Havørn på vej mod vindmøller. De 450 meter høje vindmøller vil være en trussel for en lang række fuglearter, hvoraf mange er særligt beskyttet. Foto: Jan Skriver.

Planer om et testcenter for kæmpevindmøller placeret i marsken med udsigt til Vadehavet vil kollidere med alle love, direktiver og internationale aftaler, der beskytter natur og fugle. Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark er klar til at involvere EU og UNESCO, der har udnævnt Vadehavet til beskyttet verdensarv, i vindmølleplanerne

Det skriver Jan Skriver for Dansk Ornitologisk Forening den 10. marts 2023.

Himmelstræbende vindmøller på 450 meter er himmelråbende galimatias placeret på bredderne af Vadehavet, et af de naturområder i Danmark, der har størst international betydning for millioner af fugle, og som på papiret er bedst beskyttet af national lovgivning og internationale aftaler.

Sådan opsummerer Egon Østergaard, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF) BirdLife, foreningens holdning efter at Bolig- og Planstyrelsens forslag om at etablere et tredje nationalt testcenter for kæmpevindmøller er kommet frem.

Egon Østergaard, DOF

I en rapport sætter Bolig- og Planstyrelsen seks jyske områder i spil til placering af et testcenter for kæmpevindmøller, hvoraf tre muligheder ligger langs Vadehavskysten, to ligger ved Limfjorden og et er foreslået i Store Vildmose i Vendsyssel.

– I DOF BirdLife er vi tilhængere af vedvarende energi, og vi bakker op om den grønne omstilling, men det skal ske efter en kvalificeret planlægning, så anlæggene ikke er i konflikt med væsentlige naturinteresser. En placering af et testcenter for gigantiske vindmøller ved Vadehavet vil stride mod al den naturlovgivning, der skal beskytte naturværdierne i dette internationalt betydningsfulde vådområde. Vadehavet er Natura 2000-område og Ramsarområde på grund af dets enorme rigdom af vandfugle. UNESCO, der er FN’s organisation for uddannelse, videnskab og kultur, har udlagt Vadehavet til verdensarv på grund af den enestående biologiske mangfoldighed for både fugle, fisk og anden fauna. Desuden er store områder beskyttet af naturbeskyttelsesloven, og den danske del har status som Nationalpark Vadehavet. Endelig har Holland, Tyskland og Danmark indgået et trilateralt samarbejde om at beskytte naturen i Vadehavet, og et testcenter med kæmpevindmøller i marsken vil stride mod hele ideen bag dette samarbejde, siger Egon Østergaard.

Natura 2000-områder for naturen

I øjeblikket er der to nationale testcentre for vindmøller i Danmark. Det ene ligger i Østerild Plantage øst for Thisted, som ses på billedet. Her er de højeste møller 330 meter høje. Foto: Jan Skriver.

450 meter høje vindmøller vil være en trussel for en lang række fuglearter, hvoraf mange er særligt beskyttet. I vinterhalvåret opholder flere end 100 havørne sig i den danske del af Vadehavet, og blandt andet i Norge er det dokumenteret, at vindmøller udgør en højrisikofaktor for havørne.

De tusindvis af gæs og svaner, der raster på vade- og vandflader, og som flyver ind i landet i dagtimerne for at fouragere på enge og marker vil også være i farezonen. Disse fugle skifter i reglen opholdssteder i daggryet og i skumringen, hvor de ikke kan se vindmøller på ruten. Også mange nattrækkende sortænder, der om foråret flyver fra Vadehavet mod Østersøen på vej mod yngleområderne, vil risikere at kollidere med rækken af kæmpevindmøller.

– Forsøgsmøller bør under ingen omstændigheder opføres i Natura 2000-områder, altså de internationalt vigtige naturområder. Alle de foreslåede områder ved Vadehavet ligger i de stærkt beskyttede områder, og det i sig selv er vanvittigt og i strid med vores forpligtelse til at beskytte de absolut vigtigste naturområder i Danmark. Natura 2000-områder er helt enkelt no-go, når det gælder kæmpevindmøller, siger Egon Østergaard.

Havørn dræbt af vindmølle nær Nordvesteuropas vigtigste fuglereservat

Fugle fortrænges af vindmøller

Generelt vil der kunne ske en fortrængning af fuglelivet i en radius af de næsten en halv kilometer høje forsøgsvindmøller, så flere områder vil blive rømmet. Omfanget af fortrængningen kendes ikke for så store møller, som et testcenter vil resultere i.

– Det virker paradoksalt, at Bolig- og Planstyrelsen i sin rapport, der screener de seks mulige placeringer i Jylland af et tredje testcenter for kæmpevindmøller opridser alle de love, direktiver, fredninger og konventioner, som placeringerne vil kollidere med, når der kun er screenet for to kriterier, nemlig vind og afstand til nærmeste nabo. Det vil sige, at man i de potentielle placeringer har taget højde for, om der er vind nok til et testcenter, og om der er naboer, som vil få gener og klage over placeringen. Men man har ikke taget højde for Vadehavets fugleværdier og den naturrigdom, som møllerne vil komme til at spille hasard med, siger Egon Østergaard, formand for DOF BirdLife.

Mangelfuld plan er en ommer

DOF BirdLife foreslår at undersøge Kærgård Klitplantage nord for Blåvandshuk som en mulighed for testcenteret (*). En mulighed kunne også være at undersøge en udbygning af de eksisterende to forsøgsområder, hvilket også må kunne reducere udgiften til den nødvendige infrastruktur, der skal etableres, påpeger DOF BirdLife.

I det hele taget er den gennemførte screening meget mangelfuld, når naturbeskyttelsesinteresser slet ikke er vurderet i udpegningen af områderne. Det er en ommer, understreger DOF BirdLife.

(*) Det nordvestligste hjørne af Kærgaard Klitplantage nord for Blåvandshuk tættest på Vesterhavet blev over en 17-årig periode (1956-1973) brugt til at dumpe giftigt spildevand i klitterne. Klitplantagen er defineret som habitatområde, men regnes som stærkt forurenet, indtil Region Syddanmarks store oprensning er gennemført i 2027.

Bannerbillede: Kortnæbbede gæs foran møllevinger. Ifølge DOF’s formand Egon Østergaard har Bolig- og Planstyrelsen ikke taget højde for Vadehavets fugleværdier og den naturrigdom, som møllerne vil komme til at spille hasard med. Foto: Jan Skriver.

Visited 12 times, 6 visit(s) today

Kommentarer

 1. Leif Christiansenb

  Sig mig er det en flok halvhjerner der sidder i regeringen, jeg har lige kørt rundt ved vadehavet og set hvor mange fugle gæs og ænder der flyver der på denne årstid, har de efterhånden ikke testet nok til ar de kan se at det miljømæssigt ikke kan betale sig med vindmøller, de eneste der har noget ud af det er de store energiselskaber, plus mølleproducenterne, alle vi andre får miljøpåvirkningen, så stop dem.

 2. Rasmus Frandsen

  Nye undersøgelser viser at vindmøller slet ikke påvirker fuglelivet i særligt høj grad. Er de smukke. Næh måske ikke. Men vi kan måske leve med dem i en årrække indtil nye løsninger kommer på banen.

 3. Jørn From

  Vadehavet ligger i et tyndtbefolket område langt fra Christiansborg.
  Et perfekt sted der ikke giver mange stemmer alligevel.

Skriv en kommentar