Billedet her dokumenterer, at Peter Dorff Hansen, chef for Sorø Kommunes miljøafdeling, sammen med en miljømedarbejder gennemførte miljøtilsynet på Sjællands Lastvognsophug (SLO) den 20. december 2016 – den dag, hvor han blev orienteret om, at der i affaldsbjerget fandtes brokker, hvor giftig fugemasse ikke var blevet fjernet.

Denne undersøgende reportage er skrevet af Jette Hvidtfeldt og Lars Rugaard, Munke Bjergby, Sorø Kommune.

Sorø Kommune har i langt over halvandet år vidst, at kommunen har leveret betonaffald til indbygning under et P-anlæg, selvom der i affaldet fandtes fugemasse med for store koncentrationer af miljøfarligt PCB. Alligevel har kommunen lagt pres på en lokal virksomhed for at gennemføre indbygningen. Da virksomheden nægtede, rejste kommunen sag mod den ved retten i Næstved og anmeldte virksomheden til politiet for ikke at efterkomme kommunens krav.

Lars Rugaard, journalist.
Jette Hvidtfeldt, journalist.

Kommunen indrømmer selv, at den har kendt til den giftige fugemasses eksistens siden den 20. december 2016 i en hidtil hemmeligholdt redegørelse, den sendte til Ankestyrelsen den 20. juni i år. Redegørelsen er svar på en klage, som virksomheden – Sjællands Lastvognsophug ApS (SLO) i Sorø – har sendt til Ankestyrelsens kommunale tilsyn over kommunens behandling af en sag, hvor Sorø Kommune er både bygherre og miljøkontrollant.

Advarsel om PCB-indhold

Byggeaffaldet stammer fra nedbrydningen af den stærkt PCB-forurenede Frederiksberg Skole i Sorø. Kommunen indgik i 2014 en aftale med SLO om, at virksomheden skulle modtage let PCB-forurenet affald, der skulle indbygges under et parkeringsanlæg.

Kommunen indrømmer over for Ankestyrelsen, at dens miljømyndighed gennemførte et tilsyn hos SLO den 20. december 2016, og at den i den forbindelse fik udleveret analyser, der blev udarbejdet i oktober, af betonaffaldets indhold af PCB. Der står i redegørelsen:

”I analysesættet fra oktober 2016 var der desuden udtaget 5 fugeprøver. Virksomheden havde ikke godkendelse til at modtage fugemateriale, som typisk indeholder høje PCB-koncentrationer. I henhold til miljøgodkendelsen, skulle materialer, som ikke var omfattet af miljøgodkendelsen afvises eller hurtigst muligt bortskaffes til godkendt modtageanlæg. Virksomheden burde således ikke udtage prøver på materialer, som ikke er omfattet af miljøgodkendelsen.”

Her er et udsnit af dyngen af brokker, som hele balladen handler om.

Kommunen interesserer sig altså mere for, om virksomheden efter kommunens opfattelse burde måle kvaliteten af kommunens kontrol, end den interesserer sig for den advarsel om for høje koncentrationer af giftstoffet PCB, som SLO afleverer under tilsynet i julemåneden 2016.

Kommunens synspunkter om, at SLO ikke burde udtage fugeprøver, og at den skulle have afvist eller bortskaffet affald med fugemasse, var heller ikke noget, der blev videregivet til virksomheden under tilsynet eller senere, selvom chefen for miljøafdelingen og dermed miljøtilsynet, Peter Dorff Hansen, personlig deltog. Der blev ikke udarbejdet en lovpligtig tilsynsrapport efter tilsynet, og en sådan er heller ikke blevet sendt senere, selvom der foreligger adskillige rykkere fra SLOs side.

Kommunens holdning dukker først op 21 måneder senere, da Ankestyrelsen udbeder sig dens svar på SLOs klage.

Kommunen foretager sig intet

Redegørelsen til Ankestyrelsen indeholder desuden en forklaring, der viser, at fugeprøverne må være kommet som en overraskelse for de miljøfolk, der har ført tilsyn med byggeaffaldet:

”Ved tilsyn af materialerne havde det indtil dette tidspunkt ikke været miljømyndighedens overordnede indtryk, at der er efterladt fugerester.”

Denne holdning findes flere steder i kommunens breve til SLO. Den 26. august 2015 skriver Dorff Hansen f.eks.:

”Den af Sorø Kommune foranledigede kortlægning og efterfølgende prøvetagning og udførte analyser vurderes som grundlag for anvisningen af byggeaffald til Sjællands Lastvognsophug (SL). Et forhold som SLs udførte egenkontrol ikke ændrer på, begrundet i omfanget af kortlægning, prøvetagning og udførte analyser.”

Peter Dorff Hansen er leder af Natur og Miljø i Sorø Kommune.

Den 20. december året efter får Dorff Hansen forelagt beviser på, at kommunens kortlægning og prøvetagning ikke har opfanget fugemasse i affaldsbjerget. Alligevel sker der intet fra kommunens side. Synspunktet om, at fugemasse skal afvises eller bortskaffes, bliver ikke skrevet til SLO, og kommunen foretager sig ifølge de foreliggende dokumenter intet andet end at pålægge SLO at indbygge affaldet.

Redegørelsen dokumenterer selv dette ved at henvise til, at Sorø kommune den 21. september 2017 traf afgørelse om, at affaldet skulle indbygges, uden at der overhovedet nævnes noget om den stærkt PCB-holdige fugemasse.

Denne afgørelse er grundlaget for, at kommunen siden er gået til både retten og politiet med påstand om, at SLO lovstridigt ikke har villet indbygge affaldet – uanset at det er sket med henvisning til, at det ville stride mod den miljøgodkendelse, Sorø Kommune selv har udstedt. SLO har flere gange siden påvist fugemasse i det affaldsbjerg, kommunen har leveret.

Borgmesteren som sagsbehandler

Miljøtilsynet den 20. december for snart to år siden er interessant, fordi det foregår efter aftale med borgmester Gert Jørgensen (læs mere her), kommunaldirektør Søren S. Kjær og Jens Nygaard Nielsen, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget. På den baggrund er det rimeligt at antage, at disse kommunale topfolk er blevet orienteret om fundet af giftig fugemasse i affaldet hos SLO, og at den videre sagsbehandling er sket med deres viden og accept.

Borgmester Gert Jørgensen (C).

Kommunale dokumenter, vi har fået aktindsigt i, viser, at især borgmester Gert Jørgensen har været en aktiv sagsbehandler lige fra SLO’s første advarsel til kommunen i juli 2016 til nu.

Indholdet af den afslørende redegørelse til Ankestyrelsen har kommunen søgt at hemmeligholde, både over for SLO og for offentligheden. Det er sket med henvisning til den politisag, kommunen har indledt mod SLO. Samtidig har kommunaldirektør Søren S. Kjær ifølge Sjællandske Nyheder lagt pres på byrådets medlemmer for ikke at omtale sagen – også med henvisning til politisagen.

Politiet har afvist kommunens begrundelse for at hemmeligholde redegørelsen, der nu er blevet offentliggjort af Ankestyrelsen og kan læses her.

Sagen har tidligere været omtalt på gylle.dk:

PBC-sagen fra Sorø på vej mod ministerplan

En klods om benet på Sorø Kommune

Sorø-borgmester i aktion mod virksomhed i lokal miljøsag

Skolen var stærkt forurenet af PCB – men murbrokkerne blev erklæret rene

Visited 3 times, 1 visit(s) today