Odder Kommune afviser blankt det søgsmål om 39 mio. kr. i erstatning for forringede dyrkningsvilkår, som godsejer Johan Koed-Jørgensen har krævet af kommunens skatteydere ved en stævning fra april 2018.

Står det til kommunen og dens sagfører, får den kontroversielle godsejer ikke en krone.

Den kontroversielle godsejer Johan Koed-Jørgensen.

Helhedsplanen erstatter ikke lovgivningen

Et væsentligt argument i godsejerens stævning er den såkaldte ”helhedsplan” for driften af naturforholdene på Åkær Gods, som godsejeren indvilligede i at følge i 1994 som led i en aftale med det daværende Århus Amt.

Godsejerens sagfører, Hans Sønderby Christensen, gør gældende i stævningen, at ”Helhedsplanen” kan karakteriseres dels som en forvaltningsakt, idet planen indeholder en række af afgørelser, dels som en aftale, hvor Århus Amt og Aakær Gods er pålagt gensidige forpligtigelser som følge af de dispensationer og vilkår, der er meddelt i forbindelse med aftalen. Helhedsplanen skulle efter sagførerens mening betyde, at godsejeren en gang for alle har fået afgjort alle fremtidige miljøspørgsmål.

I sit svarskrift går Odder Kommune det klart, at man betragter den påstand som noget sludder.

“Uanset Helhedsplanen eller ej er alle de registrerede områder beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, indtil andet bestemmes i konkrete afgørelser. Ændringer i naturtilstanden må først foretages efter en konkret dispensation. Hvis Helhedsplanen bortfalder, må amtet behandle de konstaterede overtrædelser af naturbeskyttelsesloven enkeltvis, ligesom eventuelle dispensationsansøgninger vil blive behandlet enkeltvis.

Det fremgår således helt klart af godkendelsen, at Helhedsplanen ikke udgjorde et selvstændigt reguleringsgrundlag, men at der på sædvanligvis skulle søges dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven, også i relation til de forhold, som dannede grundlag for indgåelsen af aftalen. Helhedsplanen erstattede ikke – og kunne heller ikke lovligt erstatte – de nødvendige tilladelser efter lovgivningen. Efter indgåelsen af aftalen i 1994 blev de konkrete ansøgninger behandlet, hvilket udmøntede sig i en form for en samleafgørelse i 1995, da Helhedsplanen blev godkendt.

Det fremgår entydigt (…), at Helhedsplanen alene dannede grundlag for de konkrete dispensationsansøgninger, som blev søgt i tilknytning til, at aftalen blev indgået i 1994. Det kan også udledes heraf, at det ikke var hensigten med aftalen om Helhedsplanen, at den skulle danne grundlag for behandlingen af eventuelle senere ansøgninger.

Helhedsplanen og udmøntningen af den indebar, at der blev meddelt dispensationer, der lå ud over det, som man normalt ville dispensere til. At dette lod sig gøre, hang sammen med den særlige historik, der dengang knyttede sig til godset og de omliggende jorder. Det fremgår således også af Naturklagenævnets afgørelse fra 1996 vedrørende Helhedsplanen, at den daværende, særlige situation for godsets drift og dets naturområder, indgik i nævnets vurderinger.”

Det er nu op til retten i Århus, om man overhovedet vil behandle sagen på det grundlag, om godsejer Johan Koed-Jørgensen gør gældende.

Læs godsejerens stævning her.

Læs Odder Kommunes svar her.

Aakjær Gods ligger syd for Odder. Foto: Nico-dk – Eget arbejde, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org.

Comments are closed.