Zink i svineindustrien skaber MRSA-bakterier

Irmagris

Også antibiotikafrie grise kan være bærere af MRSACC398-bakterien, fordi de fodres med zink på lige fod med industrigrisene.

Anvendelsen af zink i svineproduktionen giver mere MRSA, også selvom der ikke anvendes antibiotika. Det skriver biolog, cand. scient Søren Wium-Andersen, Hillerød.

Resistente bakterier udvikles ikke kun på grund af et stort antibiotikaforbrug. Landbrugets anvendelse af zink virker også fremmende for de smittefarlige svineMRSA-bakterier. Derfor findes der også MRSA i svinebesætninger, hvor der ikke anvendes antibiotika overhovedet. Denne nye viden rejser en række alvorlige udfordringer for både svineindustrien og de ansvarlige myndigheder/politikere, der har pligt til at regulere erhvervet.

De multiresistente bakterier giver mennesket alvorlige problemer. Derfor er det beklageligt, at antibiotikaresistensen har været stigende i svineindustrien gennem de seneste 20 år. Det er bekymrende, at den multiresistente bakterie MRSA CC398 nu findes i op mod 70 procent af svinebesætningerne. Da det antages, at antibiotikaforbruget spiller en central rolle for resistensudviklingen, blev Folketinget i foråret 2015 enige om en yderligere indsats for at sænke antibiotikaforbruget i svineindustrien. Resultaterne af at nedsætte antibiotikaforbruget er ikke blevet, som forventet. Bekæmpelsen af MRSA CC398 har vist sig at være mere kompliceret end antaget.

GriseL&F

Smågisene fodres med meget store doser zink for at stoppe diarre, men resultatet kan være udviklingen af MRSA-bakterier.

Svinefoder tilsættes tungmetallerne kobber og zink, da de virker som vækstfremmer. Desuden anvender svineindustrien tilsætninger af zink for at bekæmpe den smågrise diarré, der ofte er resultatet af, at producenterne tager smågrisene fra søerne efter blot 21 dage. Derfor får smågrisene det såkaldte veterinære zink, der gives i en mængde på 2500 mg pr kilo foder i en 14 dages periode. Zink i de mængder er simpelthen giftigt for bakterierne og mange af de bakterier, der forårsager diarreen forsvinder. Tilbage bliver zinktolerante bakterier, som ikke giver diarré.

Forskningsresultater fra de seneste år har vist, at genet for zinktolerance er tæt koblet med genet for antibiotikaresistens. Anvendelsen af zink vil således resultere i, at resistente bakterier fremmes. En enkelt undersøgelse har vist, at genet for bakteriers følsomhed overfor visse typer af desinfektionsmidler (fx. Rodalon) også er koblet med det antibiotikaresistente gen. Resultatet er, at anvendelsen af zink og desinfektionsmidler begge fremmer tilstedeværelsen af antibiotikaresistente bakterier. Det forklarer, hvorfor man også kan finde MRSA i økologiske besætninger, hvor der overhovedet ikke anvendes antibiotika i produktionen.

Søren Wium-Andersen portrært 121 Kb

Biolog Søren Wium-Andersen.

Den nye viden betyder ikke blot, at indsatsen mod antibiotika skal fortsætte men også, at der skal sættes ind mod det hastigt stigende forbrug af veterinært zink i svineindustrien. Forsøg på at fortynde sig ud af zinkproblematikken er risikabelt, da 200.000 hektar landbrugsjord allerede indeholder bekymrende mængder af zink. Derfor skal zink forbruget nedsættes af hensyn til menneskets sundhed og miljøet, da zink også er meget giftigt for vandorganismer, og da det ophobes i jorden. Sundhedsmyndighederne har allerede denne viden om sammenhængen mellem MRSA og anvendelsen af zink, men har ikke ønsket at tage konsekvenserne af denne viden og at slå et slag for, at zinkforbruget reduceres af hensyn til risikoen for en yderligere udbredelse af MRSA bakterier til skade for befolkningen. Myndighederne har valgt at beskytte svineindustrien frem for befolkningen.

Det finder jeg oprørende.

 

 

 

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.