Er dette en bondegård eller en fabrik?

På vegne af Jungshoved Miljøgruppe skriver Ilse Hein den 28. maj 2018:

Jungshoved Miljøgruppe har siden 2001 på nært hold erfaret, hvordan et lille landbrug udvikler sig til en kæmpe industri.

Ilse Hein, Jungshoved Miljøgruppe.

Ved hjælp af sammenlægning af flere små opkøbte gårde og ved utallige mindre udvidelser, kan en lille gård, i landbrugets navn, udvikle sig til en enorm industri midt i det åbne land. Landzonetilladelser er utroligt nemme at få for landbruget og dermed bane vejen for udvidelserne. Og dette sker, uden at der på noget tidspunkt skal laves en vurdering af, hvor meget det belaster miljøet.

Vi oplever også, at en svineindustri – ved et tillæg til miljøgodkendelsen – kan opføre et gårdbiogasanlæg til afgasning af gyllen. Dette biogasanlæg udvikler sig på ingen tid til et affaldsforbrændingsanlæg, der modtager industriaffald – fx afsværtningsslam fra papirfabrik, restaffald fra insulinproduktion på Novo Nordisk og mange, mange andre stoffer. Og der er gode penge i gasproduktionen/ el-produktionen! Og gyllen…den behøver ikke blive afgasset.

Alle de kemiske stoffer, der i restproduktet efter afgasningen spredes ud på vores fælles jord, er man ikke i dag i stand til at måle cocktaileffekten af. Lovgivningen kigger kun på nogle få tungmetaller og endnu færre miljøfremmede stoffer.

Jungshoved Miljøgruppe har gennem 17 år anket denne udvikling til Natur-og Miljøklagenævnet.Vi har hver gang fået helt eller delvis medhold, men der er mange smuthuller i lovgivningen – til fordel for landmændene – men til stor belastning for dyre- og planteliv, vores jord, vand og luft.

Stanken af gylle kan være ødelæggende for livet på landet, mener mange.

Derfor har vi udarbejdet følgende lovforslag:

Svineindustrier skal omfattes af samme lovgivning som al anden industri i Danmark.

Der skal være klare regler for, hvornår et landbrug skal betragtes som industri.

Industrilandbrug skal udfases i følsomme naturområder og i stedet koncentreres i industriområder.

Dele af dansk landbrug udvikler sig i dag til store industrianlæg.

Døde svinekroppe pynter ikke på landskabet ud til offentlig vej.

Det sker ved sammenlægning af mindre enheder til meget store enheder/industri. Det sker også ved en lang række af mindre udvidelser – knopskydninger – som hver især er af mindre betydning, men som samlet set er ganske betydelig. Denne fremgangsmåde betyder, at der ikke foretages en samlet vurdering af miljø- og naturpåvirkningen. Det betyder samtidig, at der ikke reelt tages stilling til hvilken størrelse landbrug, der er acceptabelt.

Landbrugsindustrien i det åbne land koster først milliardstore regninger til landbrugsstøtte og dernæst til naturgenopretning.

Ødelagt natur og en stigende affolkning af det åbne land (Udkantsdanmark) er blot nogle konsekvenser – forurenet vandmiljø, lukning af drikkevandsboringer, overbelastede landeveje og dyre- og plantearter som uddør er andre.

Med i overvejelserne bør selvfølgelig også andet industrilandbrug – fjerkræ, kvæg, mink  m.fl. indgå.

Naturvenlige hilsner

Jungshoved Miljøgruppe

Her kommer du direkte ind på vores borgerforslag: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-01165

Forslag stillet af:
Kontaktoplysninger:
Ilse Stougaard Andersen Hein, Vordingborg
Medstillere:
Kontaktoplysninger:
Jørgen Hein, Vordingborg
E-mail: joergenhein@hotmail.comTlf.nr.: 51929135
Kristian Knudsen, Vordingborg
E-mail: coheaven@gmail.comTlf.nr.: 30226933
Steen Jesper Hansen, Vordingborg
E-mail: stjeha@yahoo.dkTlf.nr.: 24699846

Comments are closed.