Godsejeren får ikke en krone af skatteyderne i Odder Kommune

Odder Kommune afviser blankt det søgsmål om 39 mio. kr. i erstatning for forringede dyrkningsvilkår, som godsejer Johan Koed-Jørgensen har krævet af kommunens skatteydere ved en stævning fra april 2018.

Står det til kommunen og dens sagfører, får den kontroversielle godsejer ikke en krone.

Den kontroversielle godsejer Johan Koed-Jørgensen.

Helhedsplanen erstatter ikke lovgivningen

Et væsentligt argument i godsejerens stævning er den såkaldte ”helhedsplan” for driften af naturforholdene på Åkær Gods, som godsejeren indvilligede i at følge i 1994 som led i en aftale med det daværende Århus Amt.

Godsejerens sagfører, Hans Sønderby Christensen, gør gældende i stævningen, at ”Helhedsplanen” kan karakteriseres dels som en forvaltningsakt, idet planen indeholder en række af afgørelser, dels som en aftale, hvor Århus Amt og Aakær Gods er pålagt gensidige forpligtigelser som følge af de dispensationer og vilkår, der er meddelt i forbindelse med aftalen. Helhedsplanen skulle efter sagførerens mening betyde, at godsejeren en gang for alle har fået afgjort alle fremtidige miljøspørgsmål.

I sit svarskrift går Odder Kommune det klart, at man betragter den påstand som noget sludder.

“Uanset Helhedsplanen eller ej er alle de registrerede områder beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, indtil andet bestemmes i konkrete afgørelser. Ændringer i naturtilstanden må først foretages efter en konkret dispensation. Hvis Helhedsplanen bortfalder, må amtet behandle de konstaterede overtrædelser af naturbeskyttelsesloven enkeltvis, ligesom eventuelle dispensationsansøgninger vil blive behandlet enkeltvis.

Det fremgår således helt klart af godkendelsen, at Helhedsplanen ikke udgjorde et selvstændigt reguleringsgrundlag, men at der på sædvanligvis skulle søges dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven, også i relation til de forhold, som dannede grundlag for indgåelsen af aftalen. Helhedsplanen erstattede ikke – og kunne heller ikke lovligt erstatte – de nødvendige tilladelser efter lovgivningen. Efter indgåelsen af aftalen i 1994 blev de konkrete ansøgninger behandlet, hvilket udmøntede sig i en form for en samleafgørelse i 1995, da Helhedsplanen blev godkendt.

Det fremgår entydigt (…), at Helhedsplanen alene dannede grundlag for de konkrete dispensationsansøgninger, som blev søgt i tilknytning til, at aftalen blev indgået i 1994. Det kan også udledes heraf, at det ikke var hensigten med aftalen om Helhedsplanen, at den skulle danne grundlag for behandlingen af eventuelle senere ansøgninger.

Helhedsplanen og udmøntningen af den indebar, at der blev meddelt dispensationer, der lå ud over det, som man normalt ville dispensere til. At dette lod sig gøre, hang sammen med den særlige historik, der dengang knyttede sig til godset og de omliggende jorder. Det fremgår således også af Naturklagenævnets afgørelse fra 1996 vedrørende Helhedsplanen, at den daværende, særlige situation for godsets drift og dets naturområder, indgik i nævnets vurderinger.”

Det er nu op til retten i Århus, om man overhovedet vil behandle sagen på det grundlag, om godsejer Johan Koed-Jørgensen gør gældende.

Læs godsejerens stævning her.

Læs Odder Kommunes svar her.

Aakjær Gods ligger syd for Odder. Foto: Nico-dk – Eget arbejde, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.