Taffelanden, havlitten og fløjlsanden lades i stikken af regeringen

Havlitten er blandt de truede fugle, som regeringen svigter ifølge artiklens forfatter. Foto: Wolfgang Wander/Wikipedia.

Biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, skriver 30. januar 2019:

Da finansministeren på vegne af regeringen lancerede den nationale handlingsplan for FNs 17 Verdensmål i FN Byen i København, udtalte finansministeren: ”Med den nationale handlingsplan skal ny dansk lovgivning fremover vurderes i forhold til verdensmålene. Det skal sikre, at vi indarbejder målene i det daglige lovgivningsarbejde, samtidig med, at vi har forpligtet os til at rapportere hvert år om vores fremdrift”. Efterfølgende har mange grupper taget de enkelte mål op, og arbejder positivt med at diskutere, hvorledes de ambitiøse mål bedst kan fremmes. På den baggrund er det beklageligt, at miljøministeren har snigløbet disse intentioner, og har undladt at indarbejde FNs Verdensmål no. 15 i forbindelse med revisionen af en gældende bekendtgørelse.

Taffelanden må klare sig selv. Foto: Tony Hisgett/Wikipedia.

I følge FNs Verdensmål no. 15.5 skal biodiversiteten beskyttes. Indikatorerne herfor er fastsat af IUCN og det indbærer, at alle arter, der er ”globalt truede”, skal beskyttes. Tre af de danske fugle, der står på listen over arter, der skal beskyttes, er taffeland, havlit og fløjlsand. Alle arterne er trækfugle, men taffelanden er tillige en fåtallig dansk ynglefugl. Der har i mange år været jagt på de tre arter. Derfor havde jeg forventet, at ministeren i forbindelse med den seneste jagttidsrevison i 2018 reelt ville beskytte de tre arter. Men nej. Der er fortsat jagt på hannerne af såvel havlit som fløjlssand, mens taffelanden må jages som hidtil!

Der er udlagt fuglebeskyttelsesområder også på det danske søterritorium, hvor jagt stadig er tilladt. Hvad havde – sammen med en fredning af de tre arter – været mere naturligt end at friholde de fuglebeskyttelsesområder, hvor der er taffeland, havlit eller fløjlsand for al jagt. Det ville have givet en reel beskyttelse af globalt truede arter med jagtfrie områder. I dag bliver ænderne bortjaget af jægerne fra de fourageringsområder, som fuglene er helt afhængige af, og som officielt er udlagt for at beskytte fuglene. Det ville også have beskyttet den faldende bestand af ederfugle, der er truet på EU-niveau.

I Danmark forekommer fløjlsanden kun som træk- og vintergæst. Den overvintrer som regel i store flokke langt til havs. Størstedelen af den europæiske bestand overvintrer i Østersøen, hvor der i vinteren 1993 blev registreret omkring 1.000.000 fugle! I danske farvande er tallet normalt omkring 100.000, hvilket svarer til 7% af den vesteuropæiske vinterbestand. Foto: Wikipedia.

Ministeren undlader helt at beskytte taffelanden stik i mod FNs Verdensmål nummer 15.5. I følge Jægerforbundets hjemmeside er ” verdensbestanden af taffeland … i tilbagegang. … I Europa har bestanden været i tilbagegang over de sidste 22 år…Den danske ynglebestand har haft en årlig tilbagegang på 3,3 % i perioden 1989-2011…”, hvorefter Jægerforbundet overraskende konkluderer: ”Jagten anses for at være bæredygtig og den nuværende jagttid bevares”. Det må være det råd, som miljøministeren fulgte, da han underskrev den gældende jagttidsbekendtgørelse i 2018. Så der er fortsat jagt på taffelanden på trods af, at regeringen har lovet at følge op på FNs Verdens mål om at beskytte biodiversiteten!

Søren Wium-Andersen er biolog og skriver jævnligt for gylle.dk-redaktionen.

FNs Verdensmål med dens indikatorer skal respekteres. Det kan ikke være rigtigt, at det første der sker, når jægerne skal stoppe for jagten på globalt truede arter, at der lokalt rejses tvivl om indikatorernes værdi, som det sker her i landet, hvorefter FNs Verdensmål reelt ”skydes til hjørne” af miljøministeren.

På den baggrund vil jeg gerne spørge: Hvordan kan regeringen acceptere, at en af dens ministrer på så eklatant vis overtræder de løfter, som regeringen har afgivet til verdenssamfundet? For hvis Danmark ikke har evnen og kapaciteten til det, ser det sort ud for FNs Verdensmål.

Comments

comments

2 kommentarer til Taffelanden, havlitten og fløjlsanden lades i stikken af regeringen

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.