Pileurt

Til kamp mod Pileurten!

Årsrapport 2019 Pileurt-banden Helsingør
Pileurt-banden Helsingør har i sin første sæson samlet væsentlige erfaringer, som herved deles med samarbejdspartnere og potentielle nye pileurt-bander landet over.  Stærkere invasive planter end nogensinde synes fremover at skulle bekæmpes uden gift, som det vil være muligt i et samarbejde mellem myndigheder og frivillige borgere.

Pileurt-banden Helsingør er et netværk af personer, der ønsker at bekæmpe japansk pileurt uden brug af gift. 20 frivillige har i første sæson for Pileurt-banden Helsingør engageret sig i 21 større bestande af japansk pileurt.  Før gruppens stiftelse havde tre initiativtagere registreret langt over 100 bestande, og overrakte disse data til myndighederne ved et overraskende velbesøgt offentligt startmøde 12. september 2018. Naturstyrelsen Nordsjælland og Helsingør Kommune har taget meget vel imod Pileurt-banden og erklæret sig villige til samarbejde og til moderat finansiering af de frivilliges omkostninger.

Pileurt-banden har utvetydige præferencer for de giftfrie metoder. Men vi må se i øjnene, at ikke alle deler vores opfattelse. Så længe RoundUp er lovligt, vil der være forslag og ønsker om at bruge dette. Men vi vil gøre hvad vi kan for at påvirke debatten og indsatsen med vores erfaringer og derved minimere forbruget.

Pileurterne kan på kort tid sprede sig og under optimale vækstbetingelser kan de vokse op til 10 cm pr døgn og vokse under veje og bryde ind i huse. Naturstyrelsen har oplyst, at pileurterne nu er værre end både bjørneklo og rynket rose, men at de forbigås i lovgivningen og derfor kan en indsats ikke prioriteres her.

Læs resten

Invasive arter skal væk

En gruppe kæmpe-bjørneklo rækker deres visne frøstandere ud mod Langelandsbæltets blå overflade. Når denne invasive art fra Kaukasus først får ordentligt fat, bliver der ikke plads til meget andet liv omkring den. Foto: Ian Heilmann

Ian Heilmann skriver 24. november 2019:

”Naturstyrelsens sortliste over de værste invasive arter”. Drabeligt lyder det – kan det mon passe, at Miljøministeriet er begyndt at beskæftige sig med banderelateret kriminalitet? Nåh nej – den såkaldte dødsliste omfatter såmænd en række dyr og planter: Brun rotte, kæmpe-bjørneklo, vandpest, asiatisk askepragtbille, troldkrabbe, elmesyge, mink, dræbersnegl og en lang række andre levende organismer. De er erklæret krig, fordi de findes, hvor de ikke burde være.

Ian Heilmann

En invasiv art er en levende organisme, som ved menneskets mellemkomst spredes til nye områder, hvor den etablerer sig på bekostning af den oprindelige natur. Næst efter det omsiggribende tab af levesteder udgør invasive arter den største trussel mod den biologiske mangfoldighed. Fænomenet er ikke af ny dato. Tænk blot på f.eks. Australiens unikke pungdyrsfauna, som er blevet trængt voldsomt tilbage efter nybyggerne ankom med deres hunde, kaniner og andre husdyr.

Læs resten
fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.