Merrild_mink2
Til trods for at minkproduktion ikke har meget med landbrug at gøre, har de danske agroproducenter valgt minkproducent Martin Merrild (billedet) til formand for deres interesseorganisation Landbrug & Fødevarer. Det kan være årsagen til den manglende indsats mod de MRSA-inficerede mink.

Står det til miljøminister Ida Auken (SF) , skal det være slut med nye minkfabrikker, der kan ødelægge tilværelsen for naboerne med stank fra afføring og skyer af summende fluer. Auken vil ændre reglerne, så minkfabrikkerne skal holde samme afstand til naboer, som andre husdyrfabrikker, ifølge en pressemeddelelse 10. oktober.

Derimod indeholder forslaget til nye regler intet om at dæmme op for den hastigt voksende smittetrussel fra pelsdyrene, der i stort omfang er bærere af resistente stafylokok-ker, de såkaldte MRSA-bakterier, der ikke er følsomme for almindelig human antibiotika.

“Nogle naboer til minkfarme er stærkt generet af lugt og fluer. I dag får minkfarmene særbehandling i forhold til , hvor stor afstand der skal være til naboerne på grund af lugtgener. Men sådan skal det ikke være længere”, udtalte Ida Auken i pressemeddelelsen fra ministeriet.

For at finde frem til den bedste måde at begrænse lugt- og fluegenerne forsøger Miljøministeriet sammen med Dansk Pelsdyravlerforening og naboer til minkfarme at finde løsninger, der tilgodeser alle parter. Dansk Pelsdyravlerforening har blandt andet i gangsat et pilotprojekt, der skal danne grundlag for at fastsætte de fremtidige lugtgrænser for pelsdyrfarme, så de kan følge de samme regler som alle andre husdyrbrug.

Efter planen vil de nye regler kun gælde for nye fabrikker, så naboer til eksisterende anlæg må leve videre i stank og flueplage. Det gælder også MRSA-truslen. Mindst hver anden mink antages at være smittebærer takket være den eksplosive udvikling i forbruget af antibiotika gennem de sneste ti år. Udover at anbefale hyppig håndvask har sundhedsmyndighederne ingen strategi for at beskytte borgerne mod de nye smittekilder fra husdyrfabrikkerne.

 

Visited 28 times, 6 visit(s) today

Comments are closed.