes gift. Bønderne kræver helt ublu erstatninger. Luk det giftige og kemiske industrilandbrug.

  2. Jørn From

    Igen, skal samfundet betale for landbrugets forurening.
    Det eneste tidspunkt landbruget betragter sig som en del af samfundet er når de skal have støttekroner og friplads i børnehaven.

Skriv en kommentar