Sjældne fiskeørne ædt af stor hornugle

Fiskeorn

Kun tre par fiskeørne yngler i Danmark – og i år fik kun de to unger på vingerne…Foto: Jan Skriver.

Danmarks mest erfarne og produktive ynglepar af fiskeørn får ingen unger ud at flyve denne sommer, for parrets tre unger er blevet ædt cirka to uger, før de var flyvefærdige. Sandsyn-ligvis har en stor horn-ugle dræbt ørneunger-ne, oplyser Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i en nyhedsmed-delelse, der er udarbej-det af Jan Skriver.

Siden 2005 har fiskeørneparret ved Flyndersø ikke langt fra Frilandsmuseet Hjerl Hede mellem Skive og Holstebro fået 16 unger ud at flyve, men i år er det gået grueligt galt for parret, som er Danmarks ældste kendte i nyere tid.

– Ungerne var blevet så store, at de gamle fiskeørne ikke længere sad vagt ved reden, og de unge ørne var formentlig kun et par uger fra at være flyvefærdige, da det gik galt. Jeg fandt ørneungerne plukket tre forskellige steder i nabolaget af reden, fortæller ornitologen Leif Novrup, der på vegne af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) samler alle tilgængelige data om landets fiskeørne.

– Min første tanke var, at en klatrende skovmår havde ædt fiskeørnekuldet, men rovfugleeksperten Jan Tøttrup Nielsen, der er en mester i at genkende pluk efter rovdyr og rovfugle, mener, at en stor hornugle har været på spil. I nattens mulm og mørke kan en stor hornugle sagtens overrumple unge fiskeørne. I Sverige, hvor der yngler et par tusinde fiskeørne, er det et kendt fænomen, at netop den store hornugle lokalt kan være slem ved fiskeørne med unger i de reder, som er anbragt nær toppen af større træer og som for en jagende hornugle ligger frit tilgængeligt som et let bytte, siger Leif Novrup.

Ornitologen, der holder et vågent øje med Danmarks fiskeørne, må konstatere, at det ellers frugtbare par ved Flyndersø – ørnene har fostret trillinger de seneste to år – ikke i år vil bibringe den danske bestand ny frugtbarhed.

StorHornugle

Skurken – den store hornugle – hører også til de genindvandrede efter mange års udryddelse… Foto: Jan Skriver.

Det gør til gen-gæld parret, som nu er veletableret i Gribskov i Nord-sjælland. Ligesom sidste år er der to store unger i reden i Vandmo-sen midt i skoven. Og i Klosterheden ved Lemvig er der også to store ørneunger i reden.

Den danske bestand af fiskeørne tæller kun disse tre kendte ynglepar, der lader til at have fået fodfæste på deres respektive lokaliteter, om end fiskeørne altid er omgivet af mange farer.

Siden 1970’erne, da fiskeørnen så småt begyndte at etablere sig igen som ynglefugl i den danske natur efter at have været fordrevet siden begyndelsen af 1900-tallet, har arten ynglet uregelmæssigt.

Men indenfor det seneste årti ser fiskeørnen ud til at være kommet for at blive.

Og det ligger i luften over flere danske fiskerige søer og fjorde, at flere ynglepar vil slå sig ned de kommende år.

– Hver sommer og også i år er der landet over vidnesbyrd om et halvt hundrede lokaliteter, hvor der næsten dagligt bliver observeret fiskeørne.

Der kan sagtens putte sig ynglepar mellem disse mange iagttagelser af oversomrende fiskeørne. For eksempel kan det virke besynderligt, at der endnu ikke er konstateret ynglende fiskeørne i Det midtjyske Søhøjland omkring Silkeborg, hvor der er masser af egnede områder, siger Leif Novrup, der erkender, at det kan være meget vanskeligt at påvise ynglefund af fiskeørne.

– Mange af de fiskeørne, der bliver set i Danmark i højsommeren, er unge ørne, som efter et par vintre har forladt deres vinterkvarterer i Afrika syd for Sahara for at sondere terrænet i blandt andet Danmark, før de selv som tre-fire årige er modne til at besætte et territorium og yngle, siger fiskeørneeksperten.

Dansk Ornitologisk Forening har som et led i ”Projekt Fiskeørn” sat en halv snes kunstige redeplatforme op ved egnede søer i Jylland og på Sjælland.

 Yderligere oplysninger: Dansk Ornitologisk Forening (DOF), tlf. 33 28 38 00. Leif Novrup, DOF’s artscaretaker for fiskeørn, tlf. 23 31 56 01.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.