For mange MTB-ryttere i skoven ødelægger den for de sky rovfugle. Foto: Helge Røjle.

Det kan skorte på skovens dybe stille ro i mange danske skove. Sky rovfugle betaler prisen, hvis der bliver for meget færdsel og for mange forstyrrelser i fuglenes privatsfære. Der er brug for større stillezoner i flere danske skove, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i en pressemeddelelse 24. februar 2017.

Duehøgen tåler ikke mountainbikere i redeområdet. Foto: John Larsen/DOF.

Det duer ikke at etablere ruter til mountainbikere og gangstier til skovgæster helt tæt på rovfugles reder, hvis man ønsker, at de store rovfugle skal yngle og trives i skoven. Det kan ornitologerne Luise og Per Ekberg, der er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) såkaldte caretakere i Gribskov og Store Dyrehave syd for Hillerød, dokumentere.

De kan påvise en dramatisk nedgang i antallet af ynglende rovfugle i den bynære Store Dyrehave, efter at Naturstyrelsen i efteråret 2009 etablerede en rute for mountainbikere, som cykler helt tæt på en stor del af rovfuglenes redetræer.

Luise Ekberg kan dokumentere den drastiske nedgang af ynglende rovfugle i Store Dyrehave. Foto: privateje.

19 ud af 24 ynglepar forsvandt

– I Store Dyrehave var der 17 par musvåger i ynglesæsonen 2009. Efter at cykelruten blev etableret på kryds og tværs af skoven i løbet af efteråret 2009, og derefter medførte en daglig færdsel tæt på de fleste af redetræerne, er bestanden af musvåger reduceret til kun 4 ynglepar i 2016. I løbet af de samme få år er 4 par duehøge blevet til blot 1 ynglepar. Og tre par hvepsevåger har forladt skoven, så arten helt er forsvundet som ynglefugl i området, fortæller caretaker Luise Ekberg, der også er næstformand i DOF Nordsjælland.

– Vi kan se, at rovfuglene forsvinder i takt med øget færdsel og forstyrrelse. I Naturstyrelsen Nordsjællands skove er der hvert år cirka 1.200 større anmeldte arrangementer. Ofte er der 500-2.500 deltagere til arrangementerne, enten det drejer sig om løb for mountainbikere, orienteringsløbere eller hundevæddeløb, og desuden er der tilskuere. Tendensen har i flere år været, at skovens gæster i stigende grad kommer alt for tæt på redestederne for sky rovfugle, siger Luise Ekberg, der opfordrer Naturstyrelsen og andre skovejere til at spørge DOF til råds, når der skal anlægges stier i skovområder.

Hvepsevågen tåler heller ikke for megen støj og ballade i skoven, når den skal yngle. Foto: John Larsen/DOF.

Del skovene målrettet op

DOF opfordrer til, at der ved hjælp af zonering i statsskovene sikres væsentlige områder med stillezoner, hvor dyrelivet og de mere fredelige rekreative aktiviteter kan få fred og ro, mens der i andre skovområder gives muligheder for de særligt forstyrrende aktiviteter. På den måde kan man bedre tilgodese både menneskers, fugles og dyrs behov, mener DOF.

Når cykelruterne forløber helt tæt på rovfuglenes reder, går det galt. Så fortrækker fuglene til roligere skove. Foto: Luise Ekberg.

– Man kan ikke både have sårbar biodiversitet, produktion af tømmer og sportsbegivenheder som mountainbikeløb og orienteringsløb i de samme skovområder. Man bør dele skovene bedre op, så der bliver plads til både rovfugle, løbere, cyklister og tømmerproduktion. En bynær skov som Store Dyrehave ved Hillerød er selvsagt populær og attraktiv både som natur og som terræn for sportsaktiviteter. Så brug den til sport og overlad i stedet hele Gribskov til naturen, så fugle og dyr kan få ro og trives, siger Luise Ekberg.

– Vores opfordring er national, den er ikke specielt møntet på det lokale skovdistrikt. Det handler om at etablere en national strategi, så Naturstyrelsen passer bedre på nabolaget af rovfuglenes redetræer. Beskyttelsen af sjældne rovfugle som havørn og fiskeørn fungerer perfekt, for her bliver redeområderne afspærret, mens fuglene er sårbare i deres yngletid. Rød glente nyder også en vis beskyttelse, dog ikke i samme grad som ørnene. Vi savner, at der naturpolitisk også bliver holdt hånden over de mere almindelige arter af rovfugle, siger Luise Ekberg.

Bedre beskyttelse i nabolande

I Sverige og Tyskland er redetræer af havørn, sort stork, fiskeørn, stor hornugle og sortspætte bedre beskyttet, end det er tilfældet i de danske skove.

I vores nabolande nøjes miljømyndighederne ikke med at holde hånden over selve de sjældne skovfugles redetræer, de beskytter også fuglenes familieliv ved at indføre forstyrrelsesfri zoner i yngletiden i en passende radius omkring træet, der huser reden. Denne beskyttelse bør også indføres i Danmark, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Mange sky arter har en stor flugtafstand, og derfor er det ligeså vigtigt, at der er en zone omkring reden med æggene eller ungerne, hvor fuglene kan vide sig helt sikre på fred og ro. Det er disse stillezoner, refugier om man vil, DOF efterlyser i de danske skove.

Statsskovene viser allerede vejen med administrative forstyrrelsesfrie zoner i yngletiden omkring de tre ørnearter, sort stork og rød glente.

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.