For 5. gang siden 2001 har Vordingborg Kommune fået et slag over næbbet, når administrationen har forsøgt at tilgodese en lokal svineproducent

Jungshoved Miljøgruppe fik, efter tre års behandlingstid, igen medhold i en anke over Vordingborg kommunes miljøgodkendelse til Lynggård Biogas. Fem gange, siden 2001, har Vordingborg kommune meddelt miljøgodkendelse til Lynggård Biogas, som alle fem gange er blevet hjemvist til fornyet behandling, idet kommunen bla. ikke har taget tilstrækkeligt hensyn til påvirkningen af Natura-2000 område.

Det er indenfor den stiplede afgrænsning, at svineproducenten søger tilladelse til en udvidelse.

Denne gang er det en stor sejr for biodiversiteten, idet Nævnet fastslår, at ifølge Miljøbeskyttelsesloven skal der foretagen en vurdering af, om det ansøgte projekt i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter, kan påvirke Natura-2000 væsentligt. Kan det ikke udelukkes, at der sker en mer-påvirkning, udløser det en konsekvensvurdering.

Nævnet konstaterer, at der i forbindelse med habitatvurderingen ikke er udført depositionsberegninger af det luftbårne kvælstof til de nærmeste naturområder, herunder Natura- 2000- områder. Kommunen har ikke forholdt sig til, om depositionen i sig selv eller i forbindelse med andre projekter kan påvirke Natura-2000-området væsentligt.

Afgørelsen – og tidligere afgørelser kan ses på www.jungshovedmiljøgruppe.dk

VH Jungshoved Miljøgruppe.

Bannerbillede: Greenpeace

Visited 7 times, 4 visit(s) today

One Comment

  1. Niels-Jørgen Hvidberg

    Jamen, så må de jo søge igen. (Suk)

Skriv en kommentar