FruJustitiaDer skulle have været et samrådsmøde i Miljøudvalget den 17.12. 2015 vedrørende anvendelsen af kobber og zink i svineindustrien blandt andet baseret på DCE rapport 159, 2015: Belysning af kobber- og zinkindholdet i jord.

Rapporten blev behandlet af journalist Kristian Sloth Kristensen i en række artikler på dr.dk. De seks artikler kan findes på adresserne:

1. http://www.dr.dk/nyheder/indland/problematiske-tungmetaller-fra-svinegylle-ophobes-i-landbrugsjorden
2. http://www.dr.dk/nyheder/indland/grafik-saa-meget-zink-bruger-svineboenderne
3. http://www.dr.dk/nyheder/indland/ingen-kontrol-med-problematiske-tungmetaller-i-gylle
4. http://www.dr.dk/nyheder/indland/marker-overstiger-graensevaerdier-tungmetal
5. http://www.dr.dk/nyheder/indland/naturfredningsforening-kraever-stop-gylle-paa-zinkmarker
6. http://www.dr.dk/nyheder/politik/eva-kjer-ingen-zink-til-svin-skaber-nye-problemer

Samrådsmødet i december blev udsat grundet andre presserende opgaver. Men det gav Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Ida Auken (R) og Maria Gjerding (EL) anledning til at stille nedenstående nedenstående nye opklarende spørgsmål til Klima- og Fødevareministeren i et forsøg på at få en række reelle svar om svineindustriens anvendelse af kobber og zink, da de hidtil afgivne svar, havde været meget repressive.

Se en række af de repressive svar på Folketingets hjemmeside:

http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/11/index.htm + et notat fra departementet
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/11/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/49/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/50/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/51/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/52/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/101/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/mof/spm/184/index.htm#nav
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/185/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/186/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/187/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/188/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/196/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/199/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/200/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/mof/spm/201/index.htm#nav
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/202/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/203/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/mof/spm/204/index.htm#nav
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/205/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/mof/spm/206/index.htm#nav
http://www.ft.dk/samling/20151/spoergsmaal/s369/svar/1286927/1580208.pdf Jan Mousing

PapirsvinAuken
MF Ida Auken (R) har et særlig godt indblik i forureningsproblemer i dansk agroindustri takket være en periode som miljøminister i den forrige regering.

Ida Auken (R) har stillet følgende spørgsmål den 8.01. 2016:

MOF, Alm. del spørgsmål 346
Mange af oplysningerne om vores fødevarer i Fødevaredatabanken er mere end 30 år gamle. Hvornår fremlægger ministeren en liste med opdaterede data for indholdet af kobber og zink i vores basisfødevarer så som en længere og repræsentativ række af mel og kornprodukter, grøntsager og produkter fra svin og fjerkræ.

MOF, Alm. del spørgsmål 347
Hvorledes vil ministeren skærpe tilsynet med svineindustrien således, at det undgås, at 27 pct. af den gylle, som nu bliver deponeret på landbrugsjorden, har et så højt indhold af tungmetaller, at det efter slambekendtgørelsens bestemmelser burde være kørt på en kontrolleret losseplads ifølge de data, der er fremlagt i DCE rapport nr. 159.

MOF, Alm. del spørgsmål 348
DCE rapport nr. 159 viser, at det må anses som sandsynligt, at der omkring et antal so- og smågriseproduktioner vil kunne findes stærkt forhøjede mængder af kobber og zink i jorden. Kan ministeren oplyse, hvornår der vil blive gennemført en analyse af disse ”hotspots”, der viser arealernes størrelse samt mængden af tungmetaller, som er deponeret i jorden.

MOF, Alm. del spørgsmål 349
I DCE rapport, nr. 159 fremlægges der en række målinger, der viser, at 27 pct. af gyllen indeholder meget store koncentrationer af kobber og zink. Kan ministeren oplyse, hvor store og ulovlige tilsætninger af kobber og zink udtrykt i mg per kilo fuldfoder, der må være foretaget, for at gyllen kan opnå det konstaterede indhold af kobber og zink målt i mg per kilo/tørstof?

MOF, Alm. del spørgsmål 350
Ministeren anmodes om at fremlægge en analyse af, hvorfor kontrolindsatsen i Fødevarestyrelsen er opbygget på en sådan måde, at det er undgået styrelsens opmærksomhed, at 27 pct. af gylleprøverne har meget store overskridelser af indholdet af kobber og zink, således som det er påvist i DCE rapport, nr. 159.

MOF, Alm. del spørgsmål 351
Ministeren bedes oplyse, hvornår Fødevarestyrelsen begynder at anvende kontrolmetoder, der effektivt forhindrer udkørsel på landbrugsjorden af gylle, der er så forurenet med tungmetaller, at den burde være deponeret på en kontrolleret losseplads efter slambekendtgørelsens bestemmelser.

MOF, Alm. del spørgsmål 352
I DCE rapport, nr. 159 påvises det, at der er meget store landbrugsarealer, der har et forhøjet indhold af zink og kobber. Hvorledes vil ministeren sikre sig, at disse arealer kommer ned på normalniveauerne for kobber og zinkindholdet i danske jorder inden for en overskuelig tidsramme?

MOF, Alm. del spørgsmål 353
Hvorledes vil ministeren sikre, at drikkevandets indhold af kobber og zink ikke overskrides?

Comments are closed.