???????????????????????????????????????OmbudsmandRobertSkovHenrik Mortensen_staldbillede_lille

De tre “skurke” i MRSA-sagen: fhv. fødevareminister Mette Gjerskov (S), der besluttede hemmeligholdelsen, overlæge Robert L. Skov, SSI, der forsøger at sabotere Ombudsmandens afgørelse, og svinefabrikant Henrik Mortensen der kræver fuldstændig tavshed om de inficerede fabrikkers placering.

 

I næsten to år har myndighederne tilbageholdt oplysninger om, hvilke svinebesætninger der er smittet med den særlige svinestafylokok, CC398 MRSA, der breder sig ukontrollabelt til både svin og mennesker fra de inficerede virksomheder.

Både Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen og Statens Serum Institut under Sundhedsstyrelsen har indtil nu givet afslag på aktindsigter om adresserne på de inficerede svinebrug. Men de afslag underkendes nu af Folketingets Ombudsmand i en foreløbig redegørelse fra 16. januar.

“Med det forbehold, at det er en foreløbig redegørelse, er det rigtigt, at der skulle være givet aktindsigt”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen 27. januar til dr.dk.

Men fødevareminister Dan Jørgensen (S) er ikke indstillet på at bøje sig for ombudsmanden. Han har givet sine embedsmænd besked på at forsøge at sabotere afgørelsen. Eller har han?

Fødevareministeriets Klagecenter har gennem overlæge Robert L. Skov fået Statens Serum Institut til at udsende en besked 29. januar til alle landets hospitaler om straks at finde frem til patienter, der har følt sig generet, fordi de var MRSA-smittede. Lægerne har fået en svarfrist på syv døgn til at komme op med nogle eksempler, der kan bruges til at imødegå ombudsmandens afgørelse. Til gengæld er der frit slag for fantasien, da eksemplerne skal være anonymiserede.

Læs brevet fra FødevareErhvervsstyrelsen og Statens Serum Institut her.

Overlæge Robert L. Skov fra Statens Serum Institut var den ekspert, der forsynede Fødevareministeriets Klagecenter med den lægefaglige begrundelse for at afslå den oprindelige begæring om aktindsigt, men efterfølgende blev det afsløret, at “dokumentationen” for udbredt stigmatisering af CC398 MRSA-patienter udelukkende var baseret på en enkelt mail fra en sygeplejerske, der beskrev sine markante holdninger til spørgsmålet. Ombudsmanden har  fejet denne “dokumentation” af bordet.

Tilsyneladende kører der en parallel kampagne hos Landsforeningen Danske Svineproducenter. Foreningen kræver højlydt, at det fortsat skal holdes hemmeligt, hvilke fabrikker der er MRSA-inficerede. Svineformanden Henrik Mortensen påstår, det vil være en krænkelse af privatlivets fred for ”bondefamilierne og deres børn”, hvis fabrikkernes smittestatus bliver offentligt kendt.

Læs svaret i Effektivt landbrug 31/1 på Danske Svineproducenters kampagne.

For mange borgere forekommer det mere og mere betænkeligt, at sundhedsvæsenet er involveret i en sådan kampagne. De fleste mennesker tror vel stadig, at Sundhedsstyrelsens primære opgave er at beskytte borgerne mod smittefarlige sygdomme.

At Ombudsmandens redegørelse er foreløbig betyder, at Fødevareministeriets og Fødevarestyrelsens Klagecenter fra 16. januar har tre uger til at komme med bemærkninger til vurderingen. Herefter kommer Ombudsmanden med det endelige synspunkt, som myndighederne bør følge. Hvis bemærkningerne fra Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen ikke fører til ændringer, vil danskerne fremover have ret til at vide, hvilke besætninger der er smittet.

“Så vil konsekvensen blive, at oplysningerne kan udleveres til offentligheden”, siger Jørgen Steen Andersen til dr.dk

Hvad Fødevareministeriet angår, er dette sabotageforsøg blot en bekræftelse på den syge virksomhedskultur, der har hersket i ministeriet gennem de seneste 10-15 år. Hemmeligholdelsen af de mange MRSA-inficerede svinefabrikker blev besluttet af daværende fødevareminister Mette Gjerskov, så det eneste ubesvarede spørgsmål er, om Dan Jørgensen bare kører videre i samme spor, eller om embedsværket har startet denne sabotageaktion mod Ombudsmanden bag om ryggen på ministeren.

Hvad angår Sundhedsstyrelsen, så har den klagesag, der behandles i Ombudsmandens redegørelse ingen direkte forbindelse til den politisag, som Sundhedsstyrelsen har opretholdt i 1200 dage (siden oktober 2010) mod de samme to journalister, som Ombudsmandens afgørelse nu giver medhold. Alligevel er der den logiske sammenhæng, at hvis Fødevareministeriet tvinges til at udlevere flere hundrede navne og adresser på MRSA inficerede svinefabrikker, så vil det være indlysende urimeligt at køre en straffesag på offentliggørelsen af tolv svinebesætninger.

 

Svine-stafylokok er den vigtigste kilde til CC398
 

MRSA-bakterien er stafylok, der er er blevet resistent over for antibiotika og derfor er meget vanskelig at behandle.

Bakterien kan smitte fra dyr til mennesker og fra menneske til menneske. I 2012 blev 1.556 danskere smittet med MRSA. Det var næsten en fordobling i forhold til 2009. Statens Serum Institut anser, at svin stadig er den vigtigste kilde til MRSA CC398.

Tal fra Fødevarestyrelsen viste i begyndelsen af 2013, at 88 procent af slagtesvinene på danske slagterier er smittet med MRSA CC398. Det var en fordobling i forhold til 2012. Myndighederne overvåger bakterien, og indtil videre er der intet, der tyder på, at bakterien smitter ved, at mennesker spiser svinekød.

Visited 2 times, 1 visit(s) today