Gylle.dk informerer om zink og kobber

FruJustitiaDer skulle have været et samrådsmøde i Miljøudvalget den 17.12. 2015 vedrørende anvendelsen af kobber og zink i svineindustrien blandt andet baseret på DCE rapport 159, 2015: Belysning af kobber- og zinkindholdet i jord.

Rapporten blev behandlet af journalist Kristian Sloth Kristensen i en række artikler på dr.dk. De seks artikler kan findes på adresserne:

1. http://www.dr.dk/nyheder/indland/problematiske-tungmetaller-fra-svinegylle-ophobes-i-landbrugsjorden
2. http://www.dr.dk/nyheder/indland/grafik-saa-meget-zink-bruger-svineboenderne
3. http://www.dr.dk/nyheder/indland/ingen-kontrol-med-problematiske-tungmetaller-i-gylle
4. http://www.dr.dk/nyheder/indland/marker-overstiger-graensevaerdier-tungmetal
5. http://www.dr.dk/nyheder/indland/naturfredningsforening-kraever-stop-gylle-paa-zinkmarker
6. http://www.dr.dk/nyheder/politik/eva-kjer-ingen-zink-til-svin-skaber-nye-problemer

Samrådsmødet i december blev udsat grundet andre presserende opgaver. Men det gav Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Ida Auken (R) og Maria Gjerding (EL) anledning til at stille nedenstående nedenstående nye opklarende spørgsmål til Klima- og Fødevareministeren i et forsøg på at få en række reelle svar om svineindustriens anvendelse af kobber og zink, da de hidtil afgivne svar, havde været meget repressive.

Se en række af de repressive svar på Folketingets hjemmeside:

http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/11/index.htm + et notat fra departementet
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/11/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/49/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/50/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/51/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/52/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/101/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/mof/spm/184/index.htm#nav
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/185/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/186/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/187/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/188/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/196/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/199/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/200/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/mof/spm/201/index.htm#nav
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/202/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/203/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/mof/spm/204/index.htm#nav
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/MOF/spm/205/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/mof/spm/206/index.htm#nav
http://www.ft.dk/samling/20151/spoergsmaal/s369/svar/1286927/1580208.pdf Jan Mousing

PapirsvinAuken

MF Ida Auken (R) har et særlig godt indblik i forureningsproblemer i dansk agroindustri takket være en periode som miljøminister i den forrige regering.

Ida Auken (R) har stillet følgende spørgsmål den 8.01. 2016:

MOF, Alm. del spørgsmål 346
Mange af oplysningerne om vores fødevarer i Fødevaredatabanken er mere end 30 år gamle. Hvornår fremlægger ministeren en liste med opdaterede data for indholdet af kobber og zink i vores basisfødevarer så som en længere og repræsentativ række af mel og kornprodukter, grøntsager og produkter fra svin og fjerkræ.

MOF, Alm. del spørgsmål 347
Hvorledes vil ministeren skærpe tilsynet med svineindustrien således, at det undgås, at 27 pct. af den gylle, som nu bliver deponeret på landbrugsjorden, har et så højt indhold af tungmetaller, at det efter slambekendtgørelsens bestemmelser burde være kørt på en kontrolleret losseplads ifølge de data, der er fremlagt i DCE rapport nr. 159.

MOF, Alm. del spørgsmål 348
DCE rapport nr. 159 viser, at det må anses som sandsynligt, at der omkring et antal so- og smågriseproduktioner vil kunne findes stærkt forhøjede mængder af kobber og zink i jorden. Kan ministeren oplyse, hvornår der vil blive gennemført en analyse af disse ”hotspots”, der viser arealernes størrelse samt mængden af tungmetaller, som er deponeret i jorden.

MOF, Alm. del spørgsmål 349
I DCE rapport, nr. 159 fremlægges der en række målinger, der viser, at 27 pct. af gyllen indeholder meget store koncentrationer af kobber og zink. Kan ministeren oplyse, hvor store og ulovlige tilsætninger af kobber og zink udtrykt i mg per kilo fuldfoder, der må være foretaget, for at gyllen kan opnå det konstaterede indhold af kobber og zink målt i mg per kilo/tørstof?

MOF, Alm. del spørgsmål 350
Ministeren anmodes om at fremlægge en analyse af, hvorfor kontrolindsatsen i Fødevarestyrelsen er opbygget på en sådan måde, at det er undgået styrelsens opmærksomhed, at 27 pct. af gylleprøverne har meget store overskridelser af indholdet af kobber og zink, således som det er påvist i DCE rapport, nr. 159.

MOF, Alm. del spørgsmål 351
Ministeren bedes oplyse, hvornår Fødevarestyrelsen begynder at anvende kontrolmetoder, der effektivt forhindrer udkørsel på landbrugsjorden af gylle, der er så forurenet med tungmetaller, at den burde være deponeret på en kontrolleret losseplads efter slambekendtgørelsens bestemmelser.

MOF, Alm. del spørgsmål 352
I DCE rapport, nr. 159 påvises det, at der er meget store landbrugsarealer, der har et forhøjet indhold af zink og kobber. Hvorledes vil ministeren sikre sig, at disse arealer kommer ned på normalniveauerne for kobber og zinkindholdet i danske jorder inden for en overskuelig tidsramme?

MOF, Alm. del spørgsmål 353
Hvorledes vil ministeren sikre, at drikkevandets indhold af kobber og zink ikke overskrides?

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.