Her er badedamerne fra Svendborg – de tøver med at hoppe i det algegrumsede vand. Foto: Eva Clemmensen.

Eksperternes udtalelser angående miljømæssigt råderum for udledning af kvælstof i havet er blevet diskuteret voldsomt i den seneste tid. Jeg har sammen med andre i dette forår gjort nogle iagttagelser, som jeg gerne vil dele med andre.

Det skriver Eva Clemmensen, Svendborg, 29. april 2017, i dette åbne brev om den foruroligende algeopblomstring, som har ramt det sydfynske øhav allerede i marts.

Jeg er medlem af to vinterbadeforeninger: Badedyrene, som bader ved Svendborg Kajakklub og Rantzausminde Havbadeforening, som bader ved Rantzausminde Lystbådehavn. Vi bader normalt hver morgen, men vi har ikke været i vandet i to måneder.

Vandet har siden begyndelsen af marts været brunt og uklart på grund af algeopblomstring.  Min nabo fisker lidt, men han siger, han intet fanger, fordi fiskene ikke kan se maddingen.

Jeg henvendte mig Svendborg Kommune, som fik Miljøstyrelsen til at undersøge vandet. Det blev så konstateret, at det var alger, og at det ikke var farligt for vinterbaderne!

Derefter henvendte jeg mig til Fyns Amts Avis/Stiften, som lavede en fin artikel om algeopblomstringen langs de sydfynske kyster den 31/3, bl. a. med henvisning til Stig Markagers udtalelser efter udslippet i Fredericia. Det var rigtig godt journalistarbejde!

Derefter henvendte jeg mig til TV2-Fyn, som nok vendte tilbage, men emnet havde ikke deres interesse.

Eva Clemmensen, Svendborg.

Denne algeopblomstring adskiller sig ved at være usædvanlig langvarig. Jeg har i hvert fald ikke oplevet noget lignende i de ti år, jeg har været vinterbader, tværtimod er vandet normalt meget klart på denne tid af året. At bade i klart vand er netop en af glæderne ved at bade om vinteren.

Det er nærliggende at se en sammenhæng mellem denne forøgede algeforekomst og udslippet af gødningsstoffer fra Fredericia sidste år. Udslippet udgør angiveligt en tilsvarende mængde af kvælstof, som fynske landbrug udleder på et år. Denne vinter har jo ellers været tør, derfor havde man grund til at forvente en mindre næringsstofudledning end normalt fra markerne. …. og som følge deraf en god vandkvalitet.

Så hernede i det Sydfynske Øhav er der ikke miljømæssigt råderum til mere.

Det grumsede vand ved Svendborg skyldes primært en stor opblomstring af kiselalger, især arterne Rhizosolenia setigera, Skelenonema costatum og mindre centriske kiselalger. Derudover var der også stor forekomst af arten Dictyocha speculum – se foto. Dictyocha speculum er nævnt som potentielt fisketoksisk i litteraturen.

Men der bliver ikke skrevet om disse ting i pressen. For mig at se er det en miljøkatastrofe, der ikke påkalder sig opmærksomhed …. måske på grund af uvidenhed, fordi de fleste mennesker ikke har noget at gøre med vandet i deres hverdag …. og på denne tid af året.

Man bliver som vand- og naturelsker bekymret, især når vi ved, at der vil ske yderligere tilførsler af gødning, både fra landbruget, som via landbrugspakken har fået lov til større gødningsforbrug, samt fra evt. kommende havbrug i Kattegat. Dette lovforslag venter vi jo på….

Jeg håber naturligvis, at de seneste dages kraftige blæsevejr hjælper på problemet, desværre kan vi imødese et iltsvind som følge af de mange alger.

Mange mennesker i Danmark har glæde af vandet langs vore kyster. Vi har betragtet det som en selvfølge, at kvaliteten er god.  Men måske er dette truet på længere sigt.

Jeg har skrevet til de forskellige sportsfiskerforeninger, men ikke hørt fra dem endnu. Jeg skriver dette netop nu, hvor de holder konference på Christiansborg om havdambrug i Kattegat.

Nu ved I lidt om, hvordan l(v)andet ligger her i det sydfynske. Vi håber på det bedste for den kommende badesæson, men frygter det værste!

Comments are closed.