Denne storstilede europæiske undersøgelse dokumenterer, at anvendelse af insekticider og fungicider har konstant negative effekter på den biologiske mangfoldighed. Insekticider reducerer også det biologiske kontrolpotentiale.

Sprøjtegiftenes betydning for biodiversiteten i agerland og natur har været debatteret heftigt i det seneste års tid mellem en gruppe biodiversitetsforskere og fauna- og flora- kyndige.

Nogle forskere er gået så vidt som at påstå, at anvendelsen af sprøjtegifte er uden betydning for biodiversiteten, hvis blot der udlægges flere områder til naturlig succession.

En enkelt deltager i debatten har sågar fremført en skarp fordømmelse af det økologiske landbrug, og samtidig lovprist den sprøjtegiftbaserede driftsform med pløjefri dyrkning.

Her får du konklusionen fra en storstilet europæisk undersøgelse i otte vest- og østeuropæiske lande, hvor der påvistes vigtige negative virkninger af landbrugsintensivering på vilde planter, løbebiller og fuglearternes mangfoldighed og potentialet for biologisk skadedyrsbekæmpelse. God læselyst!

Undersøgelsens tolv forskere skriver:

I løbet af de sidste 50 år har intensivering af landbruget fået mange vilde planter og dyrearter til at uddø regionalt eller nationalt og har ændret agroøkosystemernes funktion dybt.

Landbrugsintensiveringen har mange komponenter, såsom tab af landskabselementer, forstørrede landbrugs- og markstørrelser og større input af gødning og pesticider. Dog vides meget lidt om det relative bidrag af disse variabler til de store negative effekter på biodiversiteten.

I dette projekt frakoblede vi virkningerne af forskellige komponenter i landbrugsintensiveringen på artsdiversiteten af ​​vilde planter, løbebiller og jordrugende agerlandsfugle og på den biologiske kontrol med bladlus.

Sprøjtegiftene er skadelige for biodiversiteten

I en europæisk undersøgelse i otte vest- og østeuropæiske lande fandt vi derefter vigtige negative virkninger af landbrugsintensivering på vilde planter, løbebiller og fuglearternes mangfoldighed og potentialet for biologisk skadedyrsbekæmpelse, som vurderet ud fra antallet af bladlus taget af rovdyr.

Agerlandet renses kemisk flere gange om året med de effektive sprøjtemidler. Det går hårdt ud over biodiversiteten.

Af de 13 intensiveringskomponenter, vi målte, havde anvendelse af insekticider og fungicider konstant negative effekter på den biologiske mangfoldighed. Insekticider reducerede også det biologiske kontrolpotentiale.

Økologisk landbrug og andre miljøstøtteordninger, der sigter mod at mindske de negative virkninger af intensivt landbrug på biodiversiteten, forøgede mangfoldigheden af ​​vilde planter og billearter, men – i modsætning til vores forventninger – ikke mangfoldigheden af ​​ynglefugle.

En mulig forklaring på manglen på sådanne positive effekter er det store rumlige omfang af forureningen forbundet med pesticidforbruget i hele Europa, hvilket uundgåeligt fører til negative virkninger af pesticider – også i områder, hvor anvendelsen af disse stoffer er reduceret eller afsluttet. Sådanne storskalaeffekter vil være specielt relevante for taxaer, der benytter store områder, såsom fugle, pattedyr, sommerfugle og bier.

Når kornudbyttet (ton/ha) vokser, falder (A) antallet af vilde plantearter, falder (B) antallet af løbebillearter, faldet (C) antallet af jordrugende fuglearter, og mens (D) median overlevelsestiden for bladlus (h) stiger. Trendlinjer blev beregnet ved anvendelse af GLMM inklusive de to omgivende landskabsvariabler som kovariater og felt-, gård- og studieområde som indlejrede tilfældige effekter.

Konklusion

Forskerne konkluderer, at trods årtiers europæisk politik med at forbyde skadelige pesticider fortsætter de negative virkninger af pesticider på vilde planter og dyrearter, samtidig med at mulighederne for biologisk skadedyrsbekæmpelse reduceres.

Hvis biodiversiteten skal genoprettes i Europa, og der skal skabes muligheder for afgrødeproduktion ved anvendelse af biodiversitetsbaserede økosystemtjenester såsom biologisk skadedyrsbekæmpelse, skal der ske et europæisk skifte til et landbrug med minimal brug af pesticider over store områder.

Læs her, hvem de tolv forskere er, der har gennemført det store projekt.

Kommentarer

  1. Pingback: Kontroversiel Århus-biolog skal belære folketingsudvalg om biodiversitet – men bag lukkede døre | Gylle.dk

  2. Annie Hunderup

    Det er en skandale, at Folketinget ikke kan TALE FRIT om biodiversitet, fordi især Venstre er et parti, der mener LANDBRUGET SKAL FORTSÆTTE MED STORE UDLEDNINGER AF KVÆLSTOF I SØER OG ÅER OG SPRØJTE GIFT I TIDE OG UTIDE!! Stor tak til dig Kjeld Hansen, for dit enorme arbejde for naturen i vores dejlige land.

Skriv en kommentar