Nature Energy er en af de nye biogasproducenter, der er finansieret af massive tilskud fra den danske stat. Selskabet har et ganske komplekst ejerskab: Nature Energy Biogas A/S er ejet af NGF Denmark Holding ApS, der er ejet af kommanditselskabet NGF Partnership K/S. Dette selskab har to ejere: Det irske selskab Gosford Capital Designated Activity Company med den største ejerandel og som Sampension Livsforsikring A/S med en mindretalsejerandel. Privatfoto.

Både biogasindustrien, landbruget og de fleste politikere er stærke fortalere for at øge brugen af biogas, og i den seneste tid er biogas blevet fremhævet som en god og klimavenlig energikilde – både som en del af den grønne omstilling, men også som et klimavenligt alternativ til den russiske gas, som vi vel alle ønsker at slippe af med. Men er det sandt?

Det spørgsmål stiller Landsforeningen mod Svinefabrikker i sit august-nyhedsbrev.

Biogas består af metan og CO2. Den dannes ved en iltfri nedbrydning af organisk materiale, dvs. først og fremmest gylle fra kvæg og svin, men også organisk restmateriale fra f.eks. fødevareindustrien og husholdninger og bruges især til produktion af varme og el, men også til transport.

Selve processen med at omdanne det organiske materiale til gas på et biogasanlæg er klimavenlig bortset fra et endnu uløst problem med læk af metan fra anlæggene. Men biogas baseret på gylle er absolut ikke en hverken klimavenlig eller grøn energiform, fordi det medfører udledning af enorme mængder CO2 og en del metan og lattergas at producere den gylle, der skal til. For at kunne lave et klimaregnskab for en given energiform, bliver man nødt til at indregne hele processen fra start til slut. Ellers giver det ganske enkelt ingen mening. Man kan ikke nøjes med at se på det allersidste led i en meget lang kæde.

Man risikerer at havne i den situation, at man anvender en stor del af Danmarks areal og ressourcer på en svineindustri, hvis vigtigste produkt bliver dens affald, nemlig gyllen, som produceres på en utrolig kompliceret, miljøskadelig og kostbar måde. Og fordi salgsprisen på svinekød er så ekstremt lav i forhold til produktionsprisen, kan kødet nærmest blive at betragte som et biprodukt. Det er ganske enkelt absurd”

Lad os prøve at se på dette forhold især i relation til svinegylle:

For at skaffe al den gylle, der skal bruges, er man nødt til at producere en meget stor mængde foder til et meget stort antal svin. Og dette medfører forbrænding af store mængder fossilt brændstof til bl.a. traktorer, mejetærskere, lastbiler og skibe.

Svin fodres især med korn og soja, og for at dyrke dette skal meget store arealer bl.a. pløjes, harves, tilsås, gødes, sprøjtes og høstes. Derefter skal afgrøderne behandles og transporteres ud til dyrene. Desuden er jorden sandsynligvis blevet gødet med kunstgødning, som kræver store mængder energi og medfører udledning af meget CO2 under produktionen. Er der tale om sojaprodukter, bliver disse produceret i Sydamerika og derefter transporteret hele vejen til Europa. Desuden skal der bygges svinestalde, gylletanke og slagterier.

Der bliver ganske enkelt udledt enorme mængder CO2 ved forbrænding af benzin, dieselolie og naturgas, inden man har den færdige gylle på biogasanlægget. Desuden udleder svin metan, som er en meget kraftig klimagas, i forbindelse med deres fordøjelse. Derfor er det totalt misvisende at kalde gyllebaseret biogas en klimavenlig energiform.

Åbent brev til Viborg og Skive byråd: – Undskyld, men den beregning må I altså længere ud på landet med

Fortalerne for biogas vil selvfølgelig påstå, at vi jo har svineindustrien i forvejen. Og da denne er en nødvendighed for Danmark og dansk økonomi, kan vi jo lige så godt anvende den gylle, der produceres på en fornuftig måde. Men dette er også misvisende, for det er et faktum, at svineindustrien ikke er vigtig for Danmark eller dansk økonomi, men derimod en økonomisk og klima- og miljømæssig katastrofe. Det kan i denne forbindelse nævnes, at Danish Crowns seneste regnskab viser, at deres resultat var endnu lavere i første halvår af 2021/22 end i første halvår af 2020/21, nemlig ca. 17% lavere.

Ved at investere storstilet i biogas fremstillet af svinegylle, gør vi os afhængige af en dybt problematisk og urentabel svineindustri, der er baseret på fossilt brændstof og importeret sojafoder, som dyrkes i Sydamerika, hvor skoven til dette formål er blevet brændt af på et areal, der er større end Sjælland. Det harmonerer ganske enkelt ikke med den grønne omstilling eller med økonomisk fornuft.

Man risikerer at havne i den situation, at man anvender en stor del af Danmarks areal og ressourcer på en svineindustri, hvis vigtigste produkt bliver dens affald, nemlig gyllen, som produceres på en utrolig kompliceret, miljøskadelig og kostbar måde. Og fordi salgsprisen på svinekød er så ekstremt lav i forhold til produktionsprisen, kan kødet nærmest blive at betragte som et biprodukt. Det er ganske enkelt absurd.

Biogas bliver aldrig CO2-neutral

Gylle indeholder faktisk langt mindre energi end f.eks. bioaffald fra industri og husholdning, fordi svinene har optaget en del af den næring, der oprindelig var i foderet. Og fordi mængden af bioaffald er begrænset, er de gyllebaserede anlæg afhængige af tilførsel af anden biomasse herunder dyrkede afgrøder som f.eks. majs, hvilket er meget uhensigtsmæssigt i en verden med fødevaremangel. Vi mener derfor, at frem for at bruge store summer af støttekroner på gyllebaserede biogasanlæg, ville der være mere fornuft i at støtte opførelsen af mere effektive biogasanlæg baseret på bioaffald uden anvendelse af gylle – og det i en skala, der svarer til mængden af affald. Vel at mærke kun bioaffald, der ikke kan fermenteres til proteiner og dermed anvendes i produktionen af nye fødevarer.

Mange venlige hilsner

Landsforeningen mod Svinefabrikker

Visited 18 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Amen!

 2. Holger Øster Mortensen

  I forbindelse med planerne for et biogas mellem de 2 landsbyer Torrild og Gjesing i Odder Kommune, er det kommet frem, at landboformand i Odder-Skanderborg Landboforening Ole Larsen fra Mesing inden kommunalvalgte i 2021 forholdt disse biogasplaner for borgere og politikere i Skanderborg og Odder kommuner. Hvorfor det? Daværende borgmester i Odder Uffe Jensen (V) benægter, at han skulle have kendt noget til disse biogasplaner. Men kan det nu passe? Der er meget nære forbindelser mellem den lokale landboforening (Hads Herreds Landboforening) og de lokale venstrefolk. Disse biogasmonstre bliver lusket igennem. Vi skal ikke længere finde os i denne vandalisme fra nogle få bønder. Biogas er ikke en del af fremtidens energiforsyning.

 3. Biogasanlæg er i virkeligheden udsmuglingsanlæg for kvælstof. Afgasset gærrest skal kun opføres med en brøkdel af det reelle kvælstofindhold i gødningsregnskabet så der helt lovligt kan overgødes. Noget som ikke mindst økologer er glade for.

  • Ina Lindemark

   Hej Knud. Jeg har som økologisk landmand gået og undret mig over denne problematik. Fra 2023 må jeg udbringe væsentlig mindre konventionel gylle – hvilket jeg godt forstår. Men har den konventionelle gylle været igennem et biogasanlæg, så må jeg pludselig gerne udbringe den – hvilket jeg ikke forstår. Derudover blandes gylle med bl.a. madaffald i det lokale biogasanlæg og derved er der også mikroplast i den afgassede biomasse, som helt lovligt må spredes på markerne og derfra til vores fødevarer og vandløb – hvilket jeg heller ikke forstår.
   Men det slog mig også, at den afgassede biogasse må medføre en øget kvælstofudledning, idet man netop har sat udnyttelsesgraden lavt – ergo må man udbringe større mængder – men ingen kender den reelle udnyttelsesgrad. Derfor kan vi risikere øget kvælstofudvaskning i vandløbene fra landbrugsjord gødet med afgasset biomasse. Har jeg ret i den betragtning ?

 4. Jeg har skrevet mange artikler om biogas på min blog. At bemærke er, at der aldrig er udarbejdet en livscyklusanalyse af et biogasanlæg. Her er et link til relevant dokumentation af ovenstående indlæg
  http://www.landmisbrug.dk/2016/11/26/myndighederne-kender-til-fifleriet-med-udnyttelsesprocenterne-i-biogasgyllen/

 5. Pingback: Økolog indser, at hun sviner med næringsstoffer, når hun aftager afgasset gylle fra Solrød Biogas. | Landmisbrug.dk

Skriv en kommentar