Stor hollandsk undersøgelse advarer om øgede sundhedstrusler for naboer til svinefabrikker. Nu skal forholdene undersøges i Danmark, men skal udbygningen fortsætte imens? Pressefoto: Dyrenes Beskyttelse

Åbent brev:

Bornholms Regionskommune har indkaldt ideer og forslag til, hvilke miljøforhold eller andre forhold, der bør undersøges nærmere i behandlingen af en række ansøgninger om udvidelse og/eller ændring af svineproduktionen på en række bedrifter på Bornholm.

Med denne henvendelse ønsker vi at opfordre til, at de folkesundhedsmæssige aspekter af husdyrsproduktionen generelt og af svineproduktionen specifikt inddrages i behandlingen af de pågældende undersøgelser.

Specifikt opfordrer vi Bornholms Regionskommune til at sætte alle ansøgninger i bero, indtil miljøminister Lea Wermelin kan fremlægge resultaterne af den netop igangsatte undersøgelse af de sundhedsmæssige udfordringer, der kan være forbundet med at bo i nærheden af store svineproduktionsanlæg.

Aktuelt gælder det høringerne vedrørende:

● Dalegård ved Hasle

● Kirkelunde ved Nyker

● Vellensbygård ved Nylars og

● Ågård ved Pedersker (frist udløb den 15. april 2020)


samt høring af forslag til §16a-miljøgodkendelse for

● Gamlevældegaard ved Melsted (Østerlars); og

● Smørengegård ved Myreby (Vestermarie)

Baggrund

Som det formentlig vil være Bornholms Regionskommune bekendt, har Miljøminister Lea Wermelin igangsat en samlet gennemgang af den eksisterende videnskabelige dokumentation af helbredseffekter af luftforurening relateret til husdyrbrug med henblik på at afdække, om denne dokumentation giver anledning til en ændret regulering på området under danske produktionsvilkår, således som det har været tilfældet i Holland (se f.eks. miljøministerens svar på spørgsmål 721 – ).  Denne undersøgelse forventes gennemført i foråret 2020.


Konkret har man i hollandske og andre undersøgelser påpeget en sammenhæng mellem koncentrationen af endotoxiner i luften og forskellige luftvejssygdomme i befolkningen. Vi vil gerne understrege, at dette ikke har nogen forbindelse til det igangværende COVID-19 udbrud, men vi mener ikke desto mindre, at det er et væsentligt folkesundhedsmæssigt aspekt, som bør inddrages i vurderingen ikke bare i forhold til ændringer i enkeltbedrifter, men også for at sikre at den samlede miljøpåvirkning i et givent område, i det konkrete tilfælde i forhold til koncentrationen af endotoxiner, ikke udgør en folkesundhedsmæssig risiko.

Morten Riis, EL

Forslag


På denne baggrund ønsker vi at henstille til, at disse aspekter bliver inddraget som en del af den behandling, der skal igangsættes for de fire førstnævnte ansøgninger, og at Bornholms Regionskommune stiller alle miljøgodkendelser til udvidelse og ændring af svineproduktion i bero, indtil der foreligger svar fra de undersøgelser, som miljøminister Lea Wermelin har igangsat.

På vegne af Enhedslisten Bornholm, Morten Riis, kontaktpersonOne Comment

  1. morten søfting

    de danske svinefabrikker er højrisiko områder med kemikalie, gas og antibiotika forurening. De udgør en enorm sundhedsrisiko med en potentiel dødelighed der langt overstiger COVID-19. endelig er der nogle politikkere, der tager denne situation seriøst

Skriv en kommentar