mrsa-per-henriksen-1
Veterinærdirektør Per Henriksen indrømmer nu, at det var ham, der slettede DTU-anbefalingerne.

Danmarks Tekniske Universitet vil ikke misbruges ved at DTUs myndighedsrådgivning  skal påtage sig medansvar for Fødevarestyrelsens prioriteringer i MRSA-sagen. Det er misvisende, når styrelsen i redegørelser til minister og til pressen foregiver, at DTUs eksperter var enige i Fødevarestyrelsens prioritering. DTUs ledelse hævder tværtimod, at deres MRSA-eksperter i årevis anbefalede en undersøgelse af den danske avlstops 28 besætninger – den anbefaling, som styrelsen var uenig i og som senere forsvandt i Fødevarestyrelsens og ministeriets forelæggelse for minister og Folketinget. Det skriver Forskerforum, 3. november 2016.

Fødevarestyrelsens veterinærdirektør Per Henriksen har forklaret styrelsens rådgivning til minister og Folketing med, at man bare videregav en MRSA-styregruppes konsensus-anbefalinger. DTU var repræsenteret og DTUs synspunkter føjede sig her for Styregruppens fælles anbefaling.

Men den logik om loyalitet mellem styrelsen og MRSA-forskerne afviser DTU på det kraftigste, for hermed undermineres ’sektorforskningens’ uafhængige rådgivning og den frie forskning: Loyalitetsforpligtelser stemmer ikke med minister Esben Lunde Larsens pressemeddelelse om forskningsfrihed og forskernes ytringsfrihed (26. oktober). Og heller ikke med styrelsens egen redegørelse: ”Om rollefordelingen mellem forskning og myndigheder slås fast at forskerne har ansvar for rådgivningen, mens myndighederne har ansvar for beslutning og håndtering” (25.oktober).

Fødevareminister Mette Gjerskov er ikke begejstret for ny aftale.
Daværende fødevareminister Mette Gjerskov (S) blev tilsyneladende ført bag lyset.

DTU kræver principiel afklaring på, hvad forskningsinstitutioners fremtidige deltagelse i ministerielle styregrupper kan betyde for forskningsinstitutionernes uafhængige rådgivning og kommunikation med offentligheden. (SE DTUs pressemeddelelse 1.nov).

DTUs ledelse måtte protestere, da det kom frem, at DTU-eksperternes anbefaling af undersøgelse af avlstoppen blev  taget ud af redegørelse til daværende minister Mette Gjerskov, som derfor også fortiede anbefalingen for Folketinget. I første omgang foregav Fødevareministeriet, at man havde informeret fyldestgørende, underforstået fordi DTU stod bag Styregruppens konsensusbeslutning.

Men i dag (3/11) er det så kommet frem, at det faktisk var veterinær-direktør Per Henriksen, som slettede oplysningen om DTUs anbefalinger, idet disse angiveligt ”overordnet set er blevet videreformidlet til departementet og skiftende ministre”. Aktindsigt afslører imidlertid, at direktøren i juni 2012 slettede den centrale anbefaling af top-down -undersøgelse af ”avlsbesætninger for at minimere og begrænse spredning af MRSA så meget som muligt”. Det fremgår af direktørens egenhændige sletninger i et notat (SE TV2s afsløring d.d.).

mrsa_slet
Her er et eksempel på de ganske omfattende ændringer, som veterinærdirektøren foretog. Kilde: TV2.

Direktøren afviser dog, at han ”egenhændigt” skulle have fjernet passagerne. Med en truende fyring hængende over hovedet, prøver han at tørre delansvar af på andre. Først forsøgte han at gøre DTU medansvarlig. Og torsdag formiddag trækker han så også ministeriets topembedsmænd ind ved at hævde, at DTU-anbefalingen blev slettet ”i helt sædvanlig dialog mellem departement og styrelsen” (SE FØDEVARESTYRELSENs pressemeddelelse d.d.).

Forløbet indikerer, at veterinærdirektøren og andre har prioriteret og slettet efter påvirkning fra den indflydelsesrige landbrugslobby i Landbrug og Fødevarer. Lobbyen har vedholdende siden 2008 afvist undersøgelse af de 28 besætninger i avlstoppen, fordi dette ville stigmatisere disse besætninger (s økonomi),og  fordi der mangler viden om MRSA, herunder om andre smitte-årsager end fra danske svin m.m. Samme tankegang lå bag direktørens anbefaling (2012) om, at ”cost-effektivitet” må afklares, inden der igangsættes mere drastiske MRSA-foranstaltninger.