StenrevDod
Sådan kan havbunden komme til at ligge død under de nye dambrug.

Fødevareminister Dan Jørgensen og miljøminister Kirsten Brosbøl præsenterede i februar et forslag til en ny akvakulturstrategi i Danmark: Fiskeopdræt skal skabe milliardvækst og nye arbejdspladser.

Forslaget vil indebære en stærk udbygning af havbrug og en meget betydelig miljøbelastning i de indre danske farvande, idet havbrug lukker deres affaldsstoffer direkte og urenset ud i havet. Miljøproblemerne løser man reelt ved at fortynde affaldsstofferne i naturområder.

Det skriver lektor Anders Grosen i et debatindlæg i Jyllands-Posten 18. maj 2014 og fortsætter:

“8. maj har Miljøstyrelsen offentliggjort tilladelsen til et stort havbrug ved Endelave. Det kan ses som en forløber for de kommende mange store havbrug i indre danske havområder. Havbruget placeres lidt syd for Endelave, og det vil i syv (sommer)måneder lukke lige så meget skidt ud i havet som 34.000 menneskers urensede spildevand. Det antages, at denne forurening kan opsamles i muslinge- og tangbrug 15 km derfra mod strømmen og med en udokumenteret teknologi.

Skulle dette spildevand renses i Horsens, ville det koste årligt 23 mio. kr., men de penge sparer virksomheden ved at udlede forureningen direkte i havet. Det åbner vide perspektiver, hvis andre virksomheder tilbydes samme gunstige vilkår for at slippe af med deres spildevand.

Regeringen er på vej til at svække de miljømæssige gevinster i havmiljøet, som vi har høstet efter mere end 35 års målbevidst indsats for at mindske forureningen fra byer, industri, dambrug og landbrug. Herved ser man bort fra de store ofre, som det øvrige samfund har båret for at få et renere hav. Også i vore dage investeres der mange penge i nye tiltag for at reducere udledningen af næringssalte og slam til havet, mens andre gratis må øge forureningen af havet.

Er dansk miljøpolitik blevet så slap, at det bliver EU’s miljøpolitik, som skal redde det danske havmiljø? Det drejer sig især om EU’s havstrategidirektiv og Natura 2000-områderne.”

Man kan læse mere om disse problemer på hjemmesiden for Endelave Hav- og dambrug – nej tak.

Visited 4 times, 1 visit(s) today