Sådan tager den malplacerede kemikaliefabrik FCM Cheminova sig ud fra havsiden. Foto: Wikipedia

Kemikaliefabrikkens udledningstilladelse er taget op til revurdering, og myndighederne vil inddrage den nye viden om spildevandets indhold af PFAS-stoffer og tage stilling til den fremadrettede regulering i forhold til vandmiljøet, men i ventetiden kan fabrikken fortsætte sine udledninger af giftige kemikalier

Til trods for at miljømyndighederne har kendt til den voldsomme forurening med giftige PFAS-stoffer fra kemikaliefabrikken FMC Cheminova i mere end fem måneder, overvejer man stadig, om der skal gribes ind overfor forureneren. Det fremgår af et svar fra kontorchef Morten Rickers Østergaard, Miljøstyrelsen, til redaktionen.

Tre prøver af spildevandet fra FMC Cheminovas biologiske rensningsanlæg afslørede i juni i år rekordhøje indhold af PFAS-forbindelser, der også kaldes ”evighedskemikalier”, da de nedbrydes uendeligt langsomt i naturen. Prøverne blev udtaget i dagene 4.- 12. juni, og de indeholdt PFAS-forbindelser i størrelsesordenen 1200, 1300 og 1400 ng/liter. Det var Miljøstyrelsen, der havde påbudt Cheminova at udtage prøverne og få dem analyseret, men det var overladt til kemikaliefabrikken selv at stå for opsamlingen af vandprøverne fra virksomhedens spildevand.

Baggrunden for påbuddet var, at Region Midtjylland havde konstateret en omfattende forurening med PFAS-stoffer over hele den 10 kilometer lange Harboøre Tange og i Thyborøn by. I grundvand, drænvand og overfladevand var der konstateret en udbredt forurening med PFAS-stoffer, der også blev fundet i græs, blod fra køer og vildt fra området, og af samme grund blev jagten lukket på ubestemt tid. Egnens mange jægere er i oprør, men udover rævebekæmpelse er der blæst jagt forbi.

”FMC Cheminova har ikke fået påbud om at stoppe PFAS-udledningerne. Virksomheden har en gældende tilladelse til spildevandsudledning, der blev meddelt på et tidspunkt, hvor der ikke var fokus på PFAS-stoffer eller kendskab til stofferne i spildevandet”

I Vesterhavet nord og syd for høfde 42 udledes spildevandet fra FMC Cheminova døgnet rundt i betragtelige mængder. På de tre prøvedøgn i juni skyllede der således 1840, 1761 og 1972 m3 spildevand i havet gennem rørledninger på tværs af tangen fra kemikaliefabrikken til høfde 42. PFAS er målt i havvandet og i havskum opsamlet på stranden i forbindelse med stormvejr. Desuden er Cheminovas nedgravede giftdepot ved høfde 42 også konstateret voldsomt forurenet med PFAS-kemikalier i størrelsesordenen 1300 – 3400 ng/l ifølge Miljøstyrelsen.

De meget høje koncentrationer i de tre Cheminova-prøver fra juni udgjorde en voldsom udfordring for Miljøstyrelsen, Region Midt og Lemvig Kommune, som er de myndigheder, der skal beskytte befolkningen mod giftige stoffer. Resultatet af prøverne, der var blevet analyseret af det anerkendte Eurofins-laboratorium, landede på myndighedernes bord 29. juli, og allerede 11. august var de blevet evalueret, men uden at man skred til handling. Resultatet blev, at myndighederne forlangte yderligere prøver, før der skulle gøres noget.

Også i det afspærrede giftdepot på stranden ved høfde 42 er der målt meget høje mængder af PFAS-kemikalier. Foto: Wikipedia

Igen udtog Cheminova selv tre prøver i dagene 25. august – 31. august, og resultaterne fra Eurofins forelå 27. september. Nu var koncentrationen af PFAS-stofferne faldet ganske betragteligt til 80, 120 og 89 ng/l, hvilket var mindre end en tiendedel af niveauet i juni-prøverne, men stadig meget højere end miljøkvalitetsgrænseværdien på 0,13 ng/l for PFOS.

Siden da er der intet konkret foretaget i sagen, så FMC Cheminova udleder fortsat PFAS-forurenet spildevand til Vesterhavet i størrelsesordenen 1700-1900 kubikmeter i døgnet.

Cheminova udleder meget høje niveauer af PFAS-kemikalier med fabrikkens spildevand

Redaktionen har 11. november d.å. anmodet Miljøstyrelsens ansvarlige kontorchef om en opdatering af indsatsen med henblik på at stoppe forureningen med PFAS i spildevandet fra FMC Cheminova. Her er svaret dateret 19. november d.å.:

Morten Rickers Østergaard, kontorchef. Pressefoto

Miljøstyrelsen har den 30. maj 2022 påbudt FMC Cheminova at måle PFAS/PFOS i virksomhedens spildevandsudledning til Vesterhavet. Påbuddet blev meddelt som led i myndighedernes arbejde med afgrænsning og kildeopsporing af den konstaterede forurening med PFAS stoffer ved Thyborøn og på Harboøre Tange og var begrundet i FMC Cheminovas brug af bandslukningsmidler. Virksomheden har efterfølgende fået udtaget prøver i juni og august 2022, som er analyseret ved et eksternt laboratorium, og resultaterne er fremsendt til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen har den 11. november 2022 på baggrund af analyserne meddelt FMC Cheminova, at påbuddet af 30. maj 2022 betragtes som efterkommet, dvs. FMC Cheminova har målt som påbudt.

Der er for nuværende ikke indsamlet yderligere spildevandsprøver end dem fra juni og august. Miljøstyrelsen er i gang med at vurdere, hvordan vi skal forholde os til de samlede analyseresultater, herunder om der er behov for yderligere kortlægning af delstrømme på Rønland som led i opsporing af mulige kilder til de målte PFAS stoffer i FMC Cheminovas spildevandsudledning. Miljøstyrelsen forventer at tage stilling til behovet for yderligere prøvetagning og kortlægning indenfor ca. 2-3 uger.

FMC Cheminova har ikke fået påbud om at stoppe PFAS-udledningerne. Virksomheden har en gældende tilladelse til spildevandsudledning, der blev meddelt på et tidspunkt, hvor der ikke var fokus på PFAS-stoffer eller kendskab til stofferne i spildevandet. Miljøstyrelsen har igangsat arbejdet med revurdering af udledningstilladelsen og vil i den forbindelse inddrage den nye viden om spildevandets indhold af PFAS-stoffer og tage stilling til den fremadrettede regulering i forhold til vandmiljøet.

FMC Cheminova har stillet sig positiv overfor Miljøstyrelsens kortlægning af PFAS/PFOS i virksomhedens spildevandsudledning.

Venlig hilsen Morten Rickers Østergaard – Kontorchef | Virksomheder

Bannerfoto: Høfde 42. Foto: Astrid Dalum

Kommentarer

 1. Torben Aagesen

  Der skal ikke tøves, men handles – tiden er løbet fra os til det smøl i miljøstyrelsen!

 2. Steen Ole Rasmussen

  Hvem er det, der beslutter, at der ikke skal handles, men afventes resultater af nye målinger!

  Usikkerhed, selv om den stort set er væk, kommer forureneren til gode!

  PFAS har en del virkninger på levende organismer, og noget af det kan meget vel være hormonforstyrende.

  Der er netop udgivet en ret epokerørende rapport omkring mandens sædkvalitet!

  Siden 1973 frem til 2018 er mandens sædkvalitet mere end halveret på globalt plan. Og den hastighed, hvormed evnen til at gøre en kvinde gravid aftager, er fortsat stigende. Det gælder på globalt plan, dvs. demokratisk for alle mennesker på hele planeten. Det er det nye, hidtil var problematikken kun belyst i forhold til vestlige mænds kønsorganer og evne til at producere levende sædceller.
  Spansk artikel om rapporten: https://elpais.com/ciencia/2022-11-15/la-calidad-del-esperma-de-los-humanos-ha-bajado-a-la-mitad-en-el-ultimo-medio-siglo.html

  Selve rapporten af 15 nov. 2022: https://academic.oup.com/humupd/advance-article/doi/10.1093/humupd/dmac035/6824414?login=false

  Man har været på sporet af problemet siden begyndelsen af 1990’erne, hvor Niels Sakkebæk kom ind på det.

  Skaderne på mandens beplantningsanlæg opstår sandsynligvis allerede i livmoderen, hvor forstadierne til kønsdannelsen tager form i et miljø, hvor hormoner og hormonlignende stoffer påvirker anlægene for dannelsen af kønsorganerne.

  Det er relevant at forholde sig til PFAS som en potentiel bombe under mandens forplantningsevne.

  Der er en lang tradition for at lade usikkerheden med hensyn til virkningen af miljøfremmede stoffer komme forureneren tilgode, sådan som Miljøstyerelsen gør nu i forhold til Cheminovas forurening med PFAS.

  Den samme praksis, med at beskytte snævre økonomiske interesser i forhold til deres potentielle destruktive indflydelse på folkesundhed og livsbetingelser, gælder stort set over alt.

  Der forestår et meget stort oprydningsarbejde. Noget af det, som vi bør begynde at fokusere på, er at få anbragt ansvaret for de beslutninger, der træffes nu!

  Hvem er det i miljøstyrelsen og over, der beslutter, at fortsætte forureningen med et stof, der potentielt set er med til at ødelægge menneskets evne til reproduktion?

  Hvem er det, der har (falsk) autoritet til at tilsidesætte hensynet til folkesundhed og miljø til fordel for snævre økonomiske interesser.

  Hvad hedder de? Hvordan kan vi stille dem til ansvar?

 3. Bliver simpelthen så træt af alt det der foregår. Ingen tager ansvar, ingen reagerer, ingen tør åbenbart sige noget til nogen, ingenting sker!
  Det gælder både miljø, dyrevelfærd og SKAT der med den ene hånd straffer kontanthjælps modtagere for at handle i Tyskland og med den anden deler uberettigede millioner til udenlandske bedragere – vi er i knibe i dette land hvis der ikke snart kommer nogle handlekraftige mennesker til, som TØR !

 4. Pingback: Miljøstyrelsen aner ikke, hvad der produceres af sprøjtegifte inde på Cheminova | Gylle.dk

Skriv en kommentar