SEGES optræder ufagligt, siger Vestre Landsret

Den tidligere socialdemokratiske justitsminister Karen Hækkerup er næstformand for SEGES’ bestyrelse.

Med en opsigtsvækkende kendelse har Vestre Landsret fastslået, at det såkaldte videncenter SEGES ikke kan forventes at optræde fagligt uafhængig, men optræder partisk, også i sin såkaldt faglige rådgivning.

Eller sagt med almindelige ord: SEGES er ikke til at stole på. Derfor er der i orden at afvise SEGES, når der skal udpeges uvildige skønsmænd i sager om overtrædelser af naturbeskyttelsesloven.

SEGES ejes og drives af Landbrug & Fødevarer, der ellers sjældent forsømmer at fremhæve videncenterets høje standard, men Vestre Landsrets kendelse fra 14. oktober 2016 sætter et meget stort spørgsmålstegn ved centrets påståede faglighed.

SEGES er partsrepræsentant

Kendelsen skyldes en ankesag, der var anlagt af Natur- og Miljøklagenævnet. Forhistorien var den, at en nordjysk landmand havde fået påbud fra en kommune om at standse oppløjningen af en eng og en mose, en afgørelse landmanden var uenig i, hvorefter han ankede den til Natur- og Miljøklagenævnet. Det fik han ikke noget ud af, da klagenævnet var enig i kommunens afgørelse, men så anlagde han en privat retssag mod klagenævnet.

Direktør Anne Arhnung, SEGES, har også en finger med i spillet med den såkaldte “uafhængige tænketank Frej”.

Landmanden begærede i den forbindelse syn og skøn på engen og mosen med det formål at få en uafhængig vurdering af sagens substans, men da han begærede en synsmand udpeget af SEGES, protesterede Natur- og Miljøklagenævnet. Ifølge nævnet har man erfaring for, at SEGES optræder ufagligt som partsrepræsentant for landmænd i sager for nævnet, hvorfor det såkaldte videncenter ikke kan betragtes som uvildige og derfor er uegnede til at pege på en egnet skønsmand.

Vestre Landsret fandt, at det ”efter det oplyste om SEGES P/S’ forretningsområde og partnerselskabets virke som partsrepræsentant i sager for N sammenholdt med karakteren af spørgetemaet, fandtes rigtigst ikke at lade SEGES P/S bringe en egnet skønsmand i forslag.” Retten afgjorde, at der i stedet skulle rettes henvendelse til Orbicon for at få forslag til en uvildig skønsmand.

Uheldig sammenblanding

Politiseringen af det såkaldte videncenters faglighed vakte allerede i 2014 opmærksomhed, og en af forskerverdenens tunge drenge, når det gælder landbrug, advarede direkte mod den åbenlyse tendens. Advarslen kom fra jordbrugsøkonom og daværende institutleder Henrik Zobbe fra Københavns Universitets uafhængige Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi:

”Efter fusionen mellem Landbrugsrådet og landboforeningerne i den fælles organisation Landbrug & Fødevarer (fandt sted i 2009, red.) er der sket en voksende uheldig sammenblanding af den politiske gren og den faglige gren, og vi har oplevet flere eksempler på politisk styring af rent faglige processer. Det går ud over videncentrets troværdighed, hvis udredning og politik blandes sammen, så deres analyser af fx miljøspørgsmål – gødning, randzoner og oppløjning – bliver politiseret, så det saglige indhold kommer i anden række.”

Henrik Zobbe, KU.

Advarslen blev fremsat i ForskerForum nr. 279 fra november 2014.

Vi arbejder for landmanden

SEGES er en faglig dattervirksomhed af erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer. SEGES ledes af en bestyrelse med Martin Merrild som formand og Karen Hækkerup som næstformand. Den daglige ledelse varetages af en direktion på syv medlemmer med Anne Lawaetz Arhnung som direktør.

SEGES er opdelt i seks forretningsområder: SEGES Kvæg, SEGES Heste, SEGES Planter & Miljø, SEGES Økologi, SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse og SEGES Videncenter for Svineproduktion. Herudover er der de tre subbrands: SEGES Forlag, SEGES Akademi og SEGES Software.

Direktør Ivar Ravn, SEGES.

Den åbenlyse politisering af SEGES’ faglige arbejde er en klar prioritering hos Landbrug & Fødevarer, og den falder i tråd med den programerklæring, som centerleder Ivar Ravn fyrede af ved sin tiltrædelse i 2014. Det gælder tilsyneladende alle analyser og faglige redegørelser. Direktør Ravn beskrev centrets opgave med disse ord:

“På Videncentret for Landbrug brænder vi for at gøre landmænd rige og lykkelige – så kort kan det egentlig siges. Det er afsættet for alt, hvad vi laver, uanset om vi arbejder med produktion, natur, miljø eller planlægning i det åbne land”.

Direktør Ivar Ravn lagde ikke skjul på at landmandens indtjening overtrumfer den uafhængige forskning i denne forskningspolitiske programerklæring, som Ivar Ravn fremsatte i sit faglige foredrag på Landsplanteavlsmødet i Herning 16. januar 2014. Den kom blot tre måneder efter Ravns udnævnelse til direktørstillingen.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.