Her er et udpluk af useriøse påstande fra kampagnen; se teksten.

Fake News-kampagner forsøger at tørre ansvaret for iltsvindskatastroferne af på byernes spildevand, men et grundigt faktatjek dokumenterer det modsatte

Landbrugets ’venner’ har travlt med at bortforklare erhvervets massive udledninger af næringsstoffer, der har ødelagt vandmiljøet i en række danske fjorde og kystnære områder. Ansvaret for de årlige iltsvindskatastrofer hviler tungt på erhvervet, men det vil man ikke vide af. Tværtimod er der startet en stribe kampagner, der forsøger at lægge skylden på alle andre forureningskilder end netop landbrugets kvælstof.

Miljødirektør Anders Panum Jensen, Landbrug & Fødevarer. Foto: Linkdin

Spildevand fra Lynnetten var skyld i jomfruhummerdød i Kattegat i1986, påstås det for eksempel, men også i nutidens mediebillede trives konspirationsteoretikerne med udokumenterede påstande om byspildevandets absolutte hovedrolle. Selv lobbyorganisationen Landbrug & Fødevarer bidrager til at skyde skylden på andre end erhvervet selv. I en skriftlig kommentar i Politiken slår miljødirektør Anders Panum Jensen til lyd for, at sættes ind over for »alle kvælstofkilder« og »andre presfaktorer« end kvælstof. Panum Jensen mener, at ”i mange af de ramte områder er hovedkilder påvirkning fra nabolande og historiske puljer i sandbunden, ligesom spildevand og udledning af urenset spildevand flere steder spiller en væsentlig rolle”

Faktatjekkerne på Mandag Morgens TjekDet-redaktion har set påstandene efter i sømmene, og konklusionen lyder: Nej – trods stort fokus i landbrugskredse, har spildevand begrænset betydning for iltsvind i vores vandmiljø. Tre forskere udtaler til TjekDet, at selvom der ganske rigtigt ikke er meget afløb af nitrat  – eller kvælstof – fra landbruget ud i vandmiljøet under en tør sommerperiode, så sker der resten af året en stor udvaskning fra gødningen på markerne, som er fundamentet for, at der kan opstå iltsvind om sommeren. Og det er meget skadeligt for vandmiljøet. En af forskerne kalder derfor påstandene for direkte misvisende.

Tallene taler deres eget sprog

Også Miljøstyrelsen har set på de falske påstande. I et notat til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har Miljøstyrelsen allerede i januar 2023 fremlagt tallene for udledning af næringsstoffer til havmiljøet, og de taler deres eget overbevisende sprog (se tabellen).

I notatet hedder det bl.a.:

”Den aktuelle udledning i det enkelte år påvirkes bl.a. af den årlige nedbør og afstrømning af vand. Udledningen af kvælstof til vandmiljøet styres således blandt andet af, hvor store vandmængder, der strømmer fra landarealerne. Med henblik på i videst muligt omfang at korrigere for variation i nedbør og afstrømning beregnes, hvad der ville forventes, hvis vandafstrømningen havde været den samme fra år til år – også kaldet den normaliserede udledning.

Aarhus Universitet beregner for 2021 en samlet normaliseret kvælstoftilførsel til kystvande på ca. 55.000 tons kvælstof. For de fem år forud for 2021 (2016-2020) anfører Aarhus Universitet, at den gennemsnitlige normaliserede kvælstof-tilførsel er på ca. 57. 000 tons kvælstof med et interval imellem ca. 51.000 – 66.000 tons pr. år.

På baggrund af, at den samlede normaliserede kvælstoftilførsel for 2021 ikke adskiller sig væsentligt fra de tidligere fem år, vurderer Miljøstyrelsen, at de anførte landsdækkende kildefordelinger for perioden 2016-18 ikke har ændret sig væsentligt de seneste år.”

Bannerbillede: Havet omkring Danmark er ødelagt af næringsstoffer. Privatfoto

Visited 73 times, 21 visit(s) today

Kommentarer

 1. Lars Nielsen

  Jeg forstår ikke, at man ikke forlanger at landbruget gøder 10 eller flere % mindre. Det må alt andet lige udlede mindre kvælstof til vandmiljøet. Det vil givetvis betyde en smule mindre udbytte, men ikke nødvendigvis mindre indtjening, da priserne sikkert vil stige i et eller andet omfang.
  Skulle bøndernes indtægt falde, så er de ikke de eneste, der mærker at reallønnen falder. Det er vi også mange pensionister, der gør. (ingen skattelettelse, som andre får i disse dage.)

 2. Jørn From

  Matematik for landmænd: 10% er meget mere end 70%

  Landbruget er i udgangspunkt uskyldigt, da landbruget jo ikke kan klare sig selv og derfor ikke kan tage ansvar for egne handlinger,
  Det må være formyndernes skyld- samfundet og konsulenterne.

 3. Holger Øster Mortensen

  Fake news kommer i en lind strøm fra landbrugets parter. “Bæredygtigt Landbrug” er storleverandør af underlødigt stof. Også mange privatpersoner forsøger sig. F.eks. forsøger hortonom Allan Holm Nielsen i en provinsavis at overbevise os om, at kvælstof fra landbruget ikke påvirker vores vandmiljø nævneværdigt. Han driver tænketanken GROWZ

 4. karsten vadstrup rasmussen

  Det er også fake news inde fra borgen af, når afgrøderne er høstet, så er der ikke flere næringsstoffer i jorden, det er derfor at EU har lagt deres krav om efter afgrøder i graven,
  Med de priser der er på kunstgødning og med de priser, landbruget får for deres produkter, så er der ikke råd til at bruge mere end alle højst nødvendigt af kunstgødning

 5. Pingback: En stor håndsrækning til miljøet i Lillebælt | Gylle.dk

Skriv en kommentar