Det rene grundvand er truet af kemilandbrugets forureninger. Foto: Jacek Dylag/Unsplash

Af ARBEJDSGRUPPEN RENT DRIKKEVAND BEDER OG MALLING

I Danmark er vi så heldige, at vi er velforsynede med grundvand. Rigeligheden af denne naturressource synes imidlertid at have ført til en passivitet og eftergivenhed overfor de mange trusler mod det rene drikkevand.

Det konventionelle landbrug har stærke lobbyorganisationer og vil have lov til at forurene vores drikkevand med såkaldt godkendte pesticider. Det smitter af på haveejerne, der også fortsat bruger gift, særligt til ukrudtsbekæmpelse. Men stadig flere drikkevandsboringer lukkes, og stadig flere pesticider findes i drikkevandet. Det er en regulær trussel mod folkesundheden.

Rent Drikkevand Beder og Malling er en gruppe engagerede borgere, blandt andet fagfolk og lodsejere, som er bekymrede for de trusler, der er mod vores fælles grundvand og naturens mangfoldighed. Gruppen har gennem de sidste år bidraget til den offentlige debat om vigtigheden af rent drikkevand. Beder og Malling har stor betydning som drikkevandsområde i Aarhus Kommune, og byrådet har derfor vedtaget en indsatsplan for at beskytte det nuværende og fremtidige drikkevand mod blandt andet pesticider.

”Når der er tale om sårbare områder, er det ikke nok, at pesticiderne er godkendt af Miljøstyrelsen, da godkendelsen netop ikke gælder for sårbare områder. Bitter erfaring har vist, at godkendte pesticider trænger ned i grundvandet, hvor det ikke er beskyttet af lerlag. Der er altså ikke kun tale om fortidens synder”

Vores arbejdsgruppe blev etableret i forbindelse med et offentligt møde om vores fælles drikkevand og pesticider i september 2016. Politikere med engagement i emnet blev inviteret, og mødet var velbesøgt. Sådan startede det – såre simpelt og lige til at kopiere! Vi fulgte op med et mere fagligt betonet møde i februar 2017 med oplæg af miljøkonsulenter og geologer under overskriften, at vi gerne skulle blive ved med at kunne drikke vandet direkte fra hanen.

Miljøstyrelsen arbejder lige så meget i kemilandbrugets tjeneste som i befolkningens, og styrelsens ansatte er altid parat med en bortforklaring, når borgere udtrykker deres bekymring over forureningen af drikkevandet. Skærmbillede fra Miljøstyrelsens hjemmeside

Vi er fortsat midt i et politisk og juridisk slagsmål mellem Aarhus Kommune, der forbød brugen af pesticider på marker over drikkevandsreservoirer, og Landbrug & Fødevarer, der kræver økonomisk erstatning, hvis ikke lodsejerne må benytte pesticider. Der er konstateret pesticider i boringerne, så dokumentationen er i orden, og heldigvis stadfæstede Miljø og Fødevareklagenævnet i 2019 Aarhus Kommunes påbud mod anvendelse, håndtering og opbevaring af pesticider på landbrugsjord til beskyttelse af drikkevandet omkring byerne Beder, Mårslet og Malling. Afgørelsen er et vigtigt fremskridt for miljøet og folkesundheden. Nævnet anerkender, at der er en risiko for forurening af grundvandet med pesticider i sårbare områder i et omfang, der indebærer, at Aarhus Kommune ikke vil kunne anvende grundvandet som drikkevand.

Når der er tale om sårbare områder, er det ikke nok, at pesticiderne er godkendt af Miljøstyrelsen, da godkendelsen netop ikke gælder for sårbare områder. Bitter erfaring har vist, at godkendte pesticider trænger ned i grundvandet, hvor det ikke er beskyttet af lerlag. Der er altså ikke kun tale om fortidens synder.

Arbejdsgruppen Rent Drikkevand Beder og Malling præsenterede i 2018 en visionær plan i form af Den Grønne Ring rundt om Aarhus med tilhørende jordfond, der kan hjælpe landmænd, der kommer i klemme på grund af pesticidstoppet, fordi de har jord oven på det sårbare grundvand. Den Grønne Ring består af tiltag som skovrejsning, sikring og etablering af åbne naturområder, kolonihaver og fælleshaver til gavn for en øget biodiversitet. Planen blev godt modtaget, men der tages ikke politisk ansvar for beslutningen, så vores kamp for rent drikkevand slutter ikke her.

Landbrugets myter står for fald: Ny undersøgelse finder markante pesticid-forureninger ved landbrugsejendomme

Beskyttelsen af vores drikkevand går alt for langsomt, og stærke økonomiske kræfter kræver ret til fortsat at sprøjte, også i sårbare områder. Derfor er der brug for en borgerindsats på alle planer, også blandt haveejere. I 2021 er der kommunalvalg, og her må vi ikke glemme kampen for rent drikkevand – en sag med garanteret stor folkelig opbakning.

Hvis du har brug for gode råd til at starte en borgergruppe, er du velkommen til at kontakte arbejdsgruppen gennem vores Facebookgruppe RENT drikkevand i Beder og Malling eller på mail til John Graversgaard (graversgaard@youseepost.dk) eller Åse Schmidt (aasaschmidt @ gmail.com).

Bannerbillede: Daniel Sinoca/Unsplash

One Comment

  1. Det er for længst dokumenteret, at alle de sprøjtegifte som landbruget og gartnerier anvender, på et eller andet tidspunkt havner nede i vores grundvand, og da disse virksomheder ikke ejer den danske undergrund og vores fælles grundvand, så bør konsekvensen være, at der øjeblikkelig indfører et forbud mod alle former for brug af gifte i forbindelse med landbrugets og gartneriers produktion af afgrøder.

Skriv en kommentar