Så slemt står det til med Danmarks indsats for biodiversitet

Danmark forpligtede sig i 2001 og igen i 2010 til at stoppe tabet af biodiversitet inden 2020 , sammen med 192 andre lande. I 2010 blev der sat retning i arbejdet for at stoppe tilbagegangen i biodiversiteten og genoprette forringede og tabte naturområder på land og i havene med 20 fælles globale mål for verdens natur, de såkaldte Aichi-biodiversitetsmål.

Nu er der blot tre år til fristen udløber, så hvor langt er vi kommet?

Danmarks Naturfredningsforening og WWF Verdens naturfonden gør status over regeringens indsats for at nå hvert enkelt af de 20 internationale mål for biodiversitet. Med analysen – Biodiversitetsbarometeret – kan vi vise, hvor Danmark er på vej hen, og hvor en yderligere indsats er påkrævet.

Aichi-målene handler om at beskytte truede arter, stoppe ødelæggelsen af sårbar natur, skabe et bæredygtigt landbrug, skovbrug og fiskeri, genoprette ødelagte naturområder, afsætte finansiering til naturformål, dele viden og innovation og afskaffe miljøskadelige subsidier. Biodiversitet, eller biologisk mangfoldighed, er betegnelsen for det mylder af liv, som findes overalt på kloden. Biodiversitet har betydning for, hvordan økosystemerne fungerer, og kan dermed have betydning for vores trivsel og velfærd.

De største udfordringer for at stoppe tabet af biodiversitet i Danmark er, at:

  • Naturen har for lidt plads i landskabet og i havområderne og til naturlige dynamiske processer
  • Naturområderne generelt er for små og spredte til at understøtte levedygtige bestande af vilde planter og dyr
  • Opsplitning og tab af naturarealer fortsætter
  • Naturområderne på land er negativt påvirket af især intensivt landbrug og skovbrug (næringsstoffer, sprøjtegifte, monokulturer og dræning), mange områder mangler græsning og andre græsses for hårdt
  • Livet i havene er under pres fra forurening fra blandt andet landbrug, plastik, overfiskeri , råstofindvinding og forsuring (som følge af øget mængde CO 2 i atmosfæren).

Den danske natur og biodiversitet er i tilbagegang. Udviklingen skal vendes, og derfor har Danmark også tilsluttet sig Aichi-målene. Der venter en enorm opgave for Danmark, hvis det skal lykkes at vende tilbagegang til fremgang for den danske natur.

Sammenfatning

Den samlede vurdering viser, at Danmark er langt fra at opfylde 10 af de 20 biodiversitetsmål , altså halvdelen af målene. Kun to af målene er Danmark på vej mod at opfylde i 2020. For syv andre mål er der fremskridt men ikke tilstrækkeligt til at nå i mål, mens et enkelt af de 20 mål ikke er relevant for Danmark:

  • 2 mål er opfyldt (Mål 9 om bekæmpelse af invasive arter og Mål 16 om tiltrædelse af Nagoya-Protokollen om adgang til genetiske ressourcer)
  • 7 mål er i fremdrift siden basisåret 2010, men ikke tilstrækkeligt til at målene forventeligt kan nås i 2020 (Især for Mål 14 om økosystemtjenester er der taget et spring fremad i 2017)
  • For 8 mål er der ingen væsentlige fremskridt overhovedet, men status quo i forhold til basisåret 2010
  • For 2 mål er der decideret sket tilbageskridt i forhold til at nå målet ( Mål 1 om folkeoplysning og Mål 20 om finansiering)
  • 1 mål er ikke vurderet på grund af manglende relevans i Danmark (Mål 18 om oprindelige folks viden).

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.