Gødning_kronik

Landbruget vil gerne gøde mere for at opnå korn af bedre kvalitet. Men det er slet ikke sikkert, at mere gødning vil forbedre kvaliteten af det danske korn. Det er nemlig ikke kvaliteten, men mængden der er vigtigst, når kornet bruges til foder. Det skriver Ole Jeppesen i Politikens kronik 11. april 2016.

Dansk landbrug har stor betydning for vores nationaløkonomi i kraft af en stor eksport af landbrugsvarer igennem de sidste par hundrede år. I samspil med handel, industri og forskning har landbruget dygtigt forstået at tilpasse og omstille produktionen til ændrede markedsvilkår bl.a. ved stigende produktivitet.

OleJeppesen
Ole Jeppesen er industri- og erhvervshistoriker.

Det er en fortælling, som mange danskere stadig er stolte af, men den stigende effektivisering og specialisering har også en bagside, idet det har krævet mange landbrugsfaglige kompromiser og nedlæggelse af mange landbrug og fødevarevirksomheder.

Ifølge landbrugets talsmænd, politikere og økonomer indeholder dansk korn for lidt protein, fordi de danske bestemmelser for anvendelse af gødning er for restriktive. Det siges igen og igen, at det lave proteinindhold betyder, at dansk korn ikke kan bruges til mel, gryn, brød, øl eller foder, og at det ikke kan sælges til udlandet, fordi danske landmænd ikke må gøde kornet til dets optimum. Derfor glæder landbruget sig over den forhøjede gødningsnorm, og der regnes med en estimeret årlig gevinst på 1-3 mia. kr.

Mere gødning vil desværre medføre mere udledning af kvælstof end de nuværende 57.000 tons årligt, som allerede er langt over den aftalte målbelastning på 42.000 tons, der gælder for perioden 2016-2021, og det kan få alvorlige konsekvenser for vandmiljøet.

Med landbrugspakken skal der indføres en ny og mere målrettet regulering, så gødningsnormen igen reduceres på de arealer, hvor de negative miljømæssige konsekvenser er størst. Hvordan det skal gennemføres i praksis, vides endnu ikke, og det vides heller ikke, hvad det kommer til at koste i kompensation til de landmænd, der igen vil blive pålagt begrænsninger, når den målrettede regulering kommer.

Kan vi være sikre på, at kornet bliver bedre, hvis det tildeles mere gødning?

(forts.)

Læs hele kronikken.

Læs landbrugets kritik af kronikken.

Læs beretningen om den politiske kampagne mod det danske korn.

Comments are closed.