Med milliardtilskud fra de danske skatteydere er der på kort tid opstået en lukrativ forretning, der udnytter de cirka 40 millioner ton gylle, som danske husdyrproducenter frembringer om året. Dette spritnye anlæg ligger ved Korskroen nordvest for Esbjerg. Privatfoto

’Forureneren skal betale-princippet’ er et retfærdigt princip, og derfor skal klima- og miljøpolitikken så vidt muligt være baseret på dette princip, skriver Hans Jørgen Rasmussen i dette debatindlæg. Hans Jørgen Rasmussen er direktør for hjemmekompostfirmaet Humus-Genplast, Åbyhøj

Hans Jørgen Rasmussen, HUMUS

80 procent af dyrkningsarealet i Danmark anvendes til at dyrke foder til dyr. Men når markerne bliver gødet intensivt med gylle fra landbrugets enorme kødproduktion, bliver atmosfæren forurenet med ammoniak, kvælstof trænger ned i grundvandet, det siver ud i vandløb og søer og ødelægger livet i havet. Havbundens planteliv kvæles, bunddyr dør, fiskebestanden svinder ind, havbunden forvandles til et ’ørkenlandskab’.

Dansk landbrug producerer cirka 40 millioner ton gylle om året. Volumenmæssigt svarer det til en sø på størrelse med Parken i København, når man fylder den op med gylle til øverste siddeplads – en gang om ugen.

Den danske natur kan ikke holde til, at så store mængder gylle bliver spredt ud i naturen år efter år.

Og klimaet kan ikke holde til, at de enorme mængder metangas og CO2 udledes til atmosfæren fra gylle.

Derfor er landbruget nødt til at holde op med producere den enorme mængde kød i Danmark. Landet er arealmæssigt slet ikke stort nok til at producere så meget kød.

Hvis landbruget skulle betale en retfærdig pris for at forurene den danske natur med kvælstof, metan/CO2, kunne det ikke lade sig gøre at drive kødproducerende landbrug med økonomisk overskud.

“Biogasanlæggene tjener fedt på Putins krig i Ukraine, de tjener masser af penge på at sælge biogas til svenske og tyske virksomheder, som i øvrigt bruger den danske biogas til greenwashing af deres miljøprofil”

Det seneste estimat fra Klimaministeriet fra 2021 siger, at de samlede støtteudgifter til biogasanlæg i Danmark, som Folketinget har garanteret, vil være løbet op i 43 milliarder kroner i 2030. Biogasanlæg som i vid udstrækning er baseret på gylle.

Støtten nedsættes dog, hvis naturgasprisen stiger, så er det ikke sikkert, at støtteudgifterne til biogasanlæggene ender med bliver så høje. Men Folketinget skal fjerne støtten til biogas omgående. Det er spild af danske tilskudskroner at give måske op til 43 milliarder til biogasanlæg.

Svineproducent Søren Søndergaard, der er formand for Landbrug & Fødevarer, er en af de indflydelsesrige gylleproducenter, der ikke mener, at han selv og hans medlemmer skal betale for deres egen forurening. Pressefoto fra L&F

Bønderne bør selv betale det, som det koster, at få deres gylle behandlet på biogasanlæg. ’Forureneren skal betale-princippet’ skal gælde bønder såvel som for alle andre.

Biogasanlæggene tjener fedt på Putins krig i Ukraine, de tjener masser af penge på at sælge biogas til svenske og tyske virksomheder, som i øvrigt bruger den danske biogas til greenwashing af deres miljøprofil.

Cirka 85 procent af den danske produktion eksporteres. Og nogle biogasanlæg udleder op til 10 procent metan til atmosfæren, fordi de sløser med at tætne ventiler og tætne andre utætheder. Hertil kommer en hel del metan fra utætheder i bøndernes gylletanke. Metan er en kraftig drivhusgas, der er 80 gange kraftigere end CO2 (set over en 20-årig periode, kaldet GWP20).

Frank Rosager, direktør for Biogas Danmark, mener heller ikke, at forurenerne blandt biogasleverandørerne selv skal betale for deres egen forurening. PR-foto

Der er ingen grund til at bruge danske støttekroner til at støtte biogasanlæggenes eksport af biogas til udenlandske virksomheder, eller til at give dem statstilskud til udledning af biogas til atmosfæren. Det gælder, uanset om det drejer sig om én krone eller op til 43 milliarder kroner.

En anden grund til at droppe garantien til det enorme statstilskud til gyllebaserede biogasanlæg er, at landbrugets produktion af gylle årligt anvender 1,8 millioner ton soja, som hovedsagelig importeres fra Sydamerika.

Den danske import svarer til et dyrkningsareal, der er større end Sjælland – cirka 8.000 kvadratkilometer.

Dette for at give plads til dyrkning af det danske kødproducerende landbrugs forbrug af soja, som især bliver brugt til svinefoder.

Tropisk regnskov, som har meget stor betydning for biodiversiteten og er særligt god til at fange CO2 i atmosfæren, er gået tabt.

Det kødproducerende landbrug i Danmark har næppe tænkt sig at genetablere den tabte tropiske regnskov efter ’forureneren skal betale’-princippet eller betale erstatning for den CO2, som 8.000 kvadratkilometer regnskov har opsuget.

Brændstof til at transportere soja, svin og gylle med videre udleder enorme mængder CO2.

Forurening kan være meget forskelligt – alt efter synsvinklen. Illustration: Niels Knudsen

Brændstof til transport af 1,8 millioner tons soja. Brændstof til transport af kvæg og svin som bliver eksporteret (alene cirka 30 millioner svin årligt). Brændstof til transport af enorme mængder gylle til biogasanlæg og returtransport af den afgassede gylle til landmændenes gyllebeholdere, bidrager til en enorm CO2-forurening.

Trafikbelastning med tankvogne med gylle til og fra anlæggene udgør også et problem for livskvaliteten for landsbysamfund og for vejene, som de kødproducerende landmænd eller biogasanlæg ikke betaler en krone i kompensation til.

På grund af stanken fra gylle og biogas er det ikke er rart at være nabo til de tusindvis af svinefabrikker eller de cirka 145 biogasanlæg, der pt. findes i Danmark. Stanken nedsætter værdien af naboejendommene for samlet set et svimlende beløb, som biogasanlæggene ikke vil erstatte efter ’Forureneren skal betale-princippet’.

Hertil kommer, at gyllebaseret biogas er baseret på produktionsmetoder, der dyrevelfærdsmæssigt ikke er i orden. Eksempelvis fikseres mange svin, så de stort set ikke kan røre sig, og cirka 10 millioner smågrise dør årligt inden for deres første leveår.

Hvad denne skandaløse produktionsmetode koster ’forurenerne’, kan ikke prissættes. Den bør være ulovlig.

Bannerbillede: Gyllespreder i aktion. Foto: Holger Øster Mortensen

Kommentarer

 1. Jan Stampe Nielsen

  Nu har ikke haft en miljøminister i efterhånden mange år. Måske vil den nye gøre noget ved det? Jeg tvivler. Alt har en pris også det at fortsætte som statsminister.

 2. John Hansen

  Skrækkelig læsning. Jeg er helt enig. Forureneren SKAL selvfølgelig betale. Endvidere skal vi have stoppet op til 43 milliarder støttekroner fra folketinget

 3. Torben Aagesen

  Desværre er jeg bange for at Jan Stampe Nielsen får ret, et skridt i den rette retning, vil være at forbyde landbrugslobbyen adgang til folketinget.

 4. Steen Ole Rasmussen

  En rapport, som landbruget selv har været med til at finansiere, konkluderer, at biogas er en endog meget dårlig investering set ud fra en klimaøkonomisk perspektiv og under de forkastelige forudsætninger, der handler om at fortsætte og udvide den animalske produktion, Citat:

  “Pointen fra World Resources Institute bekræftes af en beregning fra Energistyrelsen, der i 2018 konkluderede, at biogas i 2030 vil modtage hele 54 pct. af støtten til vedvarende energi herhjemme, mens teknologien kun vil levere 13 pct. af den vedvarende energi.” https://ing.dk/artikel/forskere-biogas-alt-dyr-klimagevinst-246604

  Man må håbe, at der snart bliver stablet en eller anden form for oplysningsprogram på benene, så den brede befolkning får indblik i, hvor dyrt landbruget er for samfund, miljø og klima. Det er jo en katastrofe på alle måder, at landbruget lægger beslag på 54 % af den offentlige støtte til vedvarende energi, i en situation hvor alle, inklusiv SVM-regeringen, kan se, at klimakrisen er den største udfordring, som vi står over for.

  Landbruget er det område, hvor det var billigst at gøre noget for klimaet. Men med venstremanden Jacob Jensen som minister på landbrugsområdet, så ved man, at regeringen ikke har tænkt sig at gøre noget som helst for at ændre på forholdene.

 5. Ian Heilmann

  Ja, oprørende læsning. Med i biogasregnskabet skal også medtages fremstillingen af kunstgødningen til foderproduktionen. Sammen med cement og stål produktion det mest klimabelastende.
  Ak, nu har vi traktor-Troels og Jensen i ministerkontorene – god grund til mismod. Mette har svigtet fælt!!

Skriv en kommentar