Roundup har dramatisk effekt på vækst, frugtbarhed og aborter hos dafnier

DaphniaMagna_Wikipedia

Dafnier er meget små, gennemsigtige dyr på blot få mm. På hovedet har dafnier en hætteformet skal, et stort øje samt to par følehorn. Det bageste par følehorn bruges til at svømme. Derudover har dafnier 4-6 par bladfødder, som bruges til at finde føde med. Dafnier opbevarer om sommeren deres æg i rugehulen under skjoldet.

Selv små doser glyphosat har betydelige negative effekter på vandmiljøets smådyr. Det blev dokumenteret allerede i december 2012 ved Tromsø Universitet i Norge. Her er et resume af resultaterne, der indgik i marinbiologen Marek Cuhras doktorafhandling fra 2015.

Glyphosat-baserede ukrudtsmidler som f.eks. Roundup, er kendt for at være giftige for vandlevende smådyr som dafnier, men tidligere undersøgelsesresultater af den akutte giftighed udviser betydelige forskelligheder og variation i størrelsesordenen. For at teste akutvirkningen af både glyphosat og en kommerciel blanding af RoundupTox (herefter Roundup), gennemførte forskeren Marek Cuhra en serie af forgiftningseksperimenter med forskellige kloner og alderklasser af dafnier.

På laboratoriet i Tromsø analyserede Cutra både levende og døde dafnie-unger samt deres mødre. Der er tale om meget små skabninger. Nyfødte dafnier er kun 0,8 millimeter lange.

Med-lopper-i-blodet

Marinbiologen Marek Cuhra i laboratoriet i Tromsø.

– Vi anvendte 220 dafnie-mødre i denne undersøgelse og brugte tusinder af timer på dette og det efterfølgende forskningsarbejde. Hver sjette dag fotograferede vi ungerne under mikroskop. De er nogen sårbare små skabninger, som man kun forsigtigt kan flytte rundt i små vanddråber. Det er faktisk et håndværk i sig selv at håndterere disse dyr, udtalte Marek Cuhra til universitetets nyhedsside i sommeren 2013.

I forsøgene sammenlignede Cuhra dafnier, som ikke havde fået glyphosat i vandet i forhold til dem, som fik lave eller større koncentrationer:

Resultaterne viser, at glyphosat er meget mere giftigt for dafnier end tidligere antaget. Dafnie-mødre, som fik 0,05 ppm glyphosat i vandet, fødte ganske vist levende, men tydeligt mindre unger.

Round-up

Produktionen af glyphosat-baserede ukrudtsgifte har været konstant stigende siden indførelsen i 1971. I 2008 blev den globale produktion anslået til at udgøre 620.000 tons, svarende til en værdi på 8,3 milliarder US $, hvilket gør glyphosat til den mest anvendte ukrudtsgift på verdensplan.

Dafnierne blev udsat for ikke-dødelige koncentrationer på 0,05, 0,15, 0,45, 1,35 og 4,05 mg glyphosat pr. liter i 55 dage. Der kunne observeres en betydelig reduktion af ungernes størrelse selv ved den laveste testkoncentration på 0,05 mg for både glyphosat og Roundup. Ved 0,45 mg var det både vækst, frugtbarhed og aborthyppighed, der blev påvirket, men kun i dyr udsat for Roundup.Ved 1,35 og 4,05 mg af både glyphosat og Roundup blev der set betydelige negative virkninger på de fleste testede parametre, herunder dødelighed.

Dafnie-mødrene blev negativt påvirket med en noget nær 100 procents abortfrekvens for æg og fosterstadier ved 1,35 mg Roundup. Resultaterne indikerer, at de hvirvelløse dyrs økologi i vandmiljøet kan være negativt påvirket af relevante koncentrationer af dette udbredte ukrudtsmiddel.

Forskerne konkluderede, at giftigheden af glyphosat og RoundupTox for hvirvelløse vanddyr er blevet undervurderet, og at den nuværende klassifikation af disse kemikalier hos Europa-Kommissionen og USEPA bør revideres.

Comments

comments

2 kommentarer til Roundup har dramatisk effekt på vækst, frugtbarhed og aborter hos dafnier

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.