Stenrev

Stenrev er istidslandskaber under havoverfladen

Torsk samles i større flokke ved de nye stenrev. Foto: Jon C. Svendsen

Som enorme landskaber breder stenrev sig under havoverfladen i store dele af de danske farvande. De er dannet af gletsjernes bevægelser og aflejringer i den seneste istid.

Det er over 10.000 år siden, at stenrevene blev dannet. Samlet set vurderer DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi), at stenrev i danske farvande dækker et areal på 82.157 km2. Næsten dobbelt så meget som Danmarks landareal. Heraf er 65 områder udpeget som Natura-2000 områder, hvor bl.a. stenrev skal beskyttes.

Det skriver Danmark Naturfredningsforening den 1. juli 2020.

Søanemoner. Foto: Wikipedia

Stenrev er unikke levesteder for planter og dyr

Læs resten

Mange flere torsk efter nye stenrev

Torsk ved et af de nye stenrev. Foto: Jon C. Svendsen

Forskere fra DTU Aqua registrerede over 100 gange så mange torsk efter udlægning af nye stenrev på Bredgrund ved Sønderborg

Resultater fra DTU Aqua viser, at nye stenrev kan betyde, at der kommer langt flere torsk i et område. Resultaterne stammer fra Bredgrund ved Sønderborg, hvor forskerne undersøgte forekomster af torsk i 2016, inden der blev udlagt stenrev. Stenrevene blev udlagt i 2017. Da forskerne kom tilbage i 2018, registrerede de over 100 gange så mange torsk i området. Resultaterne understreger de positive effekter af at beskytte og udlægge stenrev i danske farvande.

Det skriver Jon C. Svendsen, Tim Wilms, Josianne G. Støttrup, Henrik Baktoft, DTU Aqua og Bo M. Kruse, Foreningen Als Stenrev.

Jon C. Svendsen

Stenrev er fjernet af stenfiskere

Der er fjernet mange sten fra havbunden i Danmark i tidens løb. Stenfiskeri foregik i årtier for at skaffe kampesten til havnemoler og andet kystnært byggeri. Inden stenfiskeriet gik i gang, var der store og talrige stenrev i kystnære områder i Danmark. Nu er stenrev desværre blevet en mangelvare. Det betyder, at vigtige arter, som f.eks. torsk, har færre steder at gemme sig for rovdyr som skarv og sæler. DTU Aqua undersøger derfor, hvordan man kan genskabe de tabte levesteder for fisk i danske farvande.

Der er udlagt mange stenrev ved Sønderborg

For at genskabe de tabte levesteder for fisk samarbejder DTU Aqua med foreningen Als Stenrev. Foreningen har modtaget 10,4 millioner kr. fra VELUX FONDEN til etablering af stenrev i perioden 2016 – 2020. I 2016 undersøgte DTU Aqua derfor forekomsten af fisk på Bredgrund i nærheden af Sønderborg. Det var inden, stenrevene blev udlagt. I det følgende år blev udlægningen af stenrev planlagt og derefter udført i slutningen af 2017. DTU Aquas undersøgelser blev foretaget på Bredgrund, men der blev udlagt sten i mange forskellige områder. I 2018 tog DTU Aqua tilbage for at undersøge forekomsten af fisk efter stenudlægningen. Forskerne blev overraskede over, hvor mange fisk der allerede var dukket op i området.

Læs resten
fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.