Mogens portræt
DJ-formanden Mogens Blicher Bjerregård støtter kritikken af Fødevarestyrelsens hemmeligholdelse af MRSA-risici. Foto: Nana Reimers.

Danmarks Journalistforbund går nu ind i den verserende sag om de hemmeligholdte lister over fabrikker med svinebakterien MRSA. Forbundet hovedintervenerer som mandatar for journalisterne Nils Mulvad og Kjeld Hansen, da sagen vurderes som principiel for offentligt indsigt i Fødevarestyrelsens arbejde. Det oplyser DJ 1. oktober 2014.

MRSA-sagen handler kort fortalt om, at en række landbrug med støtte fra Landbrug & Fødevarer ønsker at hemmeligholde en række oplysninger om, hvilke danske svinefabrikker, der har været ramt af den særlige bakterie MRSACC398.

Nils Mulvad og Kjeld Hansen har søgt om aktindsigt i Fødevarestyrelsen for mere end to år siden. Styrelsen har i flere omgange afvist at imødekomme anmodningen med hen­visning til, at oplysningerne var omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om begrænsning af indsigt.
Dette har Ombudsmanden omgjort ved udtalelse af 6. juni 2014 blandt andet med henvisning til miljølovgivningen, hvorefter hensynet til borgernes krav om information vejer tungere end offentlighedslovens muligheder for at begrænse aktindsigt.

Ombudsmandens udtalelse fik i begyndelsen af juli 2014 organisationen Landbrug & Fødevarer til at stævne Fødevarestyrelsen med krav om, at Fødevarestyrelsen ikke må offentliggøre eller give aktindsigt i, hvilke svinebesætninger der har været smittet med MRSA.  Man kræver samtidigt, at stævningen og sagen skal have opsættende virkning i forhold til aktindsigt.

Mogens Blicher Bjerregård, formand for DJ siger om baggrunden for DJ’s indtræden i sagen:

”Det er helt afgørende, at journalister og borgere kan få indsigt i de oplysninger, der vedrører vores allesammens fødevaresikkerhed. Jeg håber og tror, at vi får en principiel dom i retssystemet, der følger Ombudsmandens anvisning af, at der skal gives aktindsigt i MRSA-sagen”.  

Dan Jørgensen_fodrer svin
Den rundhåndede anvendelse af knap 100 tons antibiotika årligt i den danske svineindustri har skabte ideelle forhold for resistente bakterier. Skurken menes især at være den såkaldte “flokmedicinering”, hvor svinepasseren spreder antibiotika over foderet til alle dyr i stalden, også de raske. Modelbillede fra Fødevareministeriet.

DJs hovedformål med hovedinterventionen, er at få retssikret, at der skal være mest mulig åbenhed i Fødevarestyrelsens arbejde, så journalister kan afdække væsentlige sager vedrørende borgernes fødevaresikkerhed.

Yderligere er formålene med hovedinterventionen at sikre, at to principielle syns­punkter vedrørende aktindsigt kommer til at indgå i sagen:

1) Dels argumenterne imod, at Landbrug & Fødevarers sagsanlæg i sig selv skal have opsættende virkning for opfyldelsen af kravet om aktindsigt, da det vil være i åbenlys modstrid med Grundlovens § 63, stk. 1.

2) Dels argumenterne for, at Folketingets Ombudsmands udtalelse i denne sag skal respekteres af de offentlige myndigheder.

At hovedintervenere vil sige, at man som tredje part går selvstændigt ind i en sag imellem to andre parter med det formål at støtte den ene part i sagen og/eller at få lejlighed til at fremføre nogle argumenter, som man ellers ikke er sikker på kommer frem i sagen.

Ombudsmandens afgørelse forelå 6. juni, så indtil nu er det lykkedes Fødevarestyrelsen af forhale udleveringen af de ønskede data i fire måneder. Sagen skal prøves ved Vestre Landsret, men der er ingen retsmøder berammet.

Comments are closed.