Danmark forpligtede sig i 2001 og igen i 2010 til at stoppe tabet af biodiversitet inden 2020 , sammen med 192 andre lande. I 2010 blev der sat retning i arbejdet for at stoppe tilbagegangen i biodiversiteten og genoprette forringede og tabte naturområder på land og i havene med 20 fælles globale mål for verdens natur, de såkaldte Aichi-biodiversitetsmål.

Nu er der blot tre år til fristen udløber, så hvor langt er vi kommet?

Danmarks Naturfredningsforening og WWF Verdens naturfonden gør status over regeringens indsats for at nå hvert enkelt af de 20 internationale mål for biodiversitet. Med analysen – Biodiversitetsbarometeret – kan vi vise, hvor Danmark er på vej hen, og hvor en yderligere indsats er påkrævet.

Aichi-målene handler om at beskytte truede arter, stoppe ødelæggelsen af sårbar natur, skabe et bæredygtigt landbrug, skovbrug og fiskeri, genoprette ødelagte naturområder, afsætte finansiering til naturformål, dele viden og innovation og afskaffe miljøskadelige subsidier. Biodiversitet, eller biologisk mangfoldighed, er betegnelsen for det mylder af liv, som findes overalt på kloden. Biodiversitet har betydning for, hvordan økosystemerne fungerer, og kan dermed have betydning for vores trivsel og velfærd.

De største udfordringer for at stoppe tabet af biodiversitet i Danmark er, at:

  • Naturen har for lidt plads i landskabet og i havområderne og til naturlige dynamiske processer
  • Naturområderne generelt er for små og spredte til at understøtte levedygtige bestande af vilde planter og dyr
  • Opsplitning og tab af naturarealer fortsætter
  • Naturområderne på land er negativt påvirket af især intensivt landbrug og skovbrug (næringsstoffer, sprøjtegifte, monokulturer og dræning), mange områder mangler græsning og andre græsses for hårdt
  • Livet i havene er under pres fra forurening fra blandt andet landbrug, plastik, overfiskeri , råstofindvinding og forsuring (som følge af øget mængde CO 2 i atmosfæren).

Den danske natur og biodiversitet er i tilbagegang. Udviklingen skal vendes, og derfor har Danmark også tilsluttet sig Aichi-målene. Der venter en enorm opgave for Danmark, hvis det skal lykkes at vende tilbagegang til fremgang for den danske natur.

Sammenfatning

Den samlede vurdering viser, at Danmark er langt fra at opfylde 10 af de 20 biodiversitetsmål , altså halvdelen af målene. Kun to af målene er Danmark på vej mod at opfylde i 2020. For syv andre mål er der fremskridt men ikke tilstrækkeligt til at nå i mål, mens et enkelt af de 20 mål ikke er relevant for Danmark:

  • 2 mål er opfyldt (Mål 9 om bekæmpelse af invasive arter og Mål 16 om tiltrædelse af Nagoya-Protokollen om adgang til genetiske ressourcer)
  • 7 mål er i fremdrift siden basisåret 2010, men ikke tilstrækkeligt til at målene forventeligt kan nås i 2020 (Især for Mål 14 om økosystemtjenester er der taget et spring fremad i 2017)
  • For 8 mål er der ingen væsentlige fremskridt overhovedet, men status quo i forhold til basisåret 2010
  • For 2 mål er der decideret sket tilbageskridt i forhold til at nå målet ( Mål 1 om folkeoplysning og Mål 20 om finansiering)
  • 1 mål er ikke vurderet på grund af manglende relevans i Danmark (Mål 18 om oprindelige folks viden).

Visited 3 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.