Værengene_pløjes

Værnengene pløjes og gødskes trods fredning og EU-beskyttelse. Det fortæller Jan Skriver for Dansk Ornitologisk Forening i en pressemeddelelse 7. juni 2016.

Et af Danmarks vigtigste fugleområder er under pres for at blive opdyrket, selv om det både er fredet, udlagt som EU Natura-2000-område og juridisk beskyttet af Naturbeskyttelseslovens paragraf 3. Naturfotografen Finn Birkholm-Clausen har klaget til Statsforvaltningen, fordi han mener, at Ringkøbing-Skjern Kommune undlader at håndhæve loven, selv om naturmyndigheden har pligt til det. Dette forår har han anmeldt godt en snes ulovlige forhold på Værnengene til politiet.

FinnBirkholm
Finn Birkholm-Clausen, Værnets Venner.

En mentalitet som i Det Vilde Vesten, hvor man skyder, før man spørger, og hvor man gradbøjer loven efter landbrugets interesser, får lov til at lægge linjen på de ellers fredede og naturbeskyttede Værnengene ved Ringkøbing Fjord, mener Finn Birkholm-Clausen, der er landmand, naturfotograf og tidligere biologilærer.

Han anklager Ringkøbing-Skjern Kommune for at modarbejde lovene på naturområdet og udføre en, hvad han kalder ”horribel sagsbehandling” på trods af klare miljøregler og en aktuel dom fra Vestre Landsret i Viborg 11. maj i år.

Ulovligheder fortsætter trods ny dom
Landsretten gav i sin dom Natur- og Miljøklagenævnet ret i, at Værnengene hverken må pløjes eller gødskes. Alligevel fortsætter opdyrkningen og udspredningen af gødning og gylle på de fredede enge, uden at miljømyndigheden Ringkøbing-Skjern Kommune griber ind og stopper overtrædelserne.

Derfor har Finn Birkholm-Clausen nu klaget til Statsforvaltningen i Ringkøbing over kommunens håndtering af en lang række anmeldelser af ulovlige forhold, som han dette forår har fotodokumenteret i Værnengenes beskyttede natur.

Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommuner og regioner overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.

– 11. maj i år slog Landsretten dét fast, som grønne organisationer og naturvenner har vidst i mange år, nemlig at Værnengene syd for Tipperne er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens paragraf 3. Desuden er området Natura 2000-område og dermed beskyttet EU-natur, som vi har pligt til at fremme kvaliteten af. Og hvis det ikke skulle være nok, så blev Værnengene fredet i 1972, og fredningen blev revideret i 2004. Det vil samlet set sige, at man ikke må omlægge engene. Det er forbudt at pløje, sprede gødning, kalke, uddybe grøfter og i det hele taget ændre de hydrologiske forhold på engene. Alligevel finder det sted i stor stil, uden at Ringkøbing-Skjern Kommune griber ind, selv om man som naturinteresseret borger henvender sig med dokumentation for ulovlighederne. Den myndighed, der skulle passe på Værnengenes natur, lader landbruget køre frihjul. Kommunens teknik- og miljøforvaltning modarbejder i sin skandaløse sagsbehandling ganske enkelt loven og naturbeskyttelsen, siger Finn Birkholm-Clausen.

StorKobber_DOF
De ulovlige forhold på Værnengene truer de sidste ynglende Store Kobbersnepper i Vestjylland. Foto: DOF.

Fra bekymring til anmeldelser
De senere år har Finn Birkholm-Clausen, der er talsmand for foreningen Værnets Venner, sendt, hvad han kalder ”bekymringsskrivelser” til kommunen. I disse cirka 30 skrivelser har han gjort opmærksom på de ulovlige forhold på Værnengene, men myndigheden har ikke reageret.

I år er ”bekymringsskrivelserne” blevet afløst af politianmeldelser, fordi ulovlighederne fortsætter, uden at kommunen griber ind.

– Ikke blot ser kommunen gennem fingre med, at landmændene med store maskiner pløjer og gøder de fredede ferske enge, der sker også ulovligt høslæt, som går ud over ynglefuglene. Fredningen af Værnengene siger klart, at engene kun må afgræsses, de må ikke dyrkes. Og høslættet skal finde sted efter 15. juli. Alligevel sker det ofte tidligere på sæsonen, hvor fuglene har unger, som bliver slået ihjel af maskinerne. Også okkerloven bliver overtrådt, fordi landmændene graver dybere grøfter, så jorden bliver iltet med okkerforurening til følge. Men kommunen griber ikke ind. Det er skandaløst, siger Finn Birkholm-Clausen.

EgonOstergaard
Egon Østergaard, DOF.

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) bakker op om kritikken af en mangelfuld forvaltning af Værnengenes natur.

– Vi har åbenlyst at gøre med en forvaltende myndighed, der ikke håndhæver lovene på naturområdet på trods af omfattende dokumentation og en landsretsdom, der slår fast, at Værnengene er beskyttet natur. Det er en skærpende omstændighed, at Værnengene er et Natura 2000-område. Det forpligter i særlig grad kommunen til at føre tilsyn og sørge for, at naturbeskyttelsen er i orden, siger Egon Østergaard, der er formand for DOF.

Comments are closed.