Modstand mod havdambrug ved Djursland – afgørelse først i 2018

havdambrugendelave

Modstanden mod tre nye havdambrug ved Djurslands kyster er stor. Ved høringsfristens udløb den 28. november var der indkommet 10 svar til Natur- og Erhvervsstyrelsen fra bl.a. de to kommuner på Djursland, Danmarks Naturfredningsforening, Foreningen Levende Hav og en række borgere.

Denne høring gælder kun den fysiske placering af havdambrug i Hjelm Bugt, ved Glatved  og Rugaard Strand og sydvest for Anholt. Den efterfølgende miljøafgørelse kan først ventes en gang i 2018, oplyser overfiskerikontrollør Stig Prüssing, Natur- og Erhvervsstyrelsen. Det skriver journalist Flemming Seiersen, Ørsted, 30. november 2016 i denne artikel til gylle.dk.

flemming

Flemming Seiersen.

Det er firmaet Snaptun Fisk Export og Hjarnø Havbrug, der har søgt om at anlægge havdambrugene – med regnbueørreder – på op til 3,4 kvadratkilometer i Kattegat.

Modstandernes argumenter er mange og omfattende med hovedvægten på miljøbelastningen fra havdambrugene:

·         udledning af medicin- , nærings- og  andre miljøbelastende stoffer

·         affald fra havbrug som plastic, tovværk, bøjer m.m.

·         udslip af store mængder fisk fra havbrugene, viser erfaringerne

·         undslupne fisk har en væsentlig negativ betydning for den eksisterende fiskebestand

·         de landskabelige og det naturmæssige forhold som den uforstyrrede udsigt over kysten og havet

·         forstyrrelse af fuglelivet, bl.a. de mange rastende vandfugle

·         bekymring for hele økosystemet

·         strøm- og vindforhold vil føre medicinrester og affald nord om Djursland til de lavvandede badestrande ved Bønnerup og Fjellerup

·         trussel mod kystturismen.

StiigMarkager

Professor Stiig Markager advarer om øget forurening.

Professor ved Århus Universitet, Stiig Markager, advarer mod de økologiske konsekvenser af havdambrug ved  Djursland: – Merudledning af næringsstoffer fra havbrug kan forstærke problemerne for ålegræs med hensyn til fiskedød. Udledningen af kvælstoffer i den lyse tid om sommeren har langt større skadevirkning end udledningen fra  landbruget, der hovedsagelig sker i den mørke tid fra november til februar. Det betyder, at udledningen fra havdambrug i juni-juli har tre gange så stor en effekt som næringsstoffer, der kommer ud gennem åerne. Det vil modvirke EU’s Vandrammedirektiv, der kræver en nedbringning af kvælstof fra 60.000 til 42.000 tons.

Stiig Markager tilføjer, at det er klart, at ejerne af havbrug  ser deres fordel i flydende havnet. Det er en billigere løsning at nedsænke net i havet. De skal og kan ikke rense spildevandet, som de skal fra dambrug på land.

Et hav af protester

Udover de officielle høringsparter er der debat i de lokale medier på Djursland. Folketingskandidater, enkelt-politikere  og borgere har gennem læserbreve protesteret:

Sofie De Magos, Skovgaarde: Det giver ingen mening, at man laver nationalpark og  naturområder med den ene hånd og laver store, forurenende havbrug med den anden.

kim-lykke-jensen-a

Kim Lykke Jensen.

Byrådsmedlem Kim Lykke Jensen, SF, Syddjurs Kommune: Opdræt af laksefisk bør foregå på land, hvor rensningen af spildevand kan foregå på betryggende vis.

Byrådsmedlem og medlem af teknik- og miljøudvalget, Mads Nicolajsen, SF, Norddjurs Kommune: Anholt-placeringen giver stor risiko for påsejling af de mange lystbåde ud og ind af Anholt Havn. Hvis et af de enorme havbassiner påsejles, slipper fiskene fri. Både Horsens og Samsø kommuner har sagt nej til havdambrug. (har indsendt sit eget høringsvar til Natur- og  Erhvervsstyrelsen).

carstenbech

Carsten Bech.

Folketingskandidat Carsten Bech, Radikale, Djurskredsen: En kommune har kun kompetencen ud til en sømile grænse. Det er ikke rimeligt over for kommunerne. De bør have vetoret, da forureningen fra havbrug rammer kommunens borgere og turisterne.

Folketingskandidat Paw Amdisen, SF, Østjyllands Storkreds:  I 2014 forkastede Natur- og Miljøklagenævnet Miljøstyrelsens tilladelse til et nyt havdambrug ud for Endelave med udgangspunkt i miljøbelastningen. Håber, det samme vil ske for de planlagte havbrug ved Djursland.

Tidligere formand for foreningen Levende Hav, Knud Andersen, der bor tæt ved Bønnerup Strand: Det er jo ikke for sjov, at vi har investeret milliarder  i vandmiljøet i Danmark. Det giver derfor ingen mening, at man bagefter giver havbrug lov til at udnytte de forbedringer, der er opnået. (dette argument går igen i høringssvarene fra både Nord- og Syddjurs Kommuner).

Havdambrug2

Det giver ingen mening, at man laver nationalpark og naturområder med den ene hånd og laver store, forurenende havbrug med den anden. Sådan lyder det fra Djurslands beboere.

Andre populære indlæg:

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.