To døde, otte blodforgiftede og 1276 smittede af svineMRSA i 2014

MRSA _ CC398 stiger vildt

Antallet af kliniske MRSACC398-infektioner (den gule kurve) har udvist en epidemisk vækst i de seneste år.

Antallet af nye tilfælde af methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) fortsatte med at stige i 2014. Der blev registreret 2.965 tilfælde mod 2.092 i 2013, en stigning på 42 %. Det oplyser Statens Serum Institut i sit seneste nyhedsbrev.

MRSA CC398 steg som anført markant fra 643 tilfælde i 2013 til 1.276 tilfælde i 2014. Nitten procent havde klinisk infektion på diagnosetidspunktet (24 % i 2013), og 89 % af tilfældene blev fundet hos personer med direkte kontakt til svin eller hos disse personers husstandsmedlemmer.

Der blev i 2014 konstateret otte tilfælde af bakteriæmi (blodforgiftning) med MRSA CC398, hvoraf to tilfælde døde indenfor 30 dage. I begge tilfælde var der ingen påviselig kontakt til svin.

MRSA_klassifikationFormodede smitteforhold blev klassificeret på baggrund af epidemiologiske og mikrobiologiske oplysninger, tabel 1. Størstedelen af MRSA-tilfældene var erhvervet i Danmark, mens udlandssmitte var oplyst for 411 tilfælde (14 %) mod 358 i 2013 (17 %). Antallet af hospitalserhvervede tilfælde steg til 95 mod 52 i 2013, men udgør fortsat kun en mindre del af det samlede antal tilfælde (3 %).

Antallet af MRSA af typen CC398, der er tæt knyttet til svinekontakt, steg markant fra 643 tilfælde i 2013 til 1.276 tilfælde i 2014 og udgjorde 43 % af det samlede antal tilfælde. Samfundserhvervet MRSA, dvs. hos personer uden kendt kontakt til svin, hospitaler eller plejehjem, udgjorde 946 tilfælde i 2014 mod 821 i 2013. For 478 af disse (51 %) var der kendt eksponering til en person med MRSA, hyppigst et medlem af husstanden (92 %).

For tilfælde erhvervet på sygehus var medianalderen 33 år (spændvidde 0-88) og for samfundserhvervede tilfælde 30 år (0-95). Medianalderen for CC398 var 31 år (spændvidde 0-98 år).

Infektioner
I 1.115 (38 %) tilfælde var klinisk infektion årsagen til prøvetagning. I 56 tilfælde blev MRSA isoleret fra blod, svarende til 2,9 % af samtlige S. aureus-bakteriæmier, hvilket er en markant stigning i forhold til de seneste år, men stadig lavt sammenlignet med andre europæiske lande.

MRSA_resistensfrekvensDer var fortsat få hospitalserhvervede infektioner (49, 38 patienter samt 11 sygehuspersonale), mens antallet af samfundserhvervede infektioner steg en smule i forhold til sidste år (401 i 2013, 456 i 2014), figur 2. For 86 tilfælde af samfundserhvervet klinisk infektion var der kendt eksponering til MRSA, tabel 1.

Antallet af kliniske infektioner erhvervet i samfundet, men med kontakt til sygehus eller plejesektor inden for de sidste 12 måneder, steg til 140 i 2014 mod 114 i 2013, figur 2.

Der blev identificeret i alt 21 udbrud omfattende 107 MRSA-tilfælde. De to største udbrud sås i Region Hovedstaden og omfattede begge 15 tilfælde. Tre udbrud startede på neonatalafdelinger.
De hyppigst disponerende faktorer til MRSA var sår (388), kroniske hudlidelser (88) og fremmedlegemer, fx dræn, urinvejs- eller IV-katetre (64).

MRSA2014De 2.965 isolater tilhørte 291 forskellige spa-typer, der var grupperet i 26 forskellige klonale komplekser (CC-grupper). De to største, CC398 (N=1.276) og CC5 (N=311), udgjorde henholdsvis 43 % og 10 % af isolaterne og bestod af henholdsvis 37 og 32 forskellige spa-typer. De ti hyppigste spa-typer udgjorde 67 % af isolaterne. Heraf var t034 (N=990; CC398) og t002 (N=181; CC5) de to hyppigste.

Resistens er opgjort særskilt for CC398 og øvrige MRSA, fordi CC398 altid er tetracyklin- og ofte (> 90 %) clindamycin-resistente, mens de generelt har lavere forekomst af resistens overfor fusidinsyre og kanamycin end øvrige klonale komplekser (tabel 2).

Comments

comments

En kommentar til To døde, otte blodforgiftede og 1276 smittede af svineMRSA i 2014

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.