Miljøminister Lea Wermelin (S). Foto: Regeringen

Biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, skriver:

Gennem en række artikler og indlæg på Gylle.dk har jeg i det seneste år beskrevet, hvorledes to miljøministre har undladt at leve op til FNs Verdensmål 15.5, og dermed har snydt verdenssamfundet.

I forbindelse med regeringens kommende natur- og biodiversitetspakke har jeg derfor formuleret nedenstående forslag på baggrund af de tidligere indlæg. Forslaget kan nu læses på ministeriets hjemmeside:

________________________________________________

Titel på forslag til natur- og biodiversitetspakken:

De globalt truede fuglearter havlit, fløjlsand og taffeland skal jagtfredes. De fuglebeskyttelsesområ­der samt de øvrige områder, som fuglene overvintrer i, skal friholdes for al jagt.

Indsendt af Søren Wium-Andersen, Ådalen 15, Hillerød.

Biolog Søren Wium-Andersen. Privatfoto

Beskrivelse

Den nye regering, det Radikale Venstre, SF og Enhedslisten har fremlagt et ”Forståelsespapir” med tit­len: Retfærdig retning for Danmark. Heraf fremgår det bl.a: ”Vi … arbejder (aktivt) for FN’s verdensmål…”

Fredningen af de tre arter er ikke blevet gennemført umiddelbart efter regeringens tiltrædelse på trods af den meget klare udmelding i ”Forståelsespapiret” om, at regeringen vil arbejde for FNs Ver­densmål.

På den baggrund ser jeg gerne, at miljøministeren snarest lever op til FNs Verdensmål 15.5 og ind­fører et jagtforbud på de tre globalt truede arter af ænder, vi har her i landet, og indfører et stop for jagten i de marine fuglebeskyttelsesområder og i de øvrige havområder, hvor arterne forekommer.

Bilag til forslaget

De globalt truede fuglearter havlit, fløjlsand og taffeland skal jagtfredes. De fuglebeskyttelsesområ­der samt de øvrige områder, som fuglene overvintrer i, skal friholdes for al jagt.

Den tidligere regering forpligtede sig allerede i 2017 til at leve op til FNs Verdensmål. I følge FNs Verdensmål nummer15 skal vi ”Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.”

Delmål 15.5 drejer sig om beskyttelse mod tab af biodiversitet og lyder: ”Der skal tages omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelse af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre udryddelse af truede arter. Indikatoren for delmålet er IUCNs Rødliste-indeks.

IUCNs rødlisteindeks for globalt truede arter nævner tre arter af ænder, der forekommer i Danmark, nemlig havlit, fløjlsand og taffeland. Der er jagt på de tre arter her i landet, mens de er alle fredede i vore nabolande.

Kontorchef Isabelle Navarro Vinten

På trods af Venstreregeringens tilslutning til FNs Verdensmål underskrev miljø- og fødevareministeren den 27.08.2018 en ny jagttidsbekendtgørelse, der tillader fortsat jagt på de tre globalt truede arter i Danmark. Hermed svigtede regeringen de løfter, man havde afgivet i 2017. Begrundelsen for ikke at leve op til FNs Verdensmål fremgår af et referat fra et møde i Vildtforvaltningsrådet, fra den 15.04.2019. Ifølge referatet orienterede kontorchef Isabelle Navarro Vinten fra Miljø- og Fødevareministeriet rådet om, at ”Der foreligger endnu ikke en konkret model for vurdering af lovforslag med videre i forhold til verdensmålene, og det er Finansministeriet, der sidder for bordenden for den samlede indsats fra Danmark.” Ved hjælp af denne juridiske finte lykkedes det for Miljøministeriet at undgå at tage ansvaret for forpligtelserne på natur og miljøområdet og ikke at leve op til FN’s verdensmål 15.5 og samtidigt påpege, at det er Finansministeriet, der er skurken i spillet.

Den nye regering, det Radikale Venstre, SF og Enhedslisten har fremlagt et ”Forståelsespapir” med titlen: Retfærdig retning for Danmark. Heraf fremgår det bl.a: ”Vi skal løfte et ansvar for verden. Så Danmark er et land, ……Som står vagt om de internationale konventioner, aktivt arbejder for FN’s verdensmål og engageret indgår i forpligtende internationale fællesskaber…..”

På den baggrund skulle man forvente, at fredningen af arterne blev gennemført umiddelbart efter regeringens tiltrædelse. Men det er ikke sket, på trods af den meget klare udmelding i ”Forståelsespapiret”, om aktivt at arbejde for FNs Verdensmål. Det har fået mig til at skrive direkte til miljøminister Lea Wermelin om sagen.

I mit seneste brev skrev jeg:

…..Forleden fik jeg et svar, ikke fra dig, men fra dit departement. I svaret gentager en kontorchef fra ”Miljø og Klimatilpasning”, at jagttiderne her i landet fastsættes således, at jagten vurderes at være bæredygtig. Det sker på baggrund af indstillinger fra Vildtforvaltningsrådet på basis af faglige vurderinger fra Århus Universitet.

Og det er jo netop sagens kerne.

Nemlig, at Århus Universitet i deres faglige indstillinger til Vildtforvaltningsrådet overhovedet ikke har nævnt FNs Verdensmål. Dette på trods af, at regeringen har lovet, at disse mål skal fremmes. Århus Universitets indstillinger om jagten sker på basis af nogle hjemmestrikkede bæredygtighedskriterier, der tilgodeser en hobbyjagt på tre globalt truede arter nemlig havlit, fløjlsand og taffeland, der alle bør beskyttes efter Verdensmålenes indikatorer. Indikatorerne for arternes beskyttelse er meget klart defineret i FNs Verdensmål, nemlig den af IUCN udarbejdede internationale rødliste.

Sådan ser de 17 verdensmål ud.

Det er beklageligt, at Århus Universitet ikke indrager FNs Verdensmål nummer 15.5, men det bør vel være et rimeligt krav til miljøministeriets departement, at det har kendskab til og aktivt inddrager målene……

På den baggrund håber jeg, at du vil henstille til departementet, at det fremover vil rådgive dig på et retvisende grundlag, som det ellers er kutyme i den danske statsforvaltning og påser, at FNs Verdensmål 15.5 fremmes….

Kontorchef Katrine Barnkop Lindgreen

I svaret – ikke fra Lea Wermelin – men igen fra departementets kontorchef Katrine Barnkop Lindgreen:

……Departementet ønsker at fremme FNs Verdensmål indirekte ved at støtte EU’s Naturdirektiver gennem en aktiv forvaltning af Natura-2000 områderne”.

Men hvorledes departementet ønsker at beskytte de Natura2000 områder, hvor havlitten og fløjlsanden forekommer, det diskuterer departementet ikke. Har departementet ikke kendskab til, at havlit og fløjlsand kun forkommer til havs, og at det eneste reelle beskyttelsestiltag er en jagtfredning af de tre arter og et jagtforbud i alle de områder, som fuglene anvender i vinterperioden. For det kan vel ikke være rigtigt, at miljøministerens departement prioriterer jægernes fritidsfornøjelser højere end bevarelsen af biodiversiteten og ikke respekterer ”Forståelsespapiret”.

På den baggrund ser jeg gerne, at miljøministeren snarest lever op til FNs Verdensmål 15.5 og indfører et jagtforbud på de tre arter af ænder og et jagtstop i de marine fuglebeskyttelsesområder, hvor arterne forekommer.

Fløjlsanden svigtes af regeringen, mener dagens debattør. Foto: Wikipedia

Relaterede indlæg:

Ovennævnte tre papirer kan findes på nettet via det indsatte link.

 • Vil de også svigte verdensmål? Frederiksborg Amts Avis 12.11.2019. Se vedhæftede bilag.
 • Handling påkrævet, Politiken 23.07.2019. Se vedhæftede bilag.
 • Stop jagt i fuglebeskyttelsesområderne, Frederiksborg Amts Avis 9.02.2019
 • Beskyt havlitten, fløjlsanden og taffelanden, Politiken 30.01.2019. Se vedhæftede bilag.

Økonomien i forslaget

Økonomien i forslaget er lig nul, da det ikke belaster statskassen at udstede et jagtforbud mod hobbyjagt.

3.01. 2020 Rettelse af Søren Wium-Andersen til indlægget: Regeringen snød verdenssamfundet! Som anført af Gert Lyngby Madsen og Jens Ulrik Høgh er det korrekt, at havlit må jages i Sverige. De anfører også, at taffeland og fløjlsand må jages i Tyskland. I den del af Tyskland, som Danmark grænser op til nemlig Schleswig – Holstein, må hverken taffeland eller fløjlsand jages. Se: https://schonzeiten.de/jagdzeiten-sh-schleswig-holstein-jagd/

-- 
Visited 2 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Torben Aagesen

  De svigter da allerede idag.

 2. Steen Ole Rasmussen

  Århus universitet, igen igen!

  Det er ret klart, at det universitet ikke har rent mel i posen, at man gør præcist det, som embedsværket under regeringen beder om, af hensyn til baglandet af uhellige alliancer.

  De officielle erklæringer omkring viljen til at gå ind for FN’s verdensmål dækker her over en anden virkelighed.

  Her som i så mange andre sammenhænge er det mest påfaldende, at andre medier ikke slår det stort op, at der ikke er sammenhæng mellem det, som de siddende siger at de vil gøre, og hvad de rent faktisk gør, og at man ikke går ind og fokuserer på den rolle, som Århus Universitet har som betalt faktaforfalsker, hvidvask af regeringernes beskidte adfærd.

 3. Jens Ulrik Høgh

  Søren Vium Andersen har slet ikke styr på fakta.

  Han skriver:

  “IUCNs rødlisteindeks for globalt truede arter nævner tre arter af ænder, der forekommer i Danmark, nemlig havlit, fløjlsand og taffeland. Der er jagt på de tre arter her i landet, mens de er alle fredede i vore nabolande.”

  Nej!

  Ifølge dette link er der tysk jagttid på både fløjlsand (Samtente) og taffeland (Tafelente)

  https://www.jagdverband.de/content/jagdbare-tierarten

  I Sverige er der jagttid på havlit (alfågel):

  https://jagareforbundet.se/jakt/jakttider/jakttid-for-enskilt-djur/?animalId=361

 4. Jens Ulrik Høgh

  Der er deciderede faktuelle fejl i artiklen. De går ikke væk, fordi kommentarerne slettes:

  Søren Vium Andersen har desværre helt enkelt slet ikke styr på fakta.

  Han skriver:

  “IUCNs rødlisteindeks for globalt truede arter nævner tre arter af ænder, der forekommer i Danmark, nemlig havlit, fløjlsand og taffeland. Der er jagt på de tre arter her i landet, mens de er alle fredede i vore nabolande.”

  Nej!

  Ifølge dette link er der tysk jagttid på både fløjlsand (Samtente) og taffeland (Tafelente)

  https://www.jagdverband.de/content/jagdbare-tierarten

  I Sverige er der jagttid på havlit (alfågel):

  https://jagareforbundet.se/…/jakttid-for-enskilt-djur/…

  Alle tre andearter jages i vore nabolande.

 5. Wilhelm Fabricius

  Jamen det er da fint, at Jens Ulrik Høgh kan oplyse, at Sverige og Tyskland også er skurke. Nu må vi så se, om ministeren kan samle sig sammen til at få de to lande med på en fredning. Eller om det, at tækkes hobbyjagt, er vigtigere end at beskytte globalt truede arter.

 6. Jens Ulrik Høgh

  Latterligt.

  1. Det er er væsentlig del af Vium Andersens argumentation, at denne jagt alene foregår i Danmark. Når det nu viser sig, at han ikke har styr på fakta, så er hele jo egentlig ganske utroværdigt. Ikke sandt? Det hele bliver et hak mere alvorligt i lyset af, at jeg flere gange tidligere har delt disse oplysninger og dokumentationen herfor med Vium Andersen. Han ved, at han taler usandt.

  2. Det er dokumenteret at jagten på disse tre arter er fuldt ud bæredygtig. Jagten påvirker med andre ord ikke bestandene negativt. Alle lande som har jagttid på disse ænder foretager løbende analysen. Det er altså ikke bare DCE men også tyskerne og svenskerne, som er nået til nøjagtigt samme resultat. Dermed er alle tanker om forbud fuldstændig overflødig symbolpolitik …. man vil gerne demonstrere, at man ikke bryder sig om jagt.

  3. Min personlige opfattelse er, at arter med jagttid overvåges langt mere omhyggeligt end arter uden. Med tanke på det forsvindende jagtlige udtag, der er af disse bestand – og det faktum at jag5en er bæredygtig – så er jeg sikker på, at arterne er BETYDELIGTdårligere stillet uden jagt – ene og alene fordi overvågningen uværgerligt nedprioriteres.

  • Arne Hastrup

   har du ikke andet at byde på Jens Ulrik Høgh, end lidt skrigeri om hvorvidt der er jagt på Havlit eller ej i Sverige. De’t er der som Søren Wium-Andersen også efterfølgende har berigtiget. Nu mangler der kun at den nye Regering Frederiksen, forholder sig til at der i nærområderne til Danmark IKKE er tilladt jagt på de globalt truede arter Fløjlsand og Taffeland i Slesvig-Holsten, Skåne og sydlige dele af Norge. Havlit er også totalfredet i disse områder, undtagen Skåne.

 7. Steen Ole Rasmussen

  Jæger, jens ulrik høgh, går i rette med den officielle politik her til lands! Han påstår, at det er godt for bestandene, at der drives jagt på dem, og han går dermed i rette med Danmarks officielle politik, nemlig FN’s verdensmål.

  Artiklens forfatter har bekræftet, at der er andre “skurke”! Men to lande er ikke alle lande, og de er slet ikke repræsentative for FN, hvis anbefalinger man officielt tilslutter sig her i DK fra regeringens side, både den nuværende og tidligere.

  Så det, der er artiklens budskab, at DK bryder med de anbefalinger, som ligger i FN’s verdensmål, er på ingen måde falsificeret af jægerens budskab, at Tyskland og Sverige heller ikke lever op til verdensmålene.

  jens ulrik høgh er jæger, og påstår at hans jagt på de nævnte fugle er med til at bevare bestandene heraf.

  Og logikken i argumentet fra jægerens side holder ikke:

  To andre landes brud på de regler, som DK hævder at ville holde, legitimerer ikke i sig selv den jagt, som jægeren, jens ulrik høgh går ind for.

  Det er ikke jægerne, der skal bestemme, hvornår det er godt for en bestand, at der drives jagt på dem. Det skal en uafhængig forskning, som ikke er underlagt et lands snævre interesser.

  Hverken jægerens eller Århus Universitet kan bruges som referencer til uafhængig forskning, grundlag for beslutning omkring fredning/ikke fredning.

  Jægeren taler for egne snævre interesser. Det er til at forstå, og det er legitimt at argumentere for sine interesser, især når man husker at fortælle, at det er det, som man gør. Det gør jægeren, jens ulrik høgh, ikke her. Det gør hans udsagn underlødige.

  Det er dog meget værre, at Århus Universitet til stadighed går på kompromis med de kriterier for lødig forskning og rapportering over for myndigheder og samfund, som al videnskabelighed bygger på, nemlig kravet om videnskabelig uafhængighed i forhold til politiske, økonomiske og her snævre jagtinteresser.

  Jeg har selv haft jagttegn, og drevet jagt i min ungdom. Jeg kender den mentalitet, som jens ulrik høgh står for. Bl.a. derfor er jeg ikke jæger mere.

 8. Søren Wium-Andersen

  Diskussionerne om den manglende overholdelse af FNs Verdensmål 15.5. afspores konsekvent af miljøministeriet og jægerne

  af Søren Wium-Andersen, Ådalen 15, Hillerød

  Verdensmål 15.5. lyder:
  ”Take urgent and significant action to reduce the degradation of na¬tural habitats, halt the loss of biodiversity and, by 2020, protect and prevent the extinction of threatened species”.
  Indikatoren for opfyldelsen af dette mål er af FN angivet med indikator 86, som er IUCNs Rødliste. Den danske regering har accepteret FNs Verdensmål og dermed også indikatorerne herfor.
  Men i diskussionerne i Vildtforvaltningsrådet, i pressen og her på Gylle.dk om FNs Verdensmål 15.5.inddrages den definerede indikator ikke. I stedet refereres der til den ”Danske Rødliste”, der udarbejdes af DCE på Århus Universitet eller de af DCE udarbejdede bæredygtighedskriterier, der løbende udarbejdes af DCE i forbindelse med revisioner af den danske jagtlovgivning.
  Det er at afspore diskussionerne, at inddrage såvel den” Danske Rødliste”, som DCEs betragtninger om bæredygtighed i diskussionerne om FNs Verdensmål. For det, den danske regering har tiltrådt, er FNs Verdensmål og de hertil hørende indikatorer, og ikke nogen hjemmestrikkede bæredygtighedskriterier udarbejdet af DCE for at tilgodese en dansk hobbyjagt på arter, der er globalt truede efter IUCNs Rødliste.
  Den af miljøministeriets departement anvendte juridiske finte for at undlade at inddrage FNs Verdensmål diskussionerne om jagttider er der redegjort for i Søren Wium-Andersens debatindlæg: Regeringen snød verdenssamfundet!

Skriv en kommentar