ViekildeKU
Dyrlæge Kristian Viekilde (th.) er formand for svinedyrlægerne og den drivende kraft bag den kritiserede resolution.

Den Danske Dyrlægeforening påstår i en pressemeddelelse, der er godkendt til udsendelse 17. november 2014, at der er opnået ”historisk enighed” om bekæmpelse af MRSA-epidemien.

I meddelelsen hævdes det, at læger, dyrlæger, forskere, svineproducenter, landmænd samt myndighederne fra både Sundhedsministeriet og Fødevareministeriet nu står sammen om en fælles forståelse og løsningsforslag. Imidlertid er påstanden ikke korrekt.

Kun seks ud af de 17 institutioner og foreninger, der har deltaget i dyrlægeforeningens dialogmøder om MRSA-udfordringerne, har valgt at underskrive resolutionen. Heraf repræsenterer de fire svineindustrien og dens tilknyttede virksomheder.

Henrik Mortensen_staldbillede_lille
Formanden for De Danske Svineproducenter, Henrik Mortensen, er blandt underskriverne på dyrlægernes resolution.

Blandt de 11 ikke-underskrivende institutioner finder man derimod samtlige repræsentanter for myndighederne og for forskningsverdenen, herunder Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, MRSA-rådgivningstjenesten, Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, DTU og KU samt de førende MRSA-forskere fra Syddansk Universitet og Hvidovre Hospital.

”Udover den usande titel ’Historisk enighed om MRSA-udfordringer’ er der tale om en række stærkt overdrevne påstande, der i vid udstrækning savner dokumentation og opbakning fra fagkundskaben. Vi har derfor behov for at gøre det klart, at vi ikke kan tages til indtægt for de mangelfulde forslag og ukorrekte konklusioner, der her præsenteres af dyrlægeforeningen. Vi må tage afstand fra både resolutionens påstande og fra den valgte fremgangsmåde”, udtaler professor og forskningsleder, dr.med. Hans Jørn Kolmos fra Institut for Klinisk Mikrobiologi på Syddansk Universitet.

Professor Kolmos har afvist resolutionen sammen med kollegaen professor og overlæge, dr.med. Henrik Th. Westh fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Hvidovre Hospital. Begge forskere har desuden besluttet at ophøre med at deltage i dyrlægeforeningens dialogmøder.

Kolmos
Professor Hans Jørn Kolmos vender sig skarpt mod dyrlæge-resolutionens påstande om det umulige i at bekæmpe svineMRSA.

Håndvask er ikke nok
Kolmos og Westh påpeger, at der ikke foreligger dokumentation for, at det skulle være urealistisk at forsøge at udrydde svineMRSA i landbruget, sådan som det hævdes i resolutionen.

Man understreger, at gennem tiderne har agroindustrien formået at udrydde en række zoonoser og husdyrsygdomme af lignende karakter og udbredelse. De to forskere ser ingen grunde til, at en tilsvarende succes med en målrettet bekæmpelse af svineMRSA ikke skulle være mulig.

”Vi vil også gerne understrege, at resolutionens forslag om ’skærpede hygiejniske foranstaltninger og uddannelse af personale’ næppe vil være tilstrækkelige, hvis samfundet ønsker en helhjertet indsats. SvineMRSA kan ikke bekæmpes udelukkende gennem omhyggelig håndvask,” siger professor Kolmos.

Professor Westh understreger, at svine-MRSA er et menneskeskabt problem, der er udviklet af den intensive svineproduktion på grund af mindre plads til svinene og de stadigt større besætninger.

”Begge dele giver flere syge svin, der behandles med antibiotika, og da besætningerne er meget store, er der flere svin, der får antibiotika. De bakterier, svin har i dag, er dem der lever godt under landbrugets antibiotiske behandlinger. Så svine-MRSA problemet er menneskeskabt, og derfor kan det også løses af mennesker,” på peger professor Henrik Westh.

SvineMRSA er den dominerende smitte
Begge forskere vender sig mod resolutionens fokusering på det påståede stigmatiseringsproblem.

PerHenriksen
Veterinærdirektør Per Henriksen har hidtil haft ansvaret for at bekæmpe landbrugets svineMRSA, men han har ikke underskrevet dyrlægernes resolution.

”Vi finder ikke, det er korrekt at fokusere på stigmatisering som det væsentlige problem ved MRSA-smittens voksende udbredelse, ligesom vi heller ikke kan godkende, at truslen skulle være lav. Allerede i dag er svineMRSA den væsentligste smittekilde af de kendte 12 MRSA-typer, som sundhedsvæsenet kæmper for at imødegå. SvineMRSA alene tegner sig i dag for mere end 40 procent af alle nye MRSA-tilfælde blandt smittede mennesker,” påpeger Kolmos og Westh.

Endelig vender begge professorer sig mod forslaget om, at indsatsen mod svineMRSA skal ske med samme styrke på det humanmedicinske som det veterinære område. SvineMRSA er et problem, der er skabt – og fortsat udvikler sig – i den veterinære sektor, hvor forbruget af antibiotika er dobbelt så stort som i sundhedsvæsenet, og hvor antallet af smittede personer for tiden vokser eksponentielt. Professor Hans Jørn Kolmos siger:

”Det haster med en effektiv indsats mod svineMRSA, som i dag er den hurtigst ekspanderende klon blandt humane MRSA stammer. Og der er nu tegn på, at svineMRSA spredes i samfundet uden for svinestaldene, hvilket er stærkt foruroligende. Situationens alvor understreges af, at de fem patienter, som indtil nu er døde af svineMRSA, ikke havde nogen form for kontakt til svinebesætninger.”

Westh
Professor Henrik Th. Westh anbefaler, at MRSA-bekæmpelsen løftes op på regeringsplan.

Regeringen bør løse problemet
Forskerne mener, at resolutionens påstandene om behov for mere forskning samt kravet om løsning af problemerne på internationalt plan blot tjener til en fortsat udskydelse af en kontant indsats mod smitten. Professor Henrik Westh siger:

“Svine-MRSA-epidemien har udviklet sig med foruroligende hast, og i dag står sundhedsvæsenet overfor omsiggribende udfordringer. Vi kommer til at bruge millioner af kroner på at forebygge og bekæmpe disse infektioner, og det må være på tide, at ansvaret flyttes fra dyrlægerne. Landbrugets ønske om at gøre noget ved svineMRSA er mindre end sundhedsvæsenets, da det kun er mennesker, der bliver syge af svine-MRSA.”

“Løsningen er nu så kompliceret, at svineMRSA-bekæmpelsen bør løftes op på regeringens primære dagsorden. WHO har i år anbefalet, at alle nationer bekæmper antibiotika-resistens. Den overordnede bekæmpelse af antibiotika-resistens er således et regeringsanlæggende og ikke en opgave, der kan løses af fagministerier endsige overlades til interesseorganisationer som landbrugets dyrlæger. Vi har allerede spildt flere år, hvor det ville have været væsentligt nemmere og meget mere økonomisk at sætte ind.”

Læs hele resolutionen her.

NB! 20. november 2014: Ugeskrift for Læger dementerer den “historiske enighed” om dyrlægernes MRSA-manifest.

Visited 14 times, 7 visit(s) today