Havdambrug forurener, uanset hvad ministeren siger.

Nina Bjarup Vetter skriver 28. februar 2017 i en kommentar til Esben Lunde Larsen (V):

Med to så uensartede bestallinger som henholdsvis miljø- og fødevareminister er det ikke overraskende, at det er et både uskønt, usammenhængende og til tider usandt svar Esben Lunde Larsen giver de 11 organisationer som i et fælles debatindlæg 13.02 i Politiken kritiserede regeringens lovforslag L 111.

Stemmes lovforslaget som ventet igennem, med støtte fra DF, åbnes der for uhæmmet og urenset udledning fra havbrug, mod der anlægges kompensationsopdræt i form af muslingeanlæg. Anlæg hvis effektivitet er højst tvivlsom, og som i sig selv skaber store problemer.

Hinsides al fornuft må ministeren ty til mirakler, og her er der øjensynligt ingen grænser. Først finder han et miljømæssigt råderum til udledning af 800 tons kvælstof og 100 tons fosfor. Oveni fremtrylles en foræring på mere end 20 km2 til under en håndfuld havbrugsejere. Vel at mærke i et område som allerede er ramt af iltsvind.

Nina Bjarup Vetter.

Dernæst garanterer han, dels at det ikke vil medføre forringelser eller algesuppe i Kattegat, og dels at det kan ske uden at komme i konflikt med EU’s vandrammedirektiv eller det internationale samarbejde om Østersøen i Helcom!

Her står ministeren ganske alene overfor landets førende ekspert i havmiljø, professor Stiig Markager.

Måske er det derfor ikke de ”grønne organisationer”, som han skriver, der totalt har misforstået noget. Disse spænder lige fra erhvervsfiskerne til Greenpeace og har sidenhen fået opbakning fra også DOF og Danmarks Jægerforbund.

De store foræringer af både havareal og udledningsret stiller legitime spørgsmålstegn ved det forvaltningsretlige princip om proportionalitet. Ikke mindst set i lyset af, at der ligger store krav og økonomiske byrder forbundet med rensning af spildevand fra landsiden.

Både landbrug og erhvervsfiskeriet vil blive ramt, landbrugets ”miljømæssige råderum” ædes op af havbrug, og de uhæmmede udledninger fører uomtvisteligt til iltsvind og algeopblomstring i særlig grad indenfor en radius af 25 km. Dette vil underminere kystturismen med store tab af arbejdspladser, dog for intet at regne mod forureningen og ødelæggelsen af det marine miljø og havdyrenes levesteder.

Den japanske specialitet Sujiko er ikke lige det produkt, der kan mætte verdens sultne maver.

Disse indsigelser bør iflg. ministeren vige, fordi vi har en moralsk forpligtigelse til at brødføde verdens befolkning med opdrætsfisk. Et fromt ønske fra miljøministeren, men jeg kan allerede nu berolige ham med, at de opdrætsfisk, han mener, det er værd at sætte Kattegat, hundredvis af arbejdspladser og værdifulde rekreative områder og dyrehabitater over styr for, alene er beregnet til det japanske luksusmarked for den saltede ørredrogn Sujiko!

Dette er ikke som ministeren hævder et bæredygtigt valg, men et kulsort regnestykke.

Comments are closed.