GYLLEGATE: Landbrugslobby ændrede forskningsdata fra Århus Universitet

 

JørgenØllgaard

Journalist Jørgen Øllgaard.

Forskerne ville ikke sige god for miljøminister Eva Kjer Hansens data-fiflerier, og det sendte ministeren ud i GYLLEGATE. Heller ikke AUs ’sektorforskere’ ville anerkende hendes regnestykker. Men før de sagde fra, havde ministeren i oktober-december sendt forskerne rundt i manegen, da de udarbejdede deres omstridte Baseline2021-rapport. Alt tyder på, at Ministeren allerede dengang havde en masterplan for, hvordan hun skulle bruge AUs forskning som legitimation for sin Landbrugspakke. Det skriver journalist Jørgen Øllgaard i Forskerforum, den 26. februar 2016.

Sektorforskerne – der laver myndighedsbetjening for Miljøministeriet – havde nemlig fået pålagt af Eva Kjer, at landbrugslobbyisterne fra SEGES skulle ’kommentere’ rapporteringen, før den blev afleveret. Og FORSKERforums aktindsigt afslører, at AU-DCE fik ændret drastisk i rapportens miljødata efter et halvdagsmøde, hvor både lobbyisterne og en talstærk kreds af embedsmænd fra Miljøministeriet pressede på. Det fortæller martsnummeret af FORSKERforum, som udkom fredag.

PoulNordemann-grey

Poul Nordemann Jensen, AU.

At såvel lobbyisterne og ministeriets embedsmænd masserede AU, indrømmes af projektleder Poul Nordemann Jensen og professor Jørgen E. Olesen i en efterrationaliserende notits fra 4. februar. Notitsen blev lavet efter at FORSKERforum havde stillet spørgsmål ved AU-DCEs ”faglige uafhængighed”.

I notitsen står: ”På et møde d. 30.10 2015 havde SEGES lejlighed til at kommentere et udkast til revurdering af baseline. Til mødet var repræsentanter fra Naturstyrelsen, NaturErhvervsstyrelsen, Miljøministeriets departement, SEGES samt AU-DCE og AU-DCA. Der er ikke udfærdiget et referat fra mødet”.

Der blev ikke lavet et referat, så vi ved ikke, hvad der skete på det helt afgørende møde, men SEGES afleverede sine skriftlige bemærkninger til AU-DCEs første udkast. Og SEGES’ og ministeriets bemærkninger medførte store ændringer i rapporten, uden at der af FORSKERforums aktindsigt fremgår hvorfor. Forskerne har tilsyneladende bøjet sig for pres efter telefoniske scype-møder – som FORSKERforum ikke har fået aktindsigt i.

Der kom drastiske ændringer i AU-DCEs første udkast til rapport (26. okt.), og så anden udgave fjorten dage efter (17.nov.). Det er påfaldende, at alle ændringerne havde et positivt udfald set med SEGES’ og Miljøministerens øjne, for ministeren kunne bruge Baseline-rapporten flittigt i Folketinget til at argumentere for, at disse positive miljøpåvirkninger ville modvirke landbrugets merudledning af kvælstof. Og hun brugte også flittigt AUs sektorforskning som legitimation for sine tal – selv om det hen ad vejen blev afsløret, at tallene faktisk var en kreativ bearbejdning fra hendes egne embedsmænd i Naturstyrelsen.

Det var bl.a. disse korrigerede Baseline-2021 –metoder, som Eva Kjer nægtede at anerkende som manipulerede trods forskeres og oppositionens protester. Og det bidrog til at udløse klimaksen på GYLLEGATE, da ministeren fik et mistillidsvotum fra Konservative.

baseline-tal

Ændringerne kan ses i tabellen og resultatet blev mere positive skøn, idet

  • SEGES – ifølge AU-notitsen – havde påpeget fejl i beregningsforudsætningerne for udbytter, ”som har en reducerende effekt på udvaskningen på 1200-4400 tons kvælstof”, hvor der i første udkast havde stået ”Ikke relevant”. Her skønnes der altså i en meget bred margin (og det var angiveligt et middeltal, som Ministerens embedsmænd senere brugt i deres Miljørapporten).
  • det økologiske areal blev meget større (max-skønnet voksede fra 484 til 1.000 tons).
    bioforgasningen blev bedre (fra 860 til 1300 tons).
  • de negative N-normer blev sat ned (fra -12.000 til 10.700 tons).

Det var bl.a. disse korrigerede Baseline-2021 –metoder, som Eva Kjer nægtede at anerkende som manipulerede trods forskeres og oppositionens protester. Og det bidrog til at udløse klimaks på GYLLEGATE, da ministeren fik et mistillidsvotum fra Konservative, skriver Forskerforum.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.