Millioner af døde svin er det skræmmende scenarie, der venter Danmark, når svinepesten krydser den dansk-tyske grænse. Regningen til skatteyderne vil i værste fald løbe op i milliarder af kroner. Privatfoto

I lighed med minkavlerne behøver svineproducenterne ikke løfte en finger for at beskytte deres dyr mod virussmitte. Når katastrofen rammer, står staten parat med den helt store pengepung. Ifølge lovgivningen har producenterne krav på 100 % kompensation, og beløbet vurderes af fødevareminister Rasmus Prehn til at ligge mellem 11 mio. og 85 mio. kr. for hver svinefabrik, der rammes. Økonomer på Københavns Universitet hævder derimod, at et mindre udbrud blandt tamsvin kan koste Danmark op mod 2,5 mia. kroner i tabte indtægter, mens et udbrud blandt vildsvin kan koste op mod 5 mia. kroner

Med skræmmende hast nærmer svinesygdommen Afrikansk Svinepest sig den danske grænse, men de danske svineproducenter kan tage det roligt. Uanset hvad de gør eller ikke gør for at undgå smitten, så har de en forkromet forsikring i baghånd: de danske skatteydere er forpligtet til at yde dem fuld erstatning, når smitten rammer. Det fremgår af en besvarelse fra landbrugsminister Rasmus Prehn (S) til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Den hvide pil angiver det seneste fund af svinepest, som truer de danske svineproducenter. Kilde: Friedrich Löfler Institut

Afrikansk svinepest har spredt sig hastigt fra Østeuropa via Polen til Tyskland, hvor den frygtede virus nu har haft mere end et år til at brede sig. Indberetninger til EU-Kommissionen afslører, at frem til 17. september i år er der totalt fundet 1.587 inficerede tyske vildsvin. I 2020 blev der blot registreret 338 vildsvin med smitten, men alene i perioden fra 12. til 17. september er der fundet 76 inficerede vildsvin, og dermed er det tyske antal langt højere end tallene fra de øvrige lande, der har meldt ind med fund i samme periode. Foruden de inficerede vildsvin er der i år fundet smitte hos tre tamsvinbesætninger.

Mest bekymrende for de danske skatteydere er det, at smitten breder sig vestpå gennem Tyskland og med kurs mod den danske grænse. Smitten kommer fra Polen og de første tilfælde ramte Tyskland i september 2020 i en afstand af 600 km fra Kruså. I september 2021 hærgede svinepesten bare 375 kilometer fra den danske grænse og i november 2021 var afstanden reduceret til under 300 km, da smitten ramte en kommerciel svinefabrik syd for Rostock.

Dermed er truslen mod den danske milliardeksport af svinekød rykket hastigt nærmere. Med den følger risikoen for en kæmperegning til de danske skatteydere.

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) bekræfter, at det bliver skatteborgerne, der kommer til at betale milliarder af kroner i kompensation til svinekødsindustrien, når pesten rammer Danmark. Foto: skærmbillede

‘Bare et enkelt tilfælde af afrikansk svinepest på dansk grund vil medføre tab i milliardklassen på grund af udgifter til bekæmpelse af sygdommen og tabte eksportindtægter. Derfor går vi nu ud og minder både jægere, lastbilschauffører og landbruget om de råd og regler, der skal være med til at mindske risikoen for at sygdommen rammer Danmark’, forklarede dyrlæge og sektionsleder i Fødevarestyrelsen Signe Balslev.

Hvad siger fødevareministeren?

Efter ønske fra MF Søren Egge Rasmussen (EL) besvarede landbrugsminister Rasmus Prehn (S) spørgsmål nr. 666 (MOF alm. del), der var stillet 14. januar 2021. Spørgsmålet lød:

”Vil ministeren redegøre for, om et eventuelt udbrud af afrikansk svinepest skal kompenseres af staten, det vil sige skatteyderne, på tilsvarende vis som man taler om at kompensere ved fugleinfluenza og andre husdyrsygdomme”?

Og svaret var ja. Rasmus Prehn kunne oplyse følgende:

”I medfør af bekendtgørelse nr. 1323 af 26/11/2015 om erstatning ved bekæmpelse og forebyggelse af husdyrsygdomme yder den danske stat erstatning ved udbrud af sygdomme i kvæg, svin, fjerkræ og mink. Ordningen gælder for landmænd, hvis dyr Fødevarestyrelsen påbyder aflivet pga. sygdom. Erstatningen udgør for takserede dyr 100 pct., for driftstab 20 pct. og 100 pct. for eventuelt destrueret foder mv.”

Landbrugets lobbyister tager ASF-epidemien ganske roligt, selvom smitten nærmer sig Danmark. Økonomisk er de jo sikret fuld kompensation, når de syge svin skal slås ned. Skærmbillede fra landbrugsavisen.dk

Men Søren Egge Rasmussen borede videre. Han ønskede også at få oplyst, hvor mange penge svinepesten kan forventes at komme til at koste de danske skatteydere. Her kommer spørgsmål nr. 668:

”Vil ministeren angive et økonomisk overslag over statens udgifter til kompensationer til landmænd ved henholdsvis et mindre, mellemstort og massivt udbrud af svinepest i Danmark”?

MF Søren Egge Rasmussen (EL)

Ministeren havde forelagt spørgsmålet for Fødevarestyrelsen, som oplyste følgende:

”Følgende økonomiske overslag over statens udgifter til kompensationer til landmænd ved hhv. et mindre, mellemstort og massivt udbrud af svinepest i Danmark er beregnet ud fra forudsætninger og herunder regler og priser jf. nedenfor. I overslaget vurderes udgifterne som følger: Et mindre udbrud: ca. 11 mio. kr.; et mellemstort udbrud: ca. 32 mio. kr.; et massivt udbrud: ca. 85 mio. kr.  I praksis vil omkostningen bero på et taksationsudvalg, der foretager en værdiansættelse af dyrene før aflivning, hvor der ikke tages hensyn til årsag til aflivning, og herunder om besætningen er smittet med afrikansk svinepest, eller der er mistanke herom.

Gældende regler for erstatning i forbindelse med afrikansk svinepest fremgår af Bekendtgørelse nr. 1323 af 26/11/2015 om erstatning ved bekæmpelse og forebyggelse af husdyrsygdomme.  Hvis der som led i offentlig sygdomsbekæmpelse gives påbud om aflivning, fjernelse eller slagtning af dyr, udbetaler Fødevarestyrelsen 100 pct. erstatning for de takserede dyr og for eventuelt destrueret foder mv., samt 20 pct. i driftstabserstatning, når der er påvist ASF i en besætning. Hvis der ikke er påvist ASF i en besætning, som er i en risikozone, og besætningen påbydes aflivet, ydes der 100 pct. i driftstabserstatning. (…)

Ud over de oplyste erstatninger i de tre scenarier for værdien af de aflivede dyr kommer erstatning for hhv. foder og delvis for driftstab. Herudover må forventes betydelige erhvervsøkonomiske konsekvenser, idet eksportmarkedernes reaktioner typisk indebærer omfattende tab over en længere periode af markedsadgang ved udbrud af afrikansk svinepest.”

Gratis bog om Lunde Larsens sidste svinestreg

Er Danmark rustet til at modstå smitten?

Søren Egge ville også gerne vide, om ministeren har en plan for at håndtere svinepesten, når den rammer Danmark. Sådan formulerede han sig i spørgsmål nr. 667:

”Vil ministeren oplyse, om der findes en beredskabsplan for håndtering af afrikansk svinepest, herunder en økonomisk beredskabsplan? Hvis ikke, vil ministeren så redegøre for, hvad en økonomisk beredskabsplan ville indeholde vedrørende henholdsvis virksomhedernes eget økonomiske ansvar og samfundets ansvar?”

Landbrugsminister Rasmus Prehn kunne forsikre om, at man har en plan. Her er ministerens svar:

”Jeg har forelagt spørgsmålet Fødevarestyrelsen, som oplyser, at Fødevarestyrelsen har en veterinær beredskabsplan for håndtering af udbrud af afrikansk svinepest. Beredskabsplanen afspejler kravene i Rådets Direktiv 2002/60/EF. Beredskabsplanen er tilgængelig på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Fødevarestyrelsen har derudover en administrativ beredskabsplan, der supplerer reguleringen på området. Denne plan indeholder underafsnit vedrørende en række økonomiske og øvrige administrative foranstaltninger i relation til sygdomsudbrud. Det er i den administrative beredskabsplan beskrevet, hvad der skal gøres før under og efter et udbrud. I beredskabsplanen håndteres spørgsmål som budgettering, registrering af udgifter, håndtering af betalinger, forholdet til udbudsret, indgåelse af aftaler med besætningsejere samt prognosticering af udgifter. Som bilag til den administrative beredskabsplan findes endvidere et notat om beredskab ved husdyrsygdomsudbrud, der beskriver processer for den økonomiske håndtering.”

Millioner af døde svin, der skal destrueres, kan blive det skræmmende resultat af svinepestens ankomst til Danmark. Foto: Søren Wium-Andersen

I virkelighedens verden truer milliardtab

Økonomer fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet har vurderet de mulige økonomiske konsekvenser for Danmark ved en fortsat spredning af afrikansk svinepest i Europa og et tænkt udbrud i Danmark eller Tyskland. De er ikke enige med fødevareminister Rasmus Prehns forsigtige vurderinger.

Som verdens største eksportør af levende svin rammes Danmark hårdt i tilfælde af et udbrud af afrikansk svinepest, vurderer økonomerne fra Københavns Universitet. Et mindre udbrud blandt tamsvin kan koste Danmark op mod 2,5 milliarder kroner i tabte indtægter, mens et udbrud blandt vildsvin kan koste op mod 5 milliarder kroner.

Henning Otte Hansen, IFRO

Således anslår økonomerne, at et udbrud af sygdommen blandt vildsvin kan koste de danske svineproducenter et sted mellem 3 og 5 milliarder kroner i tabte indtægter. Et mindre udbrud af afrikansk svinepest i en almindelig tamsvinebesætning i Danmark kan koste de danske svineproducenter et sted mellem 1,3 og 2,5 milliarder kroner. Disse tal bekræfter tidligere analyser, hævder økonomerne.

”Vi er verdens største eksportør af levende svin, og vi har en stor eksport af svinekød til både Asien og Europa. Derfor risikerer Danmark at blive påvirket relativt hårdt af et udbrud af afrikansk svinepest,” siger Henning Otte Hansen, økonom fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

Danmark har i dag 27 procent af verdensmarkedet for levende svin og 34 procent af EU’s samlede eksport – langt de fleste smågrise sælges til Tyskland.

Bannerfoto: maleri af Allan Otte, Fuglsang Kunstmuseum

Kommentarer

 1. Og endnu en gang har Landbrug og Fødevarer, stået at få sit på det tørre, på bekostning af den danske borger. Vi ser gang på gangat de hiver penge ud af lommen på os, men stadig får de lov til at sprede gift i vores drikkevand og ødelægge omgivelserne med deres svinefabrikker.

 2. Lad svinet blive i køledisken!

 3. Tja… det er jo helt utænkeligt, at svineproducenterne i lighed med andre erhvervsdrivende tegner en driftstabs forsikring, som dækker ved hændelser, som feks. svinepest.

  Det er jo også meget billigere, at lade de danske skatteydere være gratis forsikringsselskab for svineproducenterne.

 4. Carsten Troelsgaard

  Hvad sker der bagefter en svinepest-smitte, hvis vildsvinene er smittet?
  Fanger vi alle vildbasserne og checker om de er syge .. eller udrydder vi dem bare? Eller, kan det forudses, at de alle sammen vil dø og pesten forsvinde efter .. hvor lang tid?
  Hvis en større, gennemført klapjagt er nødvendig kunne det vel være en idé at gøre det forebyggende, i stedet for bare at se til?

  Det er virkelig nogle kedelige store hop som ligger i spredningen i Tyskland.

 5. Pingback: Svinepesten hærger fortsat i Kina, hvor ny genotype spredes | Gylle.dk

Skriv en kommentar